Alojzy Szudrowicz – Kapituła kruszwicka : w tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy

 

Alojzy Szudrowicz

Kapituła kruszwicka
W tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy

Wydawnictwo Pejzaż

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/175

W 1013 roku zostało powołane biskupstwo Kruszwickie.

W 1124 roku siedziba biskupstwa została przeniesiona do Włocławka.

Z istnieniem diecezji wiąże się powstanie w Kruszwicy kapituły katedralnej.

Kościołem katedralnym była pierwotnie katedra św. Wita, a po jej zniszczeniu w 1096 roku katedra św. Piotra w Kruszwicy.

Od 1559 roku to kościół pw. św. Piotra i Pawła.

Monografia Alojzego Szudrowicza składa się z pięciu rozdziałów, które przedstawiają w porządku chronologicznym dzieje kapituły w Kruszwicy.

Na początku autor przedstawia różne poglądy na temat powstania i istnienia biskupstwa w Kruszwicy.

Przybliża też spór o przeniesienie czy połączenie biskupstwa z Włocławkiem.

Autor odnosi się również do kwestii istnienia w Kruszwicy w średniowieczu kolejno dwóch kapituł przy kościele św. Wita i kościele św. Pawła.

W przypadku każdej z kapituł opisano jej powstanie, majątek i organizacje.

Obszernie zostało opisane funkcjonowanie kapituły przy kościele św. Piotra i Pawła w czasach nowożytnych.

Pomocne okazały się tu statuty kapituły z 1516 i 1670 roku.

Przedstawiono organizacje kapituły, jej majątek, bibliotekę.

Opisano stosunek kapituły do do reformacji i odnowy potrydenckiej.

Przedstawiono szczegółowo pełnienie przez kanoników Służby Bożej.

Osobny rozdział poświęcono walce o przetrwanie kapituły w XIX wieku.

Podano też informacje o udziale kanoników w powstaniach narodowych.

Na zakończenie opracowania przybliżono okoliczności nadania kapitule nowych statutów w okresie międzywojennym oraz opisano jej najnowszą historię w okresie po 1945 roku,

Uzupełnieniem książki jest aneks, w którym wymieniono prałatów i kanoników kruszwickich od początku XII wieku do 2013 roku