Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Poprzednia strona · Kolejna strona

Aptekarstwo – kwerenda

 

Książnica Kopernikańska mimo, ze nie jest biblioteką medyczną, może się pochwalić pokaźnym zbiorem książek na temat aptekarstwa.

Książki te przeważnie dotyczą historii aptek w Toruniu i innych miastach regionu Kujaw i Pomorza.

 

 

1 Reklama produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptekach i drogeriach toruńskich : na przykładzie ogłoszeń prasowych z „Gazety Toruńskiej” (1867-1921) / Marta Zdrojewska-Nowak ; praca magisterska napisana pod kierunkiem Katarzyny Pękackiej- Falkowskiej w Katedrze i Zakładzie Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. – Poznań : Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 2016.
2 Z dziejów opieki zdrowotnej : aptekarstwo na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w latach 1918/1920-1951 / Wojciech Ślusarczyk ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera. – Bydgoszcz : Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 2016.
3 Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przykładzie „Apteki Królewskiej” [Rękopis] / Aleksandra Lewandowska ; praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Walentyny Korpalskiej. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2014.
4 Z dziejów opieki zdrowotnej : rozwój aptekarstwa na ziemiach polskich (XIX-XX w.) na przykładzie apteki w Pabianicach / Wojciech Ślusarczyk ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera. Dział Wydawnictw 2014.
5 Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przykładzie „Apteki Radzieckiej” [Rękopis] / Katarzyna Przewoska ; praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Walentyny Korpalskiej. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2012.
6 Apteka pod Złotym Orłem w Bydgoszczy / Bartłomiej Wodyński, Bartosz Wachulec, Wojciech Ślusarczyk. – Łódź : Bez Recepty 2008.
7 Z dziejów lecznictwa w Inowrocławiu. Cz. 1, Do roku 1939 / Piotr Strachanowski. – Inowrocław : Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2007.
8 Apteka „Pod Złotym Lwem” w Toruniu / Aleksander Drygas. – Łódź : Bez Recepty 2006.
9 Dzieje aptekarstwa w Bydgoszczy (od początku jego istnienia do roku 1951) [Rękopis] / Bartosz Wachulec ; rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Aleksandra Drygasa w Akademii Medycznej w Poznaniu na Wydziale Farmaceutycznym . – Poznań : Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego 2005.
10 Apteka „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy : 150 lat : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Drygasa ; [aut.] Bartosz Wachulec, Bartłomiej Wodyński. – Bydgoszcz : „Margrafsen” 2003.
11 600 lat aptekarstwa w 1000-letnim Gdańsku / Aleksander Drygas. – Gdańsk : Pharmag 1999.
12 Historia aptek Grudziądza i okolicy : 1602-1982 / Bolesław Siedlecki. – Grudziądz : Grudziądzkie Towarzystwo Kultury 1999.
13 Siedem wieków aptekarstwa toruńskiego / Zdzisław Mameła. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, (Bydg. : „Abedik”). 1996 [i.e.] 1997
14 Apotheker und Apotheken in Ost- und Westpreussen 1397-1945 : ein Namen-, Orts- und Literaturverzeichnis. Bd.2 / von Hansheinrich Trunz ; aus den Nachlass hrsg. von Volkmar Trunz. – Hamburg : Selbstverlag des Vereins, 1996.
15 Zaopatrzenie ludności w leki i sprzęt medyczny (sanitarny) w Polsce w pierwszym okresie po zakończeniu drugiej wojny światowej / Aleksander Drygas. – [Szczecin ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji] 1995.
16 Fraszki z łezką / wybór Małgorzata Gołembnik, Lilia Zielińska ; il. Julian Bohdanowicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1995.
17 Dzieje aptekarstwa na Ziemi Gdańskiej w latach 1920-1990 / Aleksander Drygas ; Akademia Medyczna w Gdańsku. – Gdańsk : AM 1994.
18 Terminologia medyczna w toruńskim farmaceutycznym „Onomasticum” P. Guldeniusza i w „Przymiocie” W. Oczki / Teresa Friedelówna. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994.
19 Przywilej króla Stefana Batorego z 1576 r. dla aptekarzy toruńskich / Zdzisław Mameła. – Warszawa : Naczelna Izba Aptekarska 1993.
20 Zabytkowe apteki toruńskie / Zdzisław Mameła. – [Warszawa : b. w, 1992 ].
21 Polskie apteki / Wojciech Roeske. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. rys. ; 19 x 21 cm.
22 Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza / Włodzimierz Bonusiak. – Rzeszów : Wydaw. Towarzystwa Naukowego, 1985.
23 Aptekarstwo gdańskie : 1399-1939 / Aleksander Drygas ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych. – Wrocław ; Gdańsk [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
24 Dzieje Apteki Radzieckiej w Toruniu założonej w 1623 roku / Zdzisław Mameła. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.
25 Apteka w getcie krakowskim / Tadeusz Pankiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, (Krak : DW). 1982
26 Stosunki między aptekarzami i korzennikami miasta Torunia w ciągu wieków XVI-XVIII / Zdzisław Mameła. – [Warszawa : b.w], 1981.
27 Paweł Guldeniusz – przykład dwujęzyczności toruńskich mieszczan w XVII wieku / Teresa Friedelówna. – Warszawa : [b. w., 1981].
28 Dokument aptekarza toruńskiego Ferdynanda Taege z 1854 r. : (przyczynek do dziejów toruńskich aptek) / Zdzisław Mameła. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe 1980.
29 Pierwszy polski słownik farmaceutyczny i jego autor – Paweł Guldeniusz / Witold Włodzimierz Głowacki. – Toruń : Towarzystwo Naukowe 1953.
30 Apteka Szpitala Garnizonowego Grudziądz. – Grudziądz : Druk. „Prasa” 1952.
31 Die Laboranten von Krummhübel / Hans Reitzig. – Breslau : Gauverlag – Ns – Schlesien, 1943.
32 Przewodnik sanitarny : pomoc w potrzebie : dokładny spis lekarzy, lekarzy dentystów, dentystów, aptek i drogerii Wybrzeża Morskiego z oznaczeniem miejsca zamieszkania, specjalności i godzin przyjęć : R. 1937/38. – Toruń : nakł. Spółdzielni Wydawniczej „Gryf”, (Toruń : Drukarnia J. K. Kuszel). [1938]
33 O własnej mocy : jubileuszowe wspomnienia aptekarza : 1912-1937 / Józef Rawski ; rys. wyk. art. grafik J. Słomczyński. – Warszawa : nakładem Czasopisma Pogotowie 1937.
34 Przyczynek do historji aptek wileńskich przed 115 laty / Jan Muszyński. – Warszawa : Fr. Herod, (Warszawa : Druk. Wzorowa). 1935
35 Dawne aptekarstwo krakowskie / Jan Lachs. – Warszawa : Nakł. Mag. Farm. Fr. Heroda, (Warszawa : Drukarnia Wzorowa). 1933
36 Ein Rezept von Nikolaus Koppernikus / von Max Holz ; Deutsche Apotheker-Vereins. – Berlin : [Börsenbuchdruckerei Denter & Nicolas] 1932.
37 Zbiór ustaw, rozporządzeń i przepisów polskich dotyczących aptek oraz zakładów, trudniących się wyrobem i sprzedażą środków leczniczych i trucizn, wydanych od lipca 1919 r. do lipca 1925 r. / zebr. i ułożył Jan Podbielski. – Warszawa : nakł. mr. farm. Fr. Heroda, (Warszawa : „Lechja”). 1925
38 Krynicki wyciąg igliwiowy na kąpiele balsamiczne : wyrób H. Nitribitta. – Kraków : Drukarnia Uniwersytecka, 1881.
39 Das Preussische Medicinalwesen : ausamtlichen Quellen dargestellt. Th. 1 – 2 / Wihelm Horn. – Berlin : A. Hirschwald, 1857-1858.
Jan Falkowski, Margarita Ilieva, Iwona Józefowicz, Hubert Rabant – Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku

 

Jan Falkowski, Margarita Ilieva,
Iwona Józefowicz, Hubert Rabant

Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku
Wybrane zagadnienia

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-53

Monografia została przygotowana przez naukowców z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Autorzy opisali rolę, miejsce i atrakcyjność Bydgoszczy w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Polski i regionu kujawsko-pomorskiego.

Osobny rozdział poświęcono osobom niepełnosprawnym w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim

Autorzy zajęli się również zmianami w rozwoju gospodarczym Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego na początku obecnego stulecia.

Opisali także zmiany w rozwoju infrastruktury transportowej i zmiany w transporcie w Bydgoszczy i okolicznych gminach.

Książkę kończy rozdział poświęcony kierunkom i tendencjom rozwoju Bydgoszczy i jej strefy podmiejskiej w świetle koncepcji zagospodarowania przestrzennego i strategi rozwoju do 2030 roku.

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – pod redakcją Jarosława Pająkowskiego

 

Zespół Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Tom 1-2

pod redakcją Jarosława Pająkowskiego

Polskie Wydawnictwa Reklamowe

Toruń 2015

Dwa tomy opracowania „Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego” zostały wydane na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Publikacja jest bardzo bogato ilustrowana, z mnóstwem kolorowych zdjęć i rycin.

Początki Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego sięgają 1993 roku i wiążą się z aktywnością grupy entuzjastów, którym przewodzili Roman Dysarz, Janusz Szczęsny i Marek Wilcz.

Od 1997 roku działa Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, które prowadzi szeroką promocję bogactwa przyrodniczo-kulturowego regionu.

Tom I monografii składa się z dziewięciu rozdziałów.

 1. Witold Lenart – Dolina Dolnej Wisły – wyjątkowa kompozycja krajobrazów
 2. Jarosław Kordowski – Morfogeneza Doliny Dolnej Wisły
 3. Kataryna Kubiak-Wójcicka, Jarosław Kordowski – Uwarunkowania hydrograficzne i hydrologiczne Doliny Dolnej Wisły
 4. Jarosław Pająkowski – Charakterystyka Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
 5. Ewa Krasicka-Korczyńska, Dariusz Kamiński, Krzysztof Kasprzyk, Mariusz Lamentowicz, Piotr Nagórski, Lucjan Rutkowski – Opis obszarów Natura 2000 znajdujących się w obrębie Doliny Dolnej Wisły
 6. Ewelina Motyka, Jarosław Pająkowski – Charakterystyka rezerwatów przyrody
 7. Sebastian Tyszkowski, Jan Urban, Jarosław Pająkowski, Iwona Pawliczka Vel Pawlik – Wybrane zjawiska i obiekty przyrodnicze w Dolinie Dolnej Wisły
 8. Ewa Krasicka-Korczyńska, Lucjan Rutkowski, Józef Banaszak, Anna Sobieraj, Łukasz Ogonowski, Andrzej Kapusta, Elżbieta Bogacka-Kapusta – Charakterystyka głównych składników flory, fauny
 9. Renata Sobieralska, Justyna Czajka, Justyna Ziemniewska, Mariusz Lamentowicz, Jarosław Pająkowski, Robert Gonia – Przedstawienie ważniejszych projektów czynnej ochrony przyrody

Tom II monografii obejmuje piętnaście rozdziałów.

 1. Maria Pająkowska-Kensik – Dolina Dolnej Wisły na tle regionów etnograficznych
 2. Łukasz Kempiński – Historia osadnictwa i dziejów państw w rejonie dolnej Wisły
 3. Michał Targowski – Historia osadnictwa olęderskiego w rejonie dolnej Wisły
 4. Barbara Szyda – Atrakcyjność turystyczna dolnej Wisły
 5. Ewelina Góra – Działalność edukacyjna i turystyczna ZPKChiN
 6. Joanna Bock, Ewa Krasicka-Korczyńska, Marin Pilarski, Zbigniew Kiljan, Anna Baranowska, Krystyna Zbielska, Maciej Korczyński, Tomasz Stosik, Jarosław Pająkowski, Tomasz Czarnecki – Przykłady wybranych ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i edukacyjnych
 7. Tadeusz Frymark, Marcin Wasilewski, Włodzimierz Bykowski, Marek Weckwerth – Charakterystyka znakowania szlaków turystycznych w rejonie dolnej Wisły i ich znaczenie dla uprawiania turystyki
 8. Wera Alichniewicz, Paweł Marwitz, Anna Dubownik, Marcin Tylman, Marcin Wasilewski, Alina Malanowska, Juliusz Dowgwiłłowicz-Nowicki – Wybrane formy turystyki i rekreacji nad dolna Wisłą
 9. Andrzej Cylwik – Propozycje wycieczek samochodowych po Dolinie Dolnej Wisły
 10. Włodzimierz Grabowski, Adam Kowalkowski, Mariusz Żebrowski, Robert Grochowski, Piotr Łukiewski, Piotr Mroziński – Fortyfikacje regionu dolnej Wisły
 11. Sylwia Kuklińska, Ewa Romanow-Pękal, Dorota Cybura, Magdalena Frost-Guz, Sebastian Bartkowski, Marcin Tylman, Józef Szydłowski – Działalność organizacji pozarządowych nad dolną Wisłą
 12. Jarosław Pająkowski, Wojciech Marchlewski, Zbigniew Kmieć, Jan Iwanowski, Janusz Napora, Piotr Lenart, Ariel Stawski, Anna Baranowska, Elżbieta Pawelec – Wydarzenia kulturalne i stałe imprezy plenerowe
 13. Renata Sobieralska, Maria Chybowska, Zbigniew Konieczny – Produkty regionalne z rejonu dolnej Wisły
 14. Jarosław Pająkowski, Zbigniew Kmieć, Aneta Janasińska, Katarzyna Drażdżewska – Ciekawostki z rejonu dolnej Wisły
 15. Maria Chybowska, Robert Gonia, Renata Sobieralska, Mariusz Śledź – Wybrane miejscowości z rejonu dolnej Wisły