Maria Skiwska – Mennonici na terenie Basenu Grudziądzkiego w XVI – XVIII wieku

Maria Skiwska

Mennonici na terenie Basenu Grudziądzkiego w XVI – XVIII wieku

Wydawca:
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza
Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej

Grudziądz 2012

Sygnatura SIRr VIb/3-21

Polecane opracowanie to praca magisterska Marii Skiwskiej obroniona
na Wydziale Nauk Historycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Książka dotyczy kolonizacji mennonickiej  na terenie Basenu Grudziądzkiego.

Basen Grudziądzki to obszar między miejscowościami: Gogolin, Zakurzewo, Sartowice i Krusze.

Mennonici to odłam anabaptystów, którego założycielem był reformator z Fryzji w Holandii Menno Simonis (1498-1559).

Byli prześladowani przez innych protestantów i dlatego przenosili się od XVI wieku do Rzeczypospolitej, gdzie nazywano ich olędrami.

Zasłynęli u nas jako znawcy sposobów walki z powodziami, specjaliści w odwadnianiu terenów podmokłych i eksperci w regulacji rzek.

Osiedlali się wzdłuż dolnego biegu Wisły.

Chronologicznie książka obejmuje trzy stulecia – od 1565 do 1773 roku.

Autorka dokładnie opisała aż 42 olęderskie osady.

Autorka zbadała geografię osadnictwa, liczebność osad mennonickich oraz okresy nasilenia i osłabienia kolonizacji olęderskiej.

Maria Skiwska przeanalizowała również kontrakty osadnicze i szczególne regulacje osadnictwa na”prawie holenderskiem”.

Interesujący jest opis szkolnictwa olęderskiego i życia religijnego gmin mennonickich.

Z opracowania dowiemy się jakie korzyści przyniosła kolonizacja właścicielom ziemskim, a jakie osadnikom.

Bardzo ciekawy jest rozdział poświęcony wsi mennonickiej, architekturze olęderskiej, stylowi życia mennonitów.

Autorka dokonała inwentaryzacji gospodarstw mennonickich, ustalenia ilości posiadanego inwentarza i stanu budynków.

Rozważania kończy przedstawienie relacji miedzy olędrami a królami Rzeczypospolitej, biskupami chełmińskimi, duchowieństwem katolickim, miejscowa szlachtą i resztą polskiego społeczeństwa.

Autorka zamieściła w pracy wiele mapek, które ilustrują osadnictwo mennonickie.

Szczegółowe informacje ujęte zostały w rozmaitych zestawieniach tabelarycznych.

Gorąco polecamy.