Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Andrzej Potoczek – Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim

 

Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Andrzej Potoczek

Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2016

Sygnatura SIRr  V/61

„Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020” wyznacza kierunek działań Unii Europejskiej odnośnie rozwoju regionalnego.

Promuje ona rozwój zrównoważony, inteligentny i inkluzywny.

Rozwój inteligentny oznacza rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

Rozwój inkluzywny oznacza dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Województwo kujawsko-pomorskie włączyło się do realizacji programów europejskich również w aspekcie rozwoju inteligentnego i inkluzywnego.

Ksiązka zawiera szczegółową analizę realizacji polityki regionalnej przez samorządy z naszego województwa.

Opracowanie podzielono na cztery rozdziały:

Rozdział I – Strategia inteligentnych specjalizacji w procesie realizacji idei rozwoju inteligentnego

Rozdział II – Instrumenty zarządzania inkluzywnym rozwojem województwa kujawsko-pomorskiego 

Rozdział III – Społeczny wymiar rozwoju lokalnego i regionalnego w województwie kujawsko-pomorskim

Rozdział IV – Rewitalizacja jako wyzwanie rozwojowe gmin województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie 2014–2020