Michał Targowski – Na prawie polskim i niemieckim

belkaniebieska2

05122016

 

Michał Targowski

Na prawie polskim i niemieckim
Kształtowanie się ziemskiej własności szlacheckiej na Pomorzu Gdańskim w XIII-XVI wieku

Wydawnictwo DiG

Warszawa 2014

Sygnatura SIRr VIb/4-45

belkaniebieska2

Dr Michał Targowski jest adiunktem w Zakładzie Historii Gospodarczej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rozprawa „Na prawie polskim i niemieckim” poświęcona jest własności ziemskiej rycerzy i szlachty od XIII do końca XVI wieku.

Własność ziemska na Pomorzu ukształtowała się w sposób specyficzny, gdyż na tym terenie nie powstały wielkie dobra magnackie jak to było w Wielkopolsce i Małopolsce.

Była to własność rozdrobniona i nierzadko zagrodowa (pozbawiona chłopów).

Skutkowało to słabością ekonomiczną i polityczną szlachty pomorskiej.

Na ukształtowanie się takich stosunków ziemskich wpływ musiało mieć 250-letnie panowanie Zakonu Krzyżackiego.

Praca została podzielona na siedem rozdziałów:

  1. Rozwój własności ziemskiej rycerstwa na Pomorzu Gdańskim od pocz. XIII w. do 1309 r.
  2. Rozbudowa i funkcjonowanie władztwa terytorialnego Zakonu Krzyżackiego a zmiany w strukturze majątkowej pomorskiego rycerstwa w latach 1309-1454
  3. Formy gospodarowania i źródła dochodów dóbr rycerskich na Pomorzu Gdańskim pod panowaniem Krzyżackim
  4. Obciążenia ekonomiczne rycerstwa na Pomorzu Gdańskim w czasach panowania Zakonu Krzyzackiego
  5. Obciążenia militarne rycerstwa pomorskiego na rzecz Zakonu Krzyżackiego w XIV-XV w.
  6. Zasady dziedziczenia i podziały spadkowe dóbr rycerskich na Pomorzu Gdańskim pod panowaniem Zakonu Krzyzackiego
  7. Własność ziemska szlachty w województwie pomorskim od poł. XV do końca XVI w.

belkaniebieska2