Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Andrzej Potoczek – Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim

 

Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Andrzej Potoczek

Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2016

Sygnatura SIRr  V/61

„Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020” wyznacza kierunek działań Unii Europejskiej odnośnie rozwoju regionalnego.

Promuje ona rozwój zrównoważony, inteligentny i inkluzywny.

Rozwój inteligentny oznacza rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

Rozwój inkluzywny oznacza dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Województwo kujawsko-pomorskie włączyło się do realizacji programów europejskich również w aspekcie rozwoju inteligentnego i inkluzywnego.

Ksiązka zawiera szczegółową analizę realizacji polityki regionalnej przez samorządy z naszego województwa.

Opracowanie podzielono na cztery rozdziały:

Rozdział I – Strategia inteligentnych specjalizacji w procesie realizacji idei rozwoju inteligentnego

Rozdział II – Instrumenty zarządzania inkluzywnym rozwojem województwa kujawsko-pomorskiego 

Rozdział III – Społeczny wymiar rozwoju lokalnego i regionalnego w województwie kujawsko-pomorskim

Rozdział IV – Rewitalizacja jako wyzwanie rozwojowe gmin województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie 2014–2020 

Adam Węsierski – Za mundurem panny sznurem

 

Adam Węsierski

Za mundurem panny sznurem

Wydawca: Machina Druku

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXV/61

 

Adam Węsierski to znany historyk regionalista, autor wielu publikacji książkowych poświęconych dziejom ziemi tucholskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt jego książek.

1 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice
2 Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii (T. 1-3)
3 Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach
4 Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920)
5 Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939)
6 Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772
7 Gmina Kęsowo : historia, struktura i tradycje rybactwa
8 Ksiądz proboszcz Jan Mazella, budowniczy kościoła w Jeleńczu
9 Leksykon historyczny śliwickich wsi
10 Manifestacje patriotyczne mieszkańców powiatu tucholskiego z okazji odzyskania niepodległości
11 Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939
12 Osobliwości Śliwic
13 Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi 1945-1954 : powstanie, struktura, kadry. T. 1
14 Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. (T. 1-4)
15 Studia z dziejów Tucholi i powiatu. (T. 1- 5)
16 Szkice z dziejów Tucholi i powiatu
17 Szkice z dziejów Tucholi i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym (T. 1-2)
18 Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego
19 Śliwicki słownik biograficzny (T. 1- 4)
20 Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych
21 Za mundurem panny sznurem

Książka „Za mundurem panny sznurem” jest albumem.

Adam Węsierski zebrał w nim portrety żołnierzy.

Zdjęcia obejmują następujące okresy:

  • czasy niewoli narodowej
  • dwudziestolecie międzywojenne
  • zakręty historii 1939-1945
  • służbę w Ludowym Wojsku Polskim

Na zdjęciach widzimy mieszkańców gminy Śliwice.

Śledząc zmieniające się mundury poznajemy historię Borów Tucholskich.

Najpierw widzimy więc żołnierzy w mundurach armii pruskiej walczących w czasie I wojny światowej.

Z okresu II Rzeczypospolitej zachowały się zdjęcia poborowych w mundurach polskich żołnierzy piechoty i ułanów.

Z czasów II wojny światowej pochodzą zdjęcia żołnierzy z obozów jenieckich, z armii generała Andersa walczącej we Włoszech, z dywizji pancernej generała Maczka, z polskich sił zbrojnych w Anglii.

Z okresu powojennego zachowały się liczne zdjęcia żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

Należy podkreślić, że każda fotografia jest podpisana.

Poznajemy więc żołnierzy z imienia i nazwiska, przebieg ich służby, okoliczności śmierci, dalsze losy po opuszczeniu wojska.

Halina Frąckowiak-Kleszowska – Działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w Grudziądzu w okresie międzywojennym (1920-1939)

 

Halina Frąckowiak-Kleszowska

Działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w Grudziądzu w okresie międzywojennym (1920-1939) 

Wydawca:  Koło Miłośników Dziejów Grudziądza.
Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej

Grudziądz 2017

Sygnatura SIRr VII/28

Halina Frąckowiak-Kleszowska przedstawiła w swojej książce działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w Grudziądzu w okresie międzywojennym.

Książka opiera się na układzie chronologicznym i obejmuje cztery okresy:

  • 1920-1923 – czas po odzyskaniu niepodległości
  • 1924-1928 – okres przed i po przewrocie majowym
  • 1929-1934 – czasy wielkiego kryzysu gospodarczego
  • 1935-1939 – okres montowania Frontu Ludowego

Autorka oparła się na gruntownej kwerendzie archiwalnej w Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR w Warszawie, Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Toruniu – Oddział w Grudziądzu.

PPS w okresie międzywojennym ani w Grudziądzu, ani na Pomorzu nie stanowiło czołowej siły politycznej.

Jednak to właśnie grudziądzka organizacja PPS była największa na Pomorzu.

Partia rozwijała działalność poprzez klasowe związki zawodowe.

W Grudziądzu dominowały ugrupowania prawicowe – głównie endecja.