Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

 

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Pod redakcją:
Waldemara Rozynkowskiego,
Małgorzaty Strzeleckiej,
Michała Targowskiego

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr VIb/1-58

Książka „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim” jest już czwartym tomem wydanym w ramach serii „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”.

Do tej pory ukazały się:

 • Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim (2013)
 • Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim (2014)
 • Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego (2015)
 • Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim (2017)

Seria jest pokłosiem konferencji naukowo-metodycznych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Zbiór studiów „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim” składa się z referatów wygłoszonych podczas konferencji, jaka odbyła się 29 października 2015 roku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Autorami referatów byli historycy akademiccy, nauczyciele praktycy, archiwiści.

Pierwsza historyczna część książki zawiera opracowania, omawiające zagadnienie mniejszości etnicznych i wyznaniowych w skali całego regionu i poszczególnych miejscowości.

Druga metodyczna część zawiera prezentacje dotychczasowych doświadczeń i nowych możliwości w zakresie wykorzystania pamieć o mniejszościach etnicznych i wyznaniowych w działaniach edukacyjnych prowadzonych w szkołach.

CZEŚĆ HISTORYCZNA

Janusz Małłek – Regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne mniejszości w Prusach w XIX i XX wieku 

Agnieszka Zielińska – Struktura wyznaniowa miast regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i na początku XX wieku 

Aneta Niewęgłowska – Przynależność narodowościowo-wyznaniowa uczennic średnich szkół żeńskich w Prusach Zachodnich w dziewiętnastym stuleciu. Zarys problemu 

Maciej Krotofil – Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy na Kujawach i Pomorzu w okresie międzywojennym 

Tomasz Dziki – Wielokulturowość Włocławka w XIX wieku 

Robert Stodolny – Stosunki narodowościowe w Aleksandrowie Kujawskim do 1945 roku – wybrane aspekty 

Małgorzata Mielewska – Żydzi w powiecie świeckim w dwudziestoleciu międzywojennym

Maciej Jan Mazurkiewicz – Żydzi toruńscy. Dziedzictwo i pamięć 

Sylwia Grochowina – Wojenny dramat ludności żydowskiej w Toruniu i okolicach. Likwidacja toruńskiej żydowskiej gminy wyznaniowej i podobozy KL Stutthof 

CZĘŚĆ METODYCZNA

Dariusz Chrobak – Mniejszości wyznaniowe, etniczne i narodowe na ziemi dobrzyńskiej i pamięć o nich na przykładzie działań Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie i innych podmiotów 

Jarosław Czarnomski, Grzegorz Radomski – Historia mniejszości narodowych w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Z doświadczeń nauczycieli sierpeckich szkół

Piotr Kołodziejczak – Zarys dziejów gmin wyznaniowych w Bydgoszczy na przykładzie wybranych świątyń 

Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego – pod redakcją Andrzeja Radzimińskiego

 

Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego

pod redakcją Andrzeja Radzimińskiego

Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”

Toruń 2017

Sygnatura SIRr VIb/1-57

Region kujawsko-pomorski stanowi obecnie symbiozę dwóch głównych dzielnic historycznych – Kujaw i ziemi chełmińskiej.

Władze samorządowe województwa dążą do rozwoju nowoczesnej tożsamości regionu.

Wyrazem tego jest monumentalna monografia „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego”.

To nowoczesne opracowanie jest dziełem archeologów, historyków, historyków sztuki, biologów, geografów i kartografów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W pierwszej części książki omówiono zagadnienia geograficzne:

 • budowa i historia geologiczna
 • zasoby wód podziemnych i złoza kopalin
 • ukształtowanie terenu i geneza rzeźby
 • klimat
 • hydrologia i zasoby wodne
 • gleby
 • szata roślinna i świat zwierzęcy
 • typy krajobrazu naturalnego o regiony fizycznogeograficzne

Druga część opracowania poświęcona jest historii regionu od wczesnego średniowiecza do czasów najnowszych.

Zawiera rozważanie z dziedziny archeologii, administracji, historii społecznej, historii kościoła, przemian gospodarczych, zagadnień demograficznych, dziejów politycznych, oświaty.

Osobne rozdziały dotyczą:

 • dziejów sztuki
 • pobytu papieża Jana Pawła II oraz śladów pamięci o papieżu w granicach województwa
 • związków Prymasa Stefana Wyszyńskiego z regionem Kujaw i Pomorza
 • szlaku męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim : diagnoza i działania

 

Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim
Diagnoza i działania 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr SIRr XV/50

Opracowanie powstało we współpracy:
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
– Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Autorami opracowania są: Leszek Kozłowski, Zbigniew Wajer, Anna Brzezińska-Rawa, Olgierd Dziekoński, Beata Bielska, Ewa Birek, Sławomir Flanz, Wojciech Goszczyński, Arkadiusz Karwacki, Wojciech Knieć, Grzegorz Koziński, Izabela Kurowska, Żaneta Marciniak, Tomasz Marcysiak, Przemysław Mentkowski, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Adam Podhorecki, Krzysztof Rogatka, Jan Wojciech Skowroński, Mateusz Skrzatek, Justyna Sobczak-Piąstka, Marcin Sobiech, Adam Wincek, Agata Wrońska, Stanisław Wroński.

Ład przestrzenny oznacza uporządkowaną, estetyczną i spójną przestrzeń.

Jest to problem, na który składają się kwestie natury prawnej, ekonomicznej, urbanistycznej, architektonicznej, społecznej, ekologicznej i geograficznej.

Opracowanie „Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim” składa się z dwóch obszernych części.

Część I – Diagnoza stanu przestrzeni województwa kujawsko-pomorskiego

Część II – Założenia polityki kształtowania ładu przestrzennego przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego