Krystyna Święcka – Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Krystyna Święcka

Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę

Wydawca: Difin

Warszawa 2010

Sygnatura SIRi XIII/68

 

 

Krystyna Święcka jest doktorem nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Autorka podjęła trud wyjaśnienia skomplikowanych i doniosłych problemów, jakie powstają na styku konfliktu dwóch wartości – wolności słowa i prawa do informacji oraz prawa do ochrony dóbr osobistych, ochrony wizerunku czy ochrony prywatności.

Literatura na ten temat jest jeszcze stosunkowo uboga, a orzecznictwo sądowe często sprzeczne – tym większy wysiłek autorki analizującej zagadnienie dopuszczalnych naruszeń dóbr osobistych przez dziennikarzy i granic dozwolonej krytyki prasowej.

Autorka nie ogranicza się tylko do analizy polskiego orzecznictwa i prawodawstwa, opiera się również na prawie europejskim i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a nawet sięga do prawa krajowego i orzecznictwa sądów francuskich, greckich, hiszpańskich, niemieckich, włoskich, angielskich i amerykańskich.

Opracowanie podzielone jest na 13 rozdziałów:

I – Europejska koncepcja wolności prasy
II – Naruszenia dóbr osobistych przez publikacje prasowe
III – Naruszenia prasowe prawa autorskiego
IV – Bezprawność działania jako przesłanka odpowiedzialności dziennikarza
V – Okoliczności wyłączające bezprawność
VI – Kryterium staranności i rzetelności w pracy dziennikarskiej jako okoliczność wyłączająca bezprawność
VII – Kryterium prawdziwości
VIII – Granice dozwolonej krytyki prasowej
IX – Granice dopuszczalności satyry – karykatury prasowej
X – Prawo relacjonowania (prawo zapisu prasowego)
XI – Okoliczności usprawiedliwiające publikację danych ze sfery prywatności
XII – Okoliczności uzasadniające rozpowszechnianie w prasie wizerunku
XIII – Immunitet ogłoszeniowo-reklamowy

Publikacja jest godna polecenia prawnikom oraz szerokiemu gronu dziennikarzy i studentów dziennikarstwa.