Category Archives: Dziennikarstwo

Previous Page · Next Page

Magdalena Grabowska – Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej

belkaniebieska2

26092016

 

Magdalena Grabowska

Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2013

Sygnatura SIRi XII/123

belkaniebieska2

Dr Magdalena Grabowska pracuje w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w Językoznawstwie kognitywnym, etnolingwistyce i semantyce pojęciowej.

Rozprawa „Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej” opiera się na jej pracy doktorskiej.

Dysertacja poświęcona jest analizie skuteczności komunikatów reklamowych, które stosują metaforyzację lub amalgamację.

Autorka analizuje język reklam opierając się na reklamie prasowej.

Czytelnicy zdobędą wiedzę na temat tego czym jest metafora a czym jest amalgamat, jakie są podobieństwa i różnice między nimi, jaką rolę odgrywają w reklamie.

W części praktycznej, podano analizie kilkadziesiąt przykładów sloganów reklamowych opartych na metaforze, amalgamacie lub na nich obu.

belkaniebieska2

Tomasz Gackowski – Władza na dywaniku. Jak polskie media rozliczają polityków?

belkaniebieska2

21092016

 

Tomasz Gackowski

Władza na dywaniku
Jak polskie media rozliczają polityków?
Nowy model komunikacji politycznej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2013

Sygnatura SIRi XII/122

belkaniebieska2

Dr Tomasz Gackowski jest medioznawcą, politologiem i historykiem, adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dysertacja „Władza na dywaniku” poświęcona jest mediom, jako przysłowiowej „czwartej władzy”.

Bez kontroli mediów nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie instytucji politycznych w demokratycznym państwie.

W przypadku młodej polskiej demokracji, również historia komunikacji politycznej jest bardzo krótka.

Autor monografii podjął się zadania ustalenia czy w polskich realiach media rzeczywiście dzierżą władzę nad politykami i w jakim wymiarze, czy jak bronią interesów obywateli i w jaki sposób.

Analizie poddano zwłaszcza rolę dwóch tytułów prasowych „Rzeczpospolitej” i Gazety Wyborczej” w kontrolowaniu działań rządu Donalda Tuska.

Opracowanie podzielone jest na dwie części teoretyczną i praktyczną.

Próba badawcza objęła artykuły prasowe ukazujące się z okazji 100 dni i z okazji 1 roku funkcjonowania pierwszego gabinetu Donalda Tuska (2007-2011).

Sprawdzono jakie obietnice składali politycy wyborcom i jak dzienniki oceniły ich realizację, iloma obietnicami rządu zajmowały się gazety a ile spraw pominęły, jaki wpływ na ocenę rządu miały sympatie polityczne redakcji.

Polecamy publikację jako bardzo ciekawe i naukowe studium na temat kondycji polskiego dziennikarstwa, i relacji między światem mediów i światem polityki.

belkaniebieska2

Magdalena Zdrodowska – Telewizja na pograniczach

belkaniebieska2

25072016

 

Magdalena Zdrodowska

Telewizja na pograniczach
Strategie reprezentacji inności w przestrzeni medialnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 2013

Sygnatura SIRi XII/124

belkaniebieska2

Dr Magdalena Zdrodowska jest specjalistą w zakresie sztuk audiowizualnych.

Jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Jej prace poświęcone są badaniom nad telewizją jako formą komunikacji międzykulturowej.

„Telewizja na pograniczach” to rozprawa naukowa, zawierająca analizę audycji telewizyjnych poświęconych mniejszościom narodowym i stosunkom międzyetnicznym na obszarach pogranicznych.

Analizie poddano programy telewizyjne emitowane w 2008 i 2009 roku.

Książka podzielona jest na cztery rozdziały.

Rozdział I ma charakter metodologiczny.

Rozdział II dotyczy brandingu narodowego.

Autorka analizuje międzynarodowe kampanie telewizyjne promujące takie kraje jak Czechy, Rumunia, Turcja i Polska.

Rozdział III poświęcony jest telewizji transgranicznej.

Zawiera opis programów telewizyjnych, które regionalne ośrodki Telewizji Polskiej tworzyły we współpracy z zagranicznymi telewizjami.

Przykładem takich audycji są: „Kowalski i Schmidt”, „Kwartet”, „Między Odrą a Renem”, „Zaolzie. Łączy nas Polska.”

W końcu najobszerniejszy IV rozdział dotyczy programów dla mniejszości narodowych tworzonych przez Telewizję Polską, zwłaszcza przez Telewizję Białystok.

Aż 5% ludności Podlasia stanowią mniejszości narodowe, przy czym jest to unikatowa mozaika i różnorodność etniczna, na którą składają się Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Romowie, Rosjanie, Tatarzy polscy.

Białostocki Ośrodek Telewizji Polskiej z myślą o mniejszościach narodowych uruchomił sześć programów:

  • Podlaski Orient
  • Rosyjski głos
  • My Romowie
  • Panorama litewska
  • Przegląd ukraiński
  • Tydzień białoruski

belkaniebieska2