22 października 2019

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018 – wizerunek naukowy i dydaktyczny

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018
Wizerunek naukowy i dydaktyczny

pod redakcją Sławomira Sojaka

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXIa/85a

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prowadzi badania naukowe na temat gospodarki oraz kształci studentów na bazie najnowszych osiągnięć i rozwiązań praktycznych.

Monografia Wydziału rozpoczyna się od rozdziału poświęconego jego historii, strukturze organizacyjnej i pracownikom Wydziału.

Dalej wymieniono uprawnienia naukowe i akredytacyjne wydziału w zakresie przewodów doktorskich i habilitacji przyznawania godności doktora honoris causa.

Przedstawiono również ofertę dydaktyczna Wydziału, kierunki i programy kształcenia, certyfikaty jakości kształcenia, absolwentów.

Obszernie omówiono oferowane przez Wydział studia podyplomowe.

Przedstawiono bibliotekę wydziałową i wydawane na wydziale periodyki naukowe.

Opisano międzynarodowa współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną, międzynarodowe projekty badawcze, konferencje i sympozja.

Najobszerniejszą część monografii stanowi prezentacja poszczególnych Katedr, ich początków i organizacji, oferty dydaktycznej, działalności naukowo-badawczej.

Przedstawiono jeszcze kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału, pracowników aktualnie zatrudnionych i biogramy byłych pracowników.

Wspomniano również o studenckim ruchu naukowym i kołach naukowych.

Osobny rozdział poświęcono społecznej odpowiedzialności Wydziału.

Monografię kończy omówienie konkursów organizowanych dla uczniów szkół średnich.

Książkę dopełnia kalendarium wydarzeń 1968-2018.