Category Archives: Nowe książki

Next Page

Krzysztof Halicki – Sekrety Bydgoszczy

 

Krzysztof Halicki

Sekrety Bydgoszczy

Księży Młyn Dom Wydawniczy

Łódź 2017

Sygnatura SIRr VIII/B-56

Książka „Sekrety Bydgoszczy” to niezwykła gratka dla miłośników miasta nad Brdą oraz dla pasjonatów miejskich legend, ciekawostek i osobliwości.

Krzysztof Halicki zebrał 40 niezwykłych opowieści o przedwojennej, okupacyjnej  i powojennej Bydgoszczy.

Autor, pracownik Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i badacz dziejów przedwojennej policji bydgoskiej, oparł się na solidnym materiale archiwalnym.

W książce znajdziemy szkice poświęcone następującym tematom:

 1. Hotel pod Orłem
 2. przechwytywanie niemieckiej korespondencji wojskowej z pędzącego pociągu
 3. bunt i ucieczka 188 aresztantów w 1981 r.
 4. konspiracyjne szkoły lotnictwa
 5. pobyt Jeroma Davida Salingera w Bydgoszczy
 6. konspiracyjne mieszkania Armii Krajowej
 7. Dom Towarowy Braci Mateckich
 8. statek m/s  „Bydgoszcz”
 9. kręcenie „Czterech pancernych i psa”
 10. matematyk Marian Rejewski
 11. sprowadzenie do Polski ciała Juliusza Słowackiego
 12. wybuch w Zachemie w 1952 r.
 13. książki po Leninie
 14. pływak Henrych Jercha
 15. fałszywe banderole tytoniowe
 16. mistrz kolarski Feliks Więcek
 17. kąpielisko – glinianka na Bartodziejach
 18. para kochanków – oszustów
 19. śmierć prezydenta Leona Barciszewskiego w 1939 r.
 20. pobyt Poli Negri
 21. budowa Opery Nova
 22. wydarzenia 18 listopada 1956 r.
 23. Zakłady Rowerowe „Romet”
 24. wizyta Józefa Piłsudskiego
 25. „krwawa niedziela”
 26. honorowy obywatel marszałek Michał Żymierski
 27. agent policji Józef Mützenmacher 
 28. zakłady obuwnicze „Kobra”
 29. zagadkowe seryjne morderstwa
 30. Luciano Pavarotti w Bydgoszczy
 31. Pomorska gra Liczbowa „Łuczniczka”
 32. proces prezydenta Jana Maciaszka
 33. zbrodnia Tadeusza Rączki
 34. fabryka materiałów wybuchowych DAG Bromberg
 35. występy cyrku krokodyli
 36. kąpielisko „Riviera”
 37. księgarnia „Współczesna”
 38. sterylizacja mniejszości etnicznych przez Niemców
 39.  wioślarskie Mistrzostwa Europy w Brdyujściu w 1929 r.
 40. prostytucja w okresie międzywojennym

Paweł A. Jeziorski – Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza

 

Paweł A. Jeziorski

Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza

Wydawca: Instytut Historii PAN

Warszawa 2017

Sygnatura SIRr VIb/4-56

Dr hab. Paweł A. Jeziorski jest historykiem mediewistą, pracownikiem Instytutu Historii PAN – Pracowni Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są jego najważniejsze książki:
– Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Toruń 2009
– Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza, Warszawa 2017

Przedmiotem polecanej książki są występujące w niemieckim prawie miejskim późnego średniowiecza instytucje proskrypcji i banicji.

Źródłem do badania tego zagadnienia są miejskie księgi sadowe – rejestry proskrybowanych i banitów.

Proskrypcja była formą przymusu administracyjnego, natomiast banicja to kara.

Autor przeanalizował księgi sadowe miast pruskich: Braniewa, Chełmna, Nowego Miasta Torunia, Starego Miasta Braniewa, Bartoszyc.

Miasta te rządziły się prawem chełmińskim lub lubeckim.

Rozprawa została podzielona na dwie części.

W części pierwszej:
– omówiono różnice miedzy proskrypcją i banicją
– omówiono zachowane pruskie rejestry proskrybowanych
– przedstawiono analizę przydatności tych źródeł dla badań nad społeczeństwem i przestępczością późnośredniowiecznych miast
– omówiono sposoby uwalniania się od proskrypcji i banicji

Część druga to krytyczna edycja źródłowa elbląskiego rejestru sądowego z okresu od połowy XIV do połowy XVI wieku.

Tomasz Krzemiński – Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku

 

Tomasz Krzemiński

Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku
Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości

Wydawca: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Warszawa 2017

Sygnatura SIRr VIb/6-36

Dr hab. Tomasz Krzemiński, jest profesorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu).

Prowadzi badania nad historią społeczną XIX i XX wieku, dziejami politycznymi zachodnich ziem Polski, historią życia codziennego, zagadnieniami modernizacji społecznej w XIX i XX stuleciu, historią prasy pomorskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są jego następujące publikacje:

1. Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku (Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości), Warszawa 2017.
2. Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865–1935), Toruń 2008.
3. Odbiór społeczny kinematografii na Pomorzu Nadwiślańskim w początkach XX wieku, „Zapiski Historyczne”, t. 80, 2015, z. 3, s. 222–242.
4. Dawny Aleksandrów / Jerzy Erwiński, Tomasz Krzemiński, Jerzy Trescher, Aleksandrów Kujawski 2004
5. K-Brot, marmolada i ziemniaki. Pożywienie mieszkańców Prus Zachodnich w czasie pierwszej wojny światowej, „Zapiski Historyczne”, t. 79, 2014, z. 2, s. 55–72.
6. Der Alltag in den kleinen und mittelgrossen Städten  von Pommerellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Gegenstand der historischen Analyse (Probleme und Forschungsvorschläge), „Zapiski Historyczne”, t. 78, 2013, z. 4, s. 40–54.
7. „Pogranicze Czarnych Orłów” : dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli i Tomasza Krzemińskiego, Aleksandrów Kujawski 2013
8. W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego, Toruń 2017
9. Historia Pomorza. T. 5, (1918-1939) : Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk. Cz. 2, Polityka i kultura / opracowali Elżbieta Alabrudzińska, Marek Andrzejewski, Ewa Gawrońska, Przemysław Hauser, Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz, Bogusław Mansfeld, Przemysław Olstowski, Wiktor Pepliński, Janusz Skuczyński, Robert Stopikowski, Jan Walkusz, Mariusz Wołos, Toruń 2018

Dysertacja „Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości” przedstawia społeczeństwo pomorskie w dobie wielkich przeobrażeń cywilizacyjnych i społecznych.

Przemiany te objęły kulturę materialną i życie społeczne, oddziaływały na poziom i styl życia mieszkańców pomorskich miasteczek.

Autor przedstawił obraz małomiejskiej, powiatowo-prowincjonalnej codzienności na tle szerokich przemian społeczno-politycznych przełomu XIX i XX wieku.

Analiza obejmuje zarówno okres zaboru pruskiego jak i dwudziestolecie międzywojenne.

Na kartach książki opisano przekształcenia przestrzeni publicznej i prywatnej, poziom życia i zdrowotność mieszkańców, przyzwyczajenia żywieniowe, zagadnienia aprowizacyjne, życie rodzinne, pracę zarobkową, zróżnicowane stosunki etniczne i wyznaniowe.

Rozprawa podzielona została na kilka obszernych części.

I. Modernizacja – przeobrażenia – polityka

II. Małomiasteczkowy pejzaż przestrzeni publicznej i prywatnej

III. Higiena i zdrowie

IV. Kultura kulinarna – zwyczaje żywieniowe – aprowizacja

V. Rodzina – małżeństwo – płeć

VI. Praca – zawód – utrzymanie

VII. Relacje – współzależności – odniesienia społeczne

VIII. Wolny czas – świętowanie – rekreacja – uczestnictwo w kulturze