30 stycznia 2017

Janusz Małłek – Dwie części Prus

Janusz Małłek

Dwie części Prus
Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku

Wydanie 2

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr VIb/5-10

Prof. zw. dr hab. Janusz Małłek jest wybitnym specjalistą w zakresie dziejów Prus i Skandynawii.

Jest autorem ponad 500 publikacji naukowych, w tym 100 w językach obcych.

„Dwie części Prus” ukazały się po raz pierwszy w 1987 roku.

Przedmiotem książki są dzieje Prus Królewskich i Prus Książęcych w XVI i XVII wieku.

Do wojny trzynastoletniej i II pokoju toruńskiego (1466) obie te części tworzyły Państwo Zakonu Krzyżackiego.

Na kraje te wpływ miała również polityka Rzeczypospolitej i Brandenburgii.

Ale to przede wszystkim wzajemne relacje Prus Królewskich i Prus Książęcych, ich związki, więzi, ich zacieśnianie i rozluźnianie są przedmiotem monografii.

„Dwie części Prus” to zbiór studiów z historii politycznej, a także dziejów społeczeństwa, gospodarki, prawa, wojskowości, Kościoła i kultury.

Spis artykułów:

 1. Powstanie poczucia krajowej odrębności w Prusach i jej rozwój w XV i XVI wieku
 2. Prusy Królewskie a Prusy Krzyżackie, a potem Prusy Książęce w XV i XVI wieku. Izolacja czy gospodarcze i polityczne zbliżenie?
 3. Hołd pruski 1525 roku. Ostateczna likwidacja zakonu krzyżackiego w Prusach
 4. Polityka Prus Książęcych wobec Polski za czasów księcia Albrechta
 5. Prusy Książęce, Polska i Rzesza w czasach księcia Albrechta
 6. Stany Prus Królewskich a Rzeczpospolita Polska w latach 1526–1660
 7. Prusy Królewskie a państwo prusko-brandenburskie w latach 1525–1772
 8. Prawo chełmińskie w Prusach Krzyżackich (1466–1525) i Prusach Książęcych (1525–1620)
 9. Ostatnie stadium reformy monetarnej w Prusach Królewskich i Książęcych (1530–1531)
 10. Polityka celna Prus Królewskich i Prus Książęcych w latach 1525–1548
 11. Wspólna obrona Prus Królewskich i Prus Książęcych na wypadek obcej agresji w latach 1525–1548
 12. Reformacja w Prusach Książęcych
 13. Marcin Luter a reformacja w Prusach Książęcych i Prusach Królewskich
 14. Prusy Książęce a reformacja w Polsce
 15. Ekspansja kultury polskiej na Prusy Książęce w XVI wieku
 16. Jan Kochanowski w Królewcu