2 lipca 2019

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

 

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Pod redakcją:
Waldemara Rozynkowskiego,
Małgorzaty Strzeleckiej,
Michała Targowskiego

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr VIb/1-58

Książka „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim” jest już czwartym tomem wydanym w ramach serii „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”.

Do tej pory ukazały się:

  • Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim (2013)
  • Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim (2014)
  • Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego (2015)
  • Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim (2017)

Seria jest pokłosiem konferencji naukowo-metodycznych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Zbiór studiów „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim” składa się z referatów wygłoszonych podczas konferencji, jaka odbyła się 29 października 2015 roku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Autorami referatów byli historycy akademiccy, nauczyciele praktycy, archiwiści.

Pierwsza historyczna część książki zawiera opracowania, omawiające zagadnienie mniejszości etnicznych i wyznaniowych w skali całego regionu i poszczególnych miejscowości.

Druga metodyczna część zawiera prezentacje dotychczasowych doświadczeń i nowych możliwości w zakresie wykorzystania pamieć o mniejszościach etnicznych i wyznaniowych w działaniach edukacyjnych prowadzonych w szkołach.

CZEŚĆ HISTORYCZNA

Janusz Małłek – Regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne mniejszości w Prusach w XIX i XX wieku 

Agnieszka Zielińska – Struktura wyznaniowa miast regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i na początku XX wieku 

Aneta Niewęgłowska – Przynależność narodowościowo-wyznaniowa uczennic średnich szkół żeńskich w Prusach Zachodnich w dziewiętnastym stuleciu. Zarys problemu 

Maciej Krotofil – Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy na Kujawach i Pomorzu w okresie międzywojennym 

Tomasz Dziki – Wielokulturowość Włocławka w XIX wieku 

Robert Stodolny – Stosunki narodowościowe w Aleksandrowie Kujawskim do 1945 roku – wybrane aspekty 

Małgorzata Mielewska – Żydzi w powiecie świeckim w dwudziestoleciu międzywojennym

Maciej Jan Mazurkiewicz – Żydzi toruńscy. Dziedzictwo i pamięć 

Sylwia Grochowina – Wojenny dramat ludności żydowskiej w Toruniu i okolicach. Likwidacja toruńskiej żydowskiej gminy wyznaniowej i podobozy KL Stutthof 

CZĘŚĆ METODYCZNA

Dariusz Chrobak – Mniejszości wyznaniowe, etniczne i narodowe na ziemi dobrzyńskiej i pamięć o nich na przykładzie działań Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie i innych podmiotów 

Jarosław Czarnomski, Grzegorz Radomski – Historia mniejszości narodowych w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Z doświadczeń nauczycieli sierpeckich szkół

Piotr Kołodziejczak – Zarys dziejów gmin wyznaniowych w Bydgoszczy na przykładzie wybranych świątyń