2 grudnia 2019

Bożena Ciesielska – Skępe w opisie i fotografii

 

Bożena Ciesielska

Skępe w opisie i fotografii

Wydawca: WEiW Verbum

Brodnica – Skępe 2016

Sygnatura SIRr VIII/In-144

Bożena Ciesielska jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego w Szkole Podstawowej w Skępem.

Jest również popularyzatorką historii regionu, regionalnego dziedzictwa i postaci związanych ze Skępem.

Monografia Skępego rozpoczyna się od przypomnienia prehistorycznego skępskiego grodziska.

Czytelnicy mogą się również zapoznać z warunkami przyrodniczymi, położeniem miasta i jego demografią.

Kolejny rozdział książki poświęcony jest lokacji miasta, genezie nazwy Skępego, rozwojowi miasta, prawom miejskim i herbowi miejscowości.

Obszernie została opisana fundacja Kościoła Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztoru bernardynów w Skępem.

Opisane zostały malowidła, attyka, ołtarze na krużgankach, korpus nawowy, prezbiterium, sklepienia, kruchta, refektarz, boczne ołtarze w kościele, tron biskupi, wirydarz, krucyfiks seraficki, witraże i wieże, krużganki, kaplica św. Barbary, rzeźba Najświętszej Marii Panny, ambona, kropielnice, organy, księgozbiór klasztorny, obrazy, inskrypcje, spichlerz klasztorny i mur klasztoru.

Osobny rozdział poświęcony jest zabytkom miasta i miejscom pamięci.

Bardzo ciekawie opisano pierwszy kościół parafialny, drewnianą dzwonnicę, krzyż choleryczny, karczmę, drewniane domy, siedzibę leśnictwa, kaplicę „Na Borku”, katakumby, sam Borek, zajazd przy trakcie, dąb Napoleona, pałac Zielińskich, Belweder, zespół pałacowo-parkowy, cmentarze, przydrożne kapliczki, gospody i zajazdy, tablice, obeliski i Koziołka – symbol miasta.

Czytelnicy mogą również zapoznać się z ujęciem etnograficznym i etnologicznym Skępego.

Poznamy legendy o Skępem i legendę o Laluszce, tradycje pielgrzymowania do Sanktuarium, dawne budowle gospodarcze, zajęcia, gospodarstwa domowe, zabytkowe bramy, wrota, furty, portale i sienie.

Poznamy również najnowszą historię Skępego, zwłaszcza okres okupacji niemieckiej i czasy II wojny światowej, historię Żydów skępskich, dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej, powojenne władze miasta.

Monografia Skępego zawiera również starannie opracowane biogramy zasłużonych dla miasta osób.

Książkę zamyka rozdział poświęcony współczesnemu życiu kulturalnemu i szkolnictwu miasta.

Opracowanie zawiera również około 150 fotografii przedstawiających Skępe i jego zabytki.

Całość uzupełnia zestawienie ciekawostek o mieście oraz kalendarium dziejów Skępego.