Październik 2019

Next Page

Dariusz Płąchocki, Przemysław Doboszewski – Dolina Dolnej Wisły : ostoja ptaków siewkowych

 

Dolina Dolnej Wisły
Ostoja ptaków siewkowych

tekst Dariusz Płąchocki, Przemysław Doboszewski
zdjęcia Dariusz Płąchocki

Polskie Wydawnictwa Reklamowe
Towarzystwo Przyrodnicze Alauda

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XII/71

Wisła w swym dolnym została już silnie uregulowana.

Mimo tego rzeka i na tym odcinku jest bardzo atrakcyjna dla zwierząt i zadziwia występującym tu bogactwem przyrody.

Siedliska zwierząt znajdują się wśród piaszczystych łach, urwistych brzegów, terenów zalewowych, korzeni drzew podmytych przez wodę.

Jest to teren lęgowy dla ptaków siewkowych; sieweczek, mew, śmieszek, rybitw.

Mewy przystosowały się do środowiska przekształconego przez człowieka i potrafią gniazdować na sztucznych wyspach, mostach i ostrogach.

Siweczki nie są jednak w stanie zaadaptować się do silnie zmienionego środowiska.

Duże znaczenie ma wiec ochrona ostoi dla ptaków w ramach obszaru Natura 2000.

Autorzy przedstawili na wstępnie charakterystykę Doliny Dolnej Wisły, jej hydrografię, hydrologię, przestrzenne zróżnicowanie, warunki kształtowania się i trwania wysp, znaczenie gospodarcze.

Następnie opisano przyrodę Doliny Dolnej Wisły, jej środowisko, sieć Natura 2000, siedliska przyrodnicze, faunę, awifaunę.

Kolejny rozdział poświęcony został ptakom siewkowym Doliny Dolnej Wisły, ich charakterystyce i posczególnym gatunkom:

 • rybitwa białoczelna
 • rybitwa rzeczna
 • siweczka obrożna
 • siweczka rzeczna
 • śmieszka
 • mewa czarnogłowa
 • mewa siwa

Książkę zamyka rozdział na temat ochrony ptaków siewkowych Doliny Dolnej Wisły.

Dowiemy się z niego o czynnej ochronie ptakow siewkowych oraz o wyzwaniach i kierunkach działań ochrony.

Książka jest bogato ilustrowana fotografiami ptaków.

Opracowanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych w najważniejszych ostojach gatunków” współfinansowanego ze środków europejskich Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Projekt zrealizowało Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA.

Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim : podsumowanie

 

Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim
Podsumowanie

Wydawca: Machina Druku
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń 2017

SIRr V/63

Opracowanie stanowi podsumowanie wsparcia unijnego realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie lat 2007-2013.

Książka została przygotowana przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opisano realizacją następujących programów:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Realizowane projekty służyły całej społeczności regionalnej.

Za środki unijne zrealizowano projekty, które objęły liczne przedsięwzięcia w następujących obszarach:

 • integracja transportu publicznego
 • inwestycje drogowe
 • inwestycje w służbę zdrowia
 • ochrona zabytków i rewitalizacja miast
 • projekty edukacyjne
 • ochrona środowiska
 • inwestycje sportowe
 • e-usługi
 • wsparcie dla straży pożarnej i policji
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
 • działalność gospodarcza
 • rolnictwo
 • rybołówstwo

Razem wartość projektów wyniosła blisko 26 miliardów złotych (25 727 190 774).

Z tej sumy 15 miliardów pochodziło z dofinansowania Unii Europejskiej.

Bydgoski Słownik Biograficzny

Stanisław Błażejewski, Janusz Kutta, Marek Romaniuk 

Bydgoski Słownik Biograficzny

Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Kutty

Wydawca: 
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne
Wojewódzki Ośrodek Kultury

Tom I-VII
Bydgoszcz 1994 – 2006

Sygnatura SIRr IIIA/9

„Bydgoski Słownik Biograficzny” powstał dzięki trójce bydgoskich biografistów i regionalistów.

Opracowali oni samodzielnie biogramy 700 osób, podzielone na siedem tomów.

Słownik ma układ holenderski, co oznacza, że w każdym znajdują się hasła biograficzne od A do Z.

Autorzy zamieścili życiorysy Polaków, Niemców, Żydów i przedstawicieli innych narodowości.

Wszystkie te osoby wywarły piętno na życiu Bydgoszczy.

Uwzględniono również przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodów.

Przygotowując publikację wykorzystano w wielkim stopniu źródła mało znane, materiały przechowywane w archiwach kościelnych i państwowych w Bydgoszczy, Poznaniu, Gnieźnie.

Każdy biogram oprócz właściwego życiorysu, zawiera spis wykorzystanych źródeł.

W Słowniku umieszczono zarówno osoby, które zapisały się w dziejach Bydgoszczy pozytywnie jak i negatywnie.

Słownik wydano z okazji 650-lecia Bydgoszczy.

Z innych ogólnych opracowań biograficznych poświęconych bydgoszczanom w Informatorium Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępne są jeszcze następujące wydawnictwa:

Henryk Kulpiński – Patroni naszych ulic – Bydgoszcz-Fordon 1980

Janusz Kutta – Obywatele Honorowi Miasta Bydgoszczy (1920-1939) – Bydgoszcz 1992

Rajmund Kuczma – Patroni bydgoskich ulic, część I, Fordon – Bydgoszcz 1995

Bydgoszczanie XX wieku – pod redakcją Józefa Herolda – Bydgoszcz 2000