Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Kamil Błaszczyk – Propaganda komunistyczna we Włocławku w latach 1957-1975

 

Kamil Błaszczyk

Propaganda komunistyczna we Włocławku w latach 1957-1975

Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Włocławek 2012

Sygnatura SIRr VIII/Wl-25

Książka „Propaganda komunistyczna we Włocławku w latach 1957-1975″ powstała na podstawie pracy magisterskiej Kamila Błaszczyka, za którą otrzymał nagrodę Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Autor zbadał przekaz propagandowy kierowany przez władze komunistyczne do mieszkańców Włocławka.

Propaganda miała w okresie PRL ogromne znaczenie dla komunistów.

Kamil Błaszczyk posiłkował się aktami Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włocławku.

Studiował również dokumenty Miejskiej Rady Narodowej oraz innych instytucji i stowarzyszeń.

Ważny materiał źródłowy stanowiła „Gazeta Kujawska” oraz tygodnik „Życie Włocławka”.

Autor najpierw omówił ogólne zagadnienia dotyczące definicji propagandy, strukturze propagandy w PRL, specyfice propagandy  w czasie rządów Gomułki i Gierka.

Z książki dowiemy się jak funkcjonował Włocławek w latach 1957-1975, jak wyglądała jego administracja, życie polityczne, demografia, gospodarka, oświata, życie kulturalne i religijne.

Autor szczegółowo opisał organizacje i instytucje prowadzące działalność propagandową we Włocławku.

Należeli do nich Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, inne stronnictwa polityczne, władze miejskie, organizacje młodzieżowe, paramilitarne, kombatanckie, organizacje wspierające laicyzację, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Bardzo ciekawy jest rozdział poświęcony akcjom propagandowym we Włocławku związanym z obchodami świąt państwowych, partyjnych i rocznic komunistycznych.

Autor opisał również wpływ propagandy na życie codzienne mieszkańców Włocławka.

Włocławianie stykali się z propagandą w zakładach pracy, w szkołach i w przestrzeni publicznej.

Osobny rozdział dotyczy propagandy przed wyborami do sejmu PRL i do rad narodowych we Włocławku.

20 lat Biologii w Bydgoszczy – pod redakcją Haliny Ratyńskiej

 

20 lat Biologii w Bydgoszczy

pod redakcja Haliny Ratyńskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2014

Sygnatura SIRr XXXI/107

„20 lat Biologii w Bydgoszczy” jest księgą jubileuszową, poświęconą studiom biologicznym na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Książkę otwiera artykuł Haliny Ratyńskiej, przedstawiający sylwetkę profesora Józefa Banaszaka – twórcy Biologii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Kierunek biologia uruchomiono dla studentów w roku akademickim 1993/1994.

Kolejny artykuł Józefa Banaszaka opisuje historie powstania najpierw Katedry Biologii i Ochrony Środowiska, potem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska.

Janusz Banaszak jest też autorem tekstu na temat współczesnego Instytutu Biologii Środowiska.

Instytut Biologii Eksperymentalnej opisał Jarosław Burczyk.

Badania przeprowadzone przez biologów z UKW na terenie Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego przedstawiła Barbara Kieliszewska-Rokicka.

Ewa Wachowiak, Monika Bykowska i Zofia Ostrowska opisały działalność naukową studentów  w Kole Naukowym Przyrodników i Kole Naukowym Biologii Molekularnej.

Ewa Wachowiak przybliżyła sylwetki absolwentów kierunku Biologia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Księgę jubileuszową zamykają obszerne biogramy zawodowe pracowników Wydziału Nauk Przyrodniczych w latach 1993-2013.

Uzupełnieniem monografii są dołączone do książki pamiątkowe fotografie.

Historia najnowsza gminy Brodnica – redakcja Justyna Klimowska

 

Historia najnowsza gminy Brodnica

Redakcja: Justyna Klimowska

Wydawca: Urząd Gminy Brodnica

Brodnica 2015

Sygnatura SIRr VIII/Br-21

Gmina Brodnica jest gminą wiejską.

Tworzą ją 25 miejscowości: Bartniki, Bobrowiska, Cielęta, Wybudowanie Michałowo, Drużyny Dworzec, Dzierżno, Gorczenica, Gorczeniczka, Gortatowo, Karbowo, Kominy, Kozi Róg, Kruszynki, Mszano, Moczadła, Nowy Dwór, Niewierz, Opalenica, Podgórz, Szabda, Szczuka, Szymkowo, Sobiesierzno, Tama Brodzka i Tywola.

Aż 70 % powierzchni gminy zajmują użytki rolne.

Monografia „Historia najnowsza gminy Brodnica” podzielona jest na 17 rozdziałów.

Pieczołowicie opisano w niej każdy aspekt życia mieszkańców.

1. Wprowadzenie

2. Ogólna charakterystyka gminy Brodnica

3. Walory przyrodnicze gminy

4. Zabytki godne uwagi oraz ślady ważnych wydarzeń historycznych

5. Charakterystyka układu komunikacyjnego gminy

6. Gminny system oświaty

7. Kultura i sport w gminie

8. Gminne jednostki organizacyjne

9. Podział gminy na jednostki pomocnicze

10. Zmiany demograficzne w ostatnich latach

11. Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania

12. Charakterystyka gospodarcza gminy

13. Działalność stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich

14. Źródła dochodów gminy i jej polityka finansowa

15. Zmiany urbanistyczne w pobliżu miasta

16. Gospodarka przestrzenna i infrastrukturalna w gminie

17. Podsumowanie opracowania

Książka jest wzbogacona przez liczne kolorowe zdjęcia i fotografie, plany i mapy, tabele i wykresy.