28 października 2019

Przyroda Powiatu Rypińskiego – pod redakcją Marka Stanisława Tyburskiego

 

Przyroda Powiatu Rypińskiego

pod redakcją Marka Stanisława Tyburskiego

Wydanie 2

Polskie Wydawnictwa Reklamowe
na zlecenie Powiatu Rypińskiego

Toruń – Rypin 2017

Sygnatura SIRr XII/67

Opracowanie jest systematyczną i całościową charakterystyka walorów przyrodniczych Powiatu Rypińskiego.

Ziemia rypińska wyróżnia się urokliwymi zakątkami, krajobrazami, wieloma gatunkami flory i fauny.

Powiat Rypiński jest mekką przyrodników, fotografów i ceniących naturę turystów.

Przeważają tu tereny leśne i akweny wodne (25 jezior).

Na terenie ziemi rypińskiej przecinają się szlaki wędrowne wielu gatunków zwierząt i ptaków.

W najnowszym wydaniu „Przyrody powiatu Rypińskiego” opisani wszystkie jeziora i rzeki.

Uwzględniono przy tym badania stanu czystości rzek i stanu ekologicznego jezior.

Książkę otwiera ogólna charakterystyka powiatu.

Następnie omówiono środowisko geograficzne (rzeźbę terenu, gleby, klimat).

W tej części szczegółowo opisano jeziora i rzeki ziemi Dobrzyńskiej.

Kolejny rozdział dotyczy środowiska przyrodniczego.

Znajdziemy tu informacje na temat grzybów, lasów, łąk, torfowisk, parków miejskich i przydworskich.

Opisano również świat zwierząt: owadów, mięczaków, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków .

Osobny tekst poświęcono bobrom.

W dalszej części książki omówiono formy ochrony przyrody, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody.

Kolejne rozdziały poświęcono gospodarce łowieckiej, ochronie środowiska i edukacji ekologicznej.

Tekst wzbogacają piękne kolorowe fotografie przyrodnicze.