Category Archives: Czasopisma

Previous Page · Next Page

Zapiski Tucholskie

 

Zapiski Tucholskie

2005-2013

Borowiackie Towarzystwo Kultury
w Tucholi

Miejska Biblioteka Publiczna
w Tucholi

„Zapiski Tucholskie” zaczęły się ukazywać w 2005 roku.

Nawiązywały one do tradycji wydawniczych Borowiackiego Towarzystwa Kultury, które wiele lat wydawało „Tucholanina„.

Redaktorem „Zapisków Tucholskich” została Maria Ollick – prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi.

Autorem charakterystycznej okładki był Bogdan Zieliński.

Zapiski Tucholskie” ukazywały się z podtytułem „rocznik społeczno-kulturalny”.

Czasopismo w założeniu miało w przystępnej formie prezentować historię regionu, kulturę duchową i materialną, twórczość artystyczną profesjonalną, amatorską i ludową.

Na łamach „Zapisków Tucholskich” publikowano:

 • artykuły i referaty
 • materiały źródłowe
 • sprawozdania, doniesienia i komunikaty
 • poezje
 • legendy
 • wspomnienia
 • nekrologi

W 2013 roku ukazał się specjalny numer „Zapisków Tucholskich” poświęcony tradycjom kształcenia nauczycieli w Tucholi.

Do tej tej pory wydano siedem numerów Zapisków.

Artykuły i referaty

 

NR 1

 

ROK 2005

 

Alicja Paczoska Rozpracowanie operacyjne kapłana przez UB na przykładzie ks. Ppłk Józefa Wryczy
Maria Ollick Czytelnictwo polskich książek i prasy w powiecie tucholskim w okresie zaborów
Marek Sass Żalińscy z Bysławia (1524-1602)
Józef Sporny Dzieje tucholskiego Kabaretu „Zajączek”
Marek Sass Wywiadowcy i informatorzy krzyżaccy znad Kamionki w I połowie XV w.
Dorota Borzyszkowska Geologia i hydrologia Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 

NR 2

 

ROK 2006

Alicja Paczoska-Hauke Młodzież Tucholi pod opieką UB
Adam Węsierski Polskie biblioteki i ich perypetie z cenzurą na terenie parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego
Aleksandra Chylewska Tuchola w świetle niemieckich podań regionalnych
Maria Ollick Muzyczny obraz Tucholi (1945-2005)
Leonard Chylewski Z historii tucholskiej siatkówki
Urszula Rezmer Dr Kazimierz Karasiewicz – obrońca polskości
 

Nr 3

 

ROK 2007

Alicja Paczoska-Hauke Powojenne represje aparatu bezpieczeństwa wobec mieszkańców powiatu tucholskiego
Adam Chęć Fortyfikacje miejskie Tucholi
Adam Węsierski Działalność gospodarcza i kulturalno-oświatowa księdza Teofila Krzeszewskiego
Ewa Pilich Wojciech Pryll (16.01.187-24.10.1939) – 130. rocznica urodzin
Anna Urbanek Postawy Polaków wobec polityki germanizacyjnej na Pomorzu Środkowym od połowy wieku XIX do roku 1920
Agata Konczal Sytuacja polityczno-gospodarcza na Pomorzu a aktywność społeczna mieszkańców w II RP
Adam Brzoszczyk,

Mateusz Laskowski,

Mateusz Strojnowski

Wojciech Pryll – życie i działalność
Alina Wajda,

Kazimierz Wajda

Wojciech Pryll – działacz Polskiego Związku Zachodniego
Maria Ollick Wpływ patriotycznej postawy Wojciecha Prylla na losy rodziny
Adam Węsierski Ksiądz Ignacy Nawacki (1870-1948)
Ks. Grzegorz Nenca,

Maria Ollick

Ksiądz Alojzy Hübner – współzałożyciel polskich pallotynów

 

Marek Sass Krąg rodzinny Aleksandra Kęsowskiego herbu Poraj
Adam Węsierski VII Sejmik Kółek Rolniczych Prus Zachodnich w Tucholi w relacjach „Pielgrzyma” i „Przyjaciela”
Robert Starczewski Galińscy (Galimscy) z Legbąda w XVIII i pierwszych latach XIX wieku (do roku 1810)
Urszula Rezmer Historia Kółka Rolniczego Rudzki Most oraz sztandaru, który „uratował” życie
 

NR 4

 

ROK 2008

Alicja Paczoska-Hauke Życie polityczne w powiecie tucholskim w latach 1945-1956
Michał Jankowski Mieszkańcy regionu tucholskiego w świetle sprawozdań PUBP w Tucholi z lat 1948-1950
Adam Węsierski Początki spółdzielczości kredytowej w Śliwicach
Maria Ollick Wszystko może stać się muzyką. Łucjan i Edward Bukowscy – tucholscy muzycy i nauczyciele
Remigiusz Popielarz Z turystą nad Brdą
Maria Ollick Obraz życia Borowiaków w oczach badaczy
Józef Sporny Doktor honoris causa z Tucholi
Alina Wajda,

Kazimierz Wajda

Dr med. Otton Andrzej Steinborn (1868-1936) – pierwszy prezydent Torunia rodem z Nowego Sumina
 

NR 5-6

 

ROK

2009-2010

Aleksandra Chylewska-Tölle

 

Fenomen Tucholi jako „prywatnej ojczyzny” w perspektywie literackiej (Przebudzenie Ireny Matuszkiewicz)
Joanna Edwardczyk Tradycje czasopiśmiennicze Borowiackiego Towarzystwa Kultury
Maria Ollick By „Mała Ojczyzna” nie była tylko pustosłowiem
Maria Ollick Bory jako skarbiec kultury duchowej
Maria Ollick Badania dawnej kultury materialnej i duchowej Borowiaków na tle kultury Kaszub
 

NR 7

 

ROK 2013

Jerzy Szwankowski Kształcenie nauczycieli szkół ludowych w Tucholi w dobie zaboru pruskiego
Paweł Redlarski Dzieje i działalność Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi w latach 1920-1936
Marek Sass Liceum Pedagogiczne w Tucholi w świetle dokumentów i wspomnień
Jerzy Szwankowski Pamięć o Seminarium i Liceum – zjazdy, spotkania towarzyskie, wydawnictwa

„Nowości – Dziennik Toruński” i „Gazeta Pomorska” – Archiwum PDF i E-Wydanie

W Informatorium Ksiąznicy Kopernikańskiej można bezpłatnie skorzystać z elektronicznego archiwum „Nowości’ i „Gazety Pomorskiej”.

„Nowości” to najpoczytniejszy dziennik toruński.

Na łamach „Nowości” mieszkańcy Torunia znajdą informacje z życia miasta, na tematy kulturalne, sportowe, polityczne, samorządowe, historyczne, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, medyczne, komunikacyjne, turystyczne.

W archiwum dostępne są wydania „Nowości” w formacie PDF od 31 sierpnia 2015 roku.

„Gazeta Pomorska” swoim zasięgiem obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie.

Wychodzi w sześciu lokalnych wydaniach:

 1. Chojnice, Tuchola, Sępólno
 2. Grudziądz, Świecie, Chełmno
 3. Inowrocław, Mogilno, Żnin
 4. Toruń, Brodnica, Chełmża
 5. Włocławek, Aleksandrów
 6. Bydgoszcz, Nakło, Bydgoszcz-okolice

Elektroniczne archiwum udostępnia wszystkie te mutacje „Gazety Pomorskiej”.

W archiwum dostępne są wydania „Gazety Pomorskiej’ w formacie PDF od 7 kwietnia 2014 roku.

Zeszyty Naukowe WTN

 

Zeszyty Naukowe WTN

 

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

 

Sygnatura SIRr II/41

Powstałe w 1979 roku Włocławskie Towarzystwo Naukowe od początku prowadziło szeroką działalność wydawniczą.

Drukowano książki, serie wydawnicze i czasopisma.

Jednym z tych czasopism są „Zeszyty Naukowe WTN”.

Ukazują się nieregularnie od 1998 roku.

Do tej pory ukazało się sześć tomów.

Cechą charakterystyczną „Zeszytów Naukowych WTN” jest, że każdy tom opracowywany jest przez jedną z sekcji Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Tom I – 1998 – Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych

Tom II – 2005 – Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych

Tom III – 2007 – Sekcja Nauk Rolniczych

Tom IV – 2007 – Sekcja Literacko-Artystyczna

Tom V – 2010 – Sekcja Nauk Prawnych i Administracyjnych

Tom VI – 2014 – Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

W Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępne są pierwsze cztery tomy „Zeszytów Naukowych WTN”.

Poniżej zamieszczamy spis najważniejszych rozpraw zamieszczonych na ich łamach.

 

 

Tom I

 

1998

Jan Święch Z badań nad budownictwem ludowym ziemi dobrzyńskiej. Zarys typologii.
Marek Kołyszko Detale architektoniczne i dekoracje malarskie z elewacji wschodniej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu
Ks. Kazimierz Rulka Księgozbiór biskupa Henryka Kossowskiego
Tadeusz Rejmanowski Kasper Lindner junior (1562-1611), doktor medycyny i filozofii, kanonik i medyk kapituły włocławskiej
Tadeusz Rejmanowski Dzieje apteki w Aleksandrowie Kujawskim (około 1880-1939)
Marianna Gruszczyńska Dzieje najstarszych dokumentów władz miejskich Włocławka
 

Tom II

 

2005

Stefan Paczkowski Z zagadnień osadnictwa średniowiecznej Nieszawy do roku 1422
Tomasz Dziki Cechy charakterystyczne medycyny domowej w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku
Tadeusz Rejmanowski Dawne apteki Włocławka (1545-1951)
Krystyna Grzesiak Polityka władz PRL wobec Kościoła rzymskokatolickiego w oparciu o kwestie własnościowe na terenie miasta Włocławka
Marek Kołyszko Krzyże karawanowe. Pochodzenie formy i symbolika
Marek Kołyszko Karawanowe krzyże choleryczne z Włocławka
Piotr Gołdyn Symbolika religijna i kościelna w herbach gmin wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego
Bogdan Ziółkowski Zespół akt Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego we Włocławku z lat 1908-1950
Piotr Pawłowski Gdzie jest czwarty kanonik?, czyli o poszukiwaniach nie tylko proweniencyjnych do klocka postinkunabułowego Fizyki Arystotelesa
Dariusz Subocz Uwagi o przechowywaniu zabytkowych obiektów papierowych. Refleksje konserwatora po powodzi w 1997 roku
Dariusz Subocz Urządzenia do uzupełniania płynną masą papierową ubytków w zabytkowych obiektach papierowych
 

Tom III

 

2007

Bogdan M. Wawrzyniak

Bolesław Wojtasik

Społeczno-gospodarcze właściwości rolnictwa regionu północno-zachodniego
Bolesław Wojtasik Postawy rolników indywidualnych wobec integracji europejskiej
Małgorzata Zajdel Charakterystyka instytucji rolniczych wspierających rolników w procesie integracji europejskiej
Piotr Prus Teoretyczne podstawy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa
Tomasz Marcysiak Świadomość ekologiczna rolników warunkiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Bolesław Wojtasik Zmiana pozycji społeczno-zawodowej rolników po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Bogdan M. Wawrzyniak Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w latach 1968-2006
Józef Kleparski Produkcja aronii czarnoowocowej – ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania w uprawie gatunku
Józef Kleparski Lecznicze właściwości owoców i przetworów z aronii czarnoowocowej
 

Tom IV

 

2007

 

Mirosław Glazik Postacie działające i ich funkcje w bajce-przypowieści Szalbierz Krzysztofa Niemirycza
Maciej Krzemiński Przemoc wobec kobiet. Analiza wybranych opowiadań Kazimierza Orłosia
Adam Wróbel O Marii Danilewicz-Zielińskiej i jej Kujaw serdecznym przywoływaniu
Adam Wróbel O motywach dobrzyńskich w twórczości Jerzego Pietrkiewicza
Ks. Zbigniew Wróbel O przydatności łaciny
Bogdan J. Balcerowicz Czym jest poezja?
Krystyna Kotula Stanisław Zagajewski i jego „największy” ołtarz
H.W. Arkadiusz Ciechalski

 

Tom IV „Zeszytów Naukowych WTN” wydany przez Sekcję Literacko-Artystyczną wyróżnia się spośród pozostałych.

Nosi podtytuł „Alegorie”.

Zamieszczono w nim nie tylko rozprawy literackie, eseje, felietony, recenzje.

Opublikowano również utwory literackie pisarzy i poetów związanych z Kujawami i ziemią dobrzyńską – prozę Bożeny Boczarskiej, ks. Stanisława Dubiela, Mirosława Glazika, Macieja Krzemińskiego oraz poezję Bogdana J. Balcerowicza, Antoniego Cybulskiego, ks. Stanisława Dubiela, Mirosława Glazika, Katarzyny Lebiedzińskiej, Stanisława Leszczyńskiego i Teresy Olewczyńskiej.