Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Wojciech Zawadzki – Pomorze 1920

 

Wojciech Zawadzki 

Pomorze 1920

Seria: Historyczne Bitwy

Wydawnictwo Bellona

Warszawa 2015

Sygnatura SIRr VIII/Br-22

Rok 1920 przyniósł ze sobą dwa wydarzenia, które zapisały się w dziejach Pomorza Gdańskiego.

W styczniu i lutym 1920 roku nastąpił koniec zaboru pruskiego i włączenie ziem pomorskich do Polski.

W sierpniu na Pomorze dotarła armia sowiecka, która została powstrzymana w czasie krwawych zmagań pod Brodnicą.

Z opracowania „Pomorze 1920” dowiemy się najpierw o wydarzeniach poprzedzających rok 1920, zwłaszcza o działaniach powstańców wielkopolskich na Pomorzu.

Następnie prześledzimy wojskową rewindykacje Pomorza, której na mocy traktatu wersalskiego dokonała „błękitna armia” gen. Józefa Hallera.

Wojciech Zawadzki opisał również organizację wojskowości pomorskiej wiosną i latem 1920 roku.

Głównym tematem książki jest wojna polsko-bolszewicka na Pomorzu w 1920 roku.

Walki na Pomorzu zostały poprzedzone przez bój o Mławę na początku sierpnia.

Później Polacy bronili Działdowa.

W końcu Rosjanie doszli do Brodnicy.

W książce opisano szczegółowo przygotowania do obrony Pomorza, plan gen. Kazimierza Raszewskiego, twierdze w Grudziądzu, Chełmnie, Świeciu, Bydgoszczy, Fordonie, Toruniu.

Kulminacją walk jest bitwa brodnicka.

Zapoznamy się z bilansem sił, planem bitwy i jej przebiegiem.

Po bitwie nastąpił polski pościg za armia sowiecką.

Na kartach swojej książki Wojciech Zawadzki podjął się wyjaśnienia tajemniczej sprawy utworzenia tzw. „Armii Zachodniej” złożonej z jednostek wielkopolskich i pomorskich, dowodzonych przez gen. Raszewskiego.

To nowe zagadnienie w historiografii wojskowej, zostało drobiazgowo naświetlone przez autora, który doszedł do ciekawych i odkrywczych wniosków.

Czytając opracowanie podążamy jego tropem w rozwikłaniu tej pasjonującej tajemnicy.

Książkę uzupełniają szkice biograficzne bohaterów opisywanych wydarzeń.

Aleksander Kotlewski – Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą

 

Aleksander Kotlewski

Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą

Przygotował do druku Roman Nowoszewski

Wydawca: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela

Toruń 2016

SIRr XXXVe/40

Gorąco polecamy kolejny piękny druk bibliofilski, jaki wyszedł spod ręki Aleksandra Kotlewskiego.

Autor jest aktywnym członkiem Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu.

Zaprojektował kilkadziesiąt druczków okazjonalnych dla potrzeb Towarzystwa.

Jest miłośnikiem sztuki drukarskiej, znawcą literatury polskiego Oświecenia, badaczem spuścizny toruńskich sztycharzy i papierników.

W Ksiąznicy Kopernikańskiej dostępne są charakterystyczne i niepowtarzalne druki bibliofilskie Aleksandra Kotlewskiego, przygotowane do druku przez Romana Nowoszewskiego, w opracowaniu graficznym Włodzimierza Rudnickiego.

1 Aleksander Kotlewski : bibliografia / Roman Nowoszewski. – Błonie : „Ereni” Roman Nowoszewski : Aleksander Kotlewski 2009.
2 Jan Jakub Bräuner, sztycharz toruński / Aleksander Kotlewski ; przygot. do druku Roman Nowoszewski. – Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela 2011.
3 Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą / Aleksander Kotlewski ; przygotował do druku Roman Nowoszewski. – Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, (Łódź : Drukarnia Gutenberg). 2016
4 Ojciec i syn : pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz / Aleksander Kotlewski ; przygot. do dr. Roman Nowoszewski. – Błonie : Ereni Roman Nowoszewski ; Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela dr. 2012.

„Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą” są bogato ilustrowane starymi rycinami.

Jest to jedna z nielicznych prac poświęconych nie historii drukarstwa, ale dziejom papiernictwa.

Drukarnia w Lubiczu zaopatrywała w papier cały toruński gród.

Działała przy młynie papierniczym w latach 1685-1829.

Z książki dowiemy się szczegółów o wyposażeniu papierni.

Prześledzimy proces produkcji papieru.

Poznamy też nazwiska papierników.

Zobaczymy jak wyglądał znak wodny, którym oznaczona papier z Lubicza.

Słownik gwary mieszkańców Węgierska i Macikowa – pod red. Urszuli Arentowicz i Piotra Wołyńskiego

Słownik gwary mieszkańców Węgierska i Macikowa

pod red. Urszuli Arentowicz
i Piotra Wołyńskiego

Wydanie 2

Wydawca:
Towarzystwo Na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo

Węgiersk 2016

Sygnatura SIRr XXVIII/46

Mieszkańcy Węgierska i Macikowa posługują się gwarą chełmińsko-dobrzyńską, która została scharakteryzowana we wstępnie do słownika.

Książka ma postać słownika ilustrowanego.

Wyrazy pogrupowane są tematycznie.

Tematy odpowiadają trybowi życia na wsi i wiejskim zajęciom.

Znajdziemy więc tu określenia dotyczące pogody, budowy domów wiejskich, hodowli zwierząt inwentarskich, prac polowych, narzędzi rolniczych, kowalstwa, szkoły, wyglądu ludzi, ubiorów, kuchni, sadu, łąki, grzybów, kościoła, zabaw, rodziny, powożenia końmi.

Każda sfera życia opisana jest krótkim tekstem gwarą.

Zdjęcia ilustrują poszczególne słówka.

Słownik ilustrowany uzupełniony jest również leksykonem pozostałych wyrazów gwarowych.

Także one są podzielone tematycznie.

Książkę uzupełniają legenda o Węgiersku i legenda o Macikowie.

Dołączono również „Opowieść o dawnych latach”, czyli zapis rozmów przeprowadzonych z najstarszymi mieszkańcami wsi – Klarą Pietruszyńską, Teresą Martewicz i Henrykiem Wróblewskim.

Całość zamyka wiersz Sabiny Skrzeszewskiej „Moja mała ojczyzna”.

Słownik jest bardzo kolorowy i atrakcyjnie napisany.