Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Przyroda Powiatu Rypińskiego – pod redakcją Marka Stanisława Tyburskiego

 

Przyroda Powiatu Rypińskiego

pod redakcją Marka Stanisława Tyburskiego

Wydanie 2

Polskie Wydawnictwa Reklamowe
na zlecenie Powiatu Rypińskiego

Toruń – Rypin 2017

Sygnatura SIRr XII/67

Opracowanie jest systematyczną i całościową charakterystyka walorów przyrodniczych Powiatu Rypińskiego.

Ziemia rypińska wyróżnia się urokliwymi zakątkami, krajobrazami, wieloma gatunkami flory i fauny.

Powiat Rypiński jest mekką przyrodników, fotografów i ceniących naturę turystów.

Przeważają tu tereny leśne i akweny wodne (25 jezior).

Na terenie ziemi rypińskiej przecinają się szlaki wędrowne wielu gatunków zwierząt i ptaków.

W najnowszym wydaniu „Przyrody powiatu Rypińskiego” opisani wszystkie jeziora i rzeki.

Uwzględniono przy tym badania stanu czystości rzek i stanu ekologicznego jezior.

Książkę otwiera ogólna charakterystyka powiatu.

Następnie omówiono środowisko geograficzne (rzeźbę terenu, gleby, klimat).

W tej części szczegółowo opisano jeziora i rzeki ziemi Dobrzyńskiej.

Kolejny rozdział dotyczy środowiska przyrodniczego.

Znajdziemy tu informacje na temat grzybów, lasów, łąk, torfowisk, parków miejskich i przydworskich.

Opisano również świat zwierząt: owadów, mięczaków, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków .

Osobny tekst poświęcono bobrom.

W dalszej części książki omówiono formy ochrony przyrody, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody.

Kolejne rozdziały poświęcono gospodarce łowieckiej, ochronie środowiska i edukacji ekologicznej.

Tekst wzbogacają piękne kolorowe fotografie przyrodnicze.

Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej – część 3

 

Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej
Część 3

Polskie Wydawnictwa Reklamowe 
na zlecenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Toruń – Dobrzyń nad Wisłą 2016

Sygnatura SIRr XII/66

W książce opublikowano materiały zgłoszone przed IV Konferencją Środowiskową „Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej” .

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Gmina Zbójno.

Konferencja odbyła się w Zespole Szkół w Zbójnie 21 września 2016 roku.

W książce znalazły się następujące opracowania:

 1. Nadleśnictwo Dobrzejewice
 2. Nadleśnictwo Skrwilno
 3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
 4. Stan i zasoby wód powierzchniowych Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Toruń (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) (Jan Jankowski, Kinga Hildebrandt, Dawid Strzelecki,Henryka Wojtczak)
 5. Stan i zasoby wód powierzchniowych Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Włocławek (Elżbieta Achrem, Ewa Alabrudzińska, Justyna Kwiatkowska)
 6. Stan powietrza atmosferycznego Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Toruń (Jan Jankowski, Kinga Hildebrandt, Dawid Strzelecki,Henryka Wojtczak)
 7. Stan powietrza atmosferycznego Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Włocławek (Elżbieta Achrem, Ewa Alabrudzińska, Justyna Kwiatkowska)
 8. Mokradła w krajobrazie rolniczym (Jan Koprowski)
 9. Organizacje ekologiczne (Maria Palińska)
 10. Zasoby przyrodnicze Gminy Zbójno

Wiesława Gierańczyk, Milena Krajewska, Marzena Leszczyńska, Magdalena Osińska – Potencjał konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku

 

Wiesława Gierańczyk, Milena Krajewska, Marzena Leszczyńska, Magdalena Osińska

Potencjał konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XV/51

Autorzy opracowania reprezentują Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurencyjność gospodarki jest ważnym elementem strategii województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurencyjność jest wręcz warunkiem sukcesu regionu.

Autorzy opracowania podjęli się analizy poziomu konkurencyjności województwa w trzech aspektach:

 • rozwoju gospodarki
 • rozwoju kapitału ludzkiego
 • rozwoju infrastruktury

Konkurencyjność gospodarczą przedstawiono na tle porównawczym.

Nasze województwo porównano z innymi polskimi województwami.

Powiaty i miasta na prawach powiatów porównano w obrębie regionu kujawsko-pomorskiego.

Miasta wojewódzkie porównano z wszystkimi miastami wojewódzkimi w Polsce.