Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB – Szkoły Salezjańskie w Toruniu

 

Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB

Szkoły Salezjańskie w Toruniu
Historia, edukacja i formacja religijna

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXI/102

 

Ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki jest salezjaninem.

W latach 2005-2011 był katecheta i wicedyrektorem Szkół Salezjańskich w Toruniu.

Obecnie jest adiunktem na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.

Prezentowana monografia powstała w 15-lecie istnienia Szkół Salezjańskich w Toruniu.

Składają się na nie Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio i Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko.

Autor opisuje szkolnictwo salezjańskie w dwóch aspektach: historycznym i pedagogicznym.

Książka obejmuje lata 1997-2012.

Szkoły Salezjańskie w Toruniu początkowo mieściły się przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich, a w 2004 roku przeniosły się do nowej siedziby na Wrzosach.

Opracowanie podzielone zostało na cztery rozdziały.

Rozdział I – Historia szkół salezjańskich w Toruniu

W rozdziale zaprezentowano zarys historii szkolnictwa salezjańskiego w Polsce.
Omówiono powstanie salezjańskiej szkoły podstawowej w Toruniu w 1997 roku i gimnazjum w 1999 roku.
Porównano działalność szkoły w starej lokalizacji na Rubinkowie i nowej na Wrzosach.

Rozdział II – Podmioty środowiska wychowawczego szkół salezjańskich

Rozdział poświęcony jest kadrze zarządzającej szkół salezjańskich, nauczycielom, uczniom i rodzicem.

Rozdział III – Formacja religijna

W rozdziale omówiono kształtowanie duchowo-religijne dzieci i młodzieży w tym formacje liturgiczne i sakramentalne.

Zaprezentowano również organizowane w szkole konkursy religijne, pielgrzymki oraz działające w niej organizacje i grupy młodzieżowe.

Rozdział IV – Specyfika wychowawczo-dydaktyczna szkół salezjańskich

Rozdział poświęcony został analizie podstawowych kierunków wychowania salezjańskiego, charakterystyce działań wychowawczych oraz ocenie funkcjonalności i efektywności metod nauczania i wychowania.

Omówiono rolę sportu i turystyki w działalności szkoły.