Janusz Królikowski – Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Janusz Królikowski

Generałowie i admirałowie
Wojska Polskiego 1943-1990
T. 1-4

Projekt okładki: Krzysztof Galus

Wydawnictwo Adam Marszałek
http://www.marszalek.com.pl/

Toruń 2010

Sygnatura SIRi XVIa/W-11

 

Janusz Królikowski jest autorem wielu artykułów poświęconych historii wojskowości
i biografistyce generalicji i admiralicji polskiej.
Spod jego pióra wyszła między innymi książka „Admirałowie Polskiej Marynarki Wojennej 1945-2004”.

Czterotomowemu opracowaniu „Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990” poświęcił on trzy lata pracy.
Oparł się na informacjach i materiałach otrzymanych od opisywanych postaci,
odbył drobiazgową kwerendę archiwalną w Centralnym Archiwum Wojskowym, przeglądając znajdujące się tam teczki akt personalnych, w końcu wykorzystał
ustalenia wcześniej wydanych publikacji.

Opracowanie zawiera biogramy 602 generałów ludowego Wojska Polskiego.
Pierwszą cenzurę sierpień 1943 roku wyznacza awans gen. Zygmunta Berlinga.
W maju 1990 roku nominacje generalskie wręczył po raz ostatni
Prezydent RP Wojciech Jaruzelski.

W tomie IV zamieszczono dodatkowo:
– niepełny wykaz radzieckich doradców wojskowych w Wojsku Polskim w latach 1954-1959
– wykaz generałów i admirałów Wojska Polskiego pozostałych po wojnie na emigracji
– wykaz generałów i admirałów mianowanych na pierwszy stopień generalski przez władze emigracyjne w Londynie w latach 1961-1990