5 kwietnia 2017

Anna Zakrzewska, Tadeusz Zakrzewski – Toruń i jego nadgraniczne okolice wobec powstania styczniowego 1863-1864

Anna Zakrzewska
Tadeusz Zakrzewski

Toruń i jego nadgraniczne okolice
wobec powstania styczniowego
1863-1864
w 150-rocznicę

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2014

Sygnatura SIRr VIb/6-33

Książka, mająca uczcić rocznicę 150-lecia powstania styczniowego, została wydana już po śmierci Tadeusza Zakrzewskiego, znanego i cenionego toruńskiego historyka sztuki, bibliofila, historyka regionalisty, kolekcjonera.

Autorzy skupili się na związkach Torunia z powstaniem styczniowym.

Omówiono sytuację w naszym mieście przed powstaniem styczniowym i aktywność polskich działaczy patriotycznych w przeddzień wybuchu powstania.

Autorzy opisali też pomoc w przygotowaniach do powstania organizowaną w rejonie toruńskim.

Bardzo ciekawe ustalenia poczyniono odnośnie prób organizacji oddziałów powstańczych na terenie Pomorza.

Najobszerniejszy rozdział opracowania zawiera informacje na temat akcji pomocy dla powstańców organizowanej w Toruniu i o przeciwdziałaniu takim działaniom ze strony władz pruskich.

Bardzo cennym efektem pracy twórców książki jest imienny wykaz powstańców styczniowych z Torunia.

W książce znalazło się 46 biogramów powstańczych.

Na koniec autorzy napisali o napływie Polaków do Torunia po upadku powstania i o represjach pruskich.

W książce zawarto 63 biogramy osób represjonowanych z Torunia i okolic, na 135 wspomnianych w różnych dokumentach.

Z książki dowiemy się o wkładzie Torunian w powstanie w Królestwie Polskim, o konspiracji, o ochotnikach, o zakupie uzbrojenia, o przerzutach broni przez granicę, o zbiórkach pieniędzy, o udzielaniu schronienia uciekinierom.