21 stycznia 2020

Mirosław Krajewski – Podnieś skrzydła orle biały : Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności

Mirosław Krajewski

Podnieś skrzydła orle biały
Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności
Na 100-lecie odzyskania niepodległości (1918-2018)

Wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe w Rypinie
na zlecenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej

Dobra Ziemia 2018

Sygnatura SIRr VIb/7-59

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany był z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Książka „Podnieś skrzydła orle biały. Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności” została wydana ku uczczeniu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Ziemię Dobrzyńską.

Autor rozpoczyna monografię od powstania styczniowego w 1863 i 1864 roku.

Następnie opisuje polską walkę o tożsamość w okresie nasilonej rusyfikacji 1864-1915.

Podkreśla przy tym rolę straży ogniowych.

Przybliża wydarzenia rewolucji 1905-1907 roku.

Wspomina o walce o szkołę i język polski.

Osobne miejsce zajmuje przypomnienie Wystawy Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w 1908 roku.

Obszernie została opisana aktywność społeczno-polityczna społeczeństwa Ziemi Dobrzyńskiej w okresie I wojny światowej 1914-1918.

Z tekstu dowiemy się o aktywności Polskiej Organizacji Wojskowej, o działalności Polskiej Macierzy Szkolnej, wreszcie o zasługach Towarzystwa Rolniczego Ziemi Dobrzyńskiej.

Owocem aktywizacji ludu Ziemi Dobrzyńskiej było przejęcie władzy w listopadzie 1918 roku i budowa polskich struktur administracyjnych.

Walka o niepodległość nie zakończyła się w 1918 roku.

Druga część książki poświęcona jest walce z najazdem bolszewickim w 1920 roku i bohaterskiej obronie Ziemi Dobrzyńskiej.

Zaciekłe walki toczyły się pod Szpetlami i we Włocławku.

Autor poświecił osobny rozdział patriotyzmowi gospodarczemu i rozwojowi przedsiębiorczości na Ziemi Dobrzyńskiej w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939).

W książce nie zabrakło również przypomnienia sylwetek ojców dobrzyńskiej niepodległości i biografii zasłużonych w walce o niepodległość w latach 1863-1989 Dobrzyniaków.

Przypomniano też posłów i generałów z Ziemi Dobrzyńskiej.

Opracowanie kończy rozdział poświęcony kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość.

Ważnym uzupełnieniem monografii są załączniki, w których wymieniono uczestników walk z czasów powstania styczniowego, I wojny światowej, wojny z bolszewikami, ofiary okupacji niemieckiej z czasów II wojny światowej i powojennych represji sowieckich.