Jan Koprowski, Andrzej Łachacz – Przekształcenia środowiska Pojezierza Dobrzyńskiego

belka

17022015-1

 

Jan Koprowski
Andrzej Łachacz

Przekształcenia środowiska Pojezierza Dobrzyńskiego
Wykorzystanie w badaniach dawnych planów i map

Wydawnictwo Mantis

Olsztyn 2012

Sygnatura SIRr XII/53

 

Autorami książki są dr inż. Jan Koprowski oraz prof. dr hab. Andrzej Łachacz.

Swoje studium poświecili oni badaniu przekształceń środowiska w skutek działalności człowieka na Pojezierzu Dobrzyńskim.

Szczególnym walorem opracowania jest wykorzystanie źródeł archiwalnych – starych map, przedstawiających plany wsi i majątków ziemskich.

Stare mapy uzupełniają współczesne fotografie badanych terenów.

Na wstępnie autorzy zdefiniowali granice geograficzne obszaru jakim będą się zajmować.

Następnie omówili przyczyny, które powodują przekształcenia środowiska – osadnictwo, rolnictwo, przemysł.

Kolejny rozdział poświęcony został roli materiałów archiwalnych, starych map i planów w badaniach nad przekształceniami środowiska i jego degradacją.

Najstarszym wykorzystanym planem jest „Plan sytuacyjny wsi Obory z 1744 roku” znajdujący się w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Z archiwum tego pochodzi najwięcej wykorzystanych map.

Na podkreślenie zasługuje, że ich dokładne i kolorowe reprodukcje zostały zamieszczone w książce.

Najobszerniejszy rozdział monografii dotyczy przekształceń przyrody nieożywionej i ożywionej.

Wśród przykładów można wymienić:
– przekształcenia rzeźby terenu i gleby
– przekształcenia wód powierzchniowych (zwłaszcza jezior i mokradeł)
– przekształcenia przez rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej
– przekształcenia na skutek powstania parków dworskich czy cmentarzy
– przekształcenia szaty roślinnej w skutek prowadzonej gospodarki leśnej
– przekształcenia świata zwierząt

Ostatni rozdział poświęcony jest praktycznym aspektom ochrony przyrody.

Współcześnie wśród mieszkańców Pojezierza Dobrzyńskiego rośnie świadomość potrzeby ochrony środowiska i obrony bioróżnorodności, powstają obszary chronionego krajobrazu, wiele okazów uzyskuje status pomników przyrody, postępują zadrzewienia.

Książka jest ze wszech miar godna polecenia.

Została niezwykle starannie wydana.

Ze względu na wykorzystanie ponad setki startych planów i współczesnych fotografii, zasługuje na miano albumu czy atlasu  historyczno – przyrodniczego Pojezierza Dobrzyńskiego.

belka