Regulamin Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu

Kształt otwartej książki: Napis: Regulamin Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu 

Regulamin Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu 

opracował Zygmunt Mocarski

Wydawca: Kuratorjum Książnicy Miejskiej im. Kopernika

Toruń 1925

Sygnatura SIRr XXXVa/1

Widok okładki regulaminu Książnicy Miejskiej w Toruniu. Widoczne napisy: Prace Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu. Regulamin Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu. Opracował Zygmunt Mocarski Dyrektor Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu. Toruń Nakładem Ksiąznicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu.
Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/70998

Regulamin Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu z 1925 roku

1 ZBIORY KSIĄŻNICY miejskiej im. Kopernika są przeznaczone do badań naukowych.

2 Książnica miejska im. Kopernika jest otwarta dla czytelników codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt od godz. 9.30 rano do 12 w południe i od godz. 4 do 7.30 wieczorem.

3 Pragnący korzystać ze zbiorów Książnicy miejskiej im. Kopernika winni uzyskać od bibljotekarza, znajdującego się w czytelni kartę za stosowną opłatą, ważną na przeciąg jednego roku kalendarzowego. Imienną kartę bibljoteczną otrzymuje każdy, zgłaszający się do Książnicy za okazaniem dowodu osobistego. Czytelnik podpisuje zobowiązanie do szanowania zbiorów Książnicy, przestrzegania regulaminu oraz wymienia swój adres. Wszelkie zmiany adresu niezwłocznie zgłaszać należy.

4 Katalogi, książki działu podręcznego i czasopisma bieżące znajdujące się w czytelni są dostępne czytelnikom po uprzedniem zapisaniu się w księdze obecności i z zastosowaniem się do wskazówek Dyrekcji Książnicy miejskiej im Kopernika.

5 Dla zamówienia jakiegokolwiek dzieła należy po okazaniu karty bibljotecznej wypełnić rewers według wskazówek bibljotekarza.

6 Książki zamówione czytelnik w zasadzie otrzymuje najdalej w ciągu pół godziny od chwili zgłoszenia rewersu. Wobec szczupłej ilości pracowników bibljotecznych Dyrekcji Książnicy przysługuje prawo odłożenia zamówienia na dzień następny. Na żądanie czytelnika Książnica miejska im. Kopernika rezerwuje w czytelni będące w użyciu dzieła w przeciągu dni trzech.

7 Czytelnicy winni korzystać ze zbiorów Książnicy na miejscu. Wyjątki przewiduje $ 12.

8 Dyrekcja Książnicy miejskiej im. Kopernika na zgłoszone na piśmie przez czytelnika żądanie przeprowadza korespondencję z innemi bibijotekami krajowemi w sprawie wypożyczenia do Książnicy miejskiej im. Kopernika druków i rękopisów przez Książnicę miejską im. Kopernika nieposiadanych. W zgłoszonem żądaniu winna być wyrażona zgoda czytelnika na poniesienie kosztów przesyłki wypożyczonego druku, względnie rękopisu, do Książnicy miejskiej im. Kopernika i z powrotem. Książnica miejska im. Kopernika nie bierze odpowiedzialności za odmowę danej bibljoteki wypożyczenia druku, względnie rękopisu.

9 Książnica miejska im. Kopernika gwarantuje, że z wypożyczonych z innych bibljotek druków, względnie rękopisów, czytelnicy będą korzystali jedynie w gmachu Książnicy miejskiej im. Kopernika i pod dozorem bibljotekarzy i że dla ochrony wypożyczonych druków, względnie rękopisów, będą przedsięwzięte wszelkie środki zabezpieczające nieuszkodzenie objektów. Koszta połączone z wysyłką, na żądanie, zwraca Czytelnik za pośrednictwem Książnicy miejskiej im. Kopernika po otrzymaniu wypożyczonego dzieła. Dyrekcja bibljoteki wypożyczającej druk, względnie rękopis może zastrzec termin, w którym wypożyczone dzieło ma być zwrócone.

10 Książnica miejska im. Kopernika na zgłoszone przez bibljotekę krajową, instytucję naukową, państwową, samorządową i komunalną żądanie wypożycza druki i rękopisy będące w jej posiadaniu na warunkach analogicznych wymienionym w $ 9. Do żądania należy załączyć podpisany i zaopatrzony stemplem rewers, dotyczący wypożyczonego dzieła. Koszta przesyłki ponosi bibljoteka, względnie instytucja wypożyczająca. Dyrekcja Książnicy miejskiej im. Kopernika zastrzega sobie prawo odmowy w wysłaniu druku, względnie rękopisu, szczególnie o ile wartość naukowa i rzadkość objektu wymaga specjalnej opieki.

11 Wstęp do magazynów dla osób nienależących do personelu bibijotecznego jest wzbroniony. Zwiedzanie magazynów może się odbywać po porozumieniu się z Dyrektorem Książnicy miejskiej im. Kopernika.

12 Prawo wypożyczania druków ze zbiorów Książnicy miejskiej im. Kopernika przysługuje: Prezydentowi i Viceprezydentowi m. Torunia, członkom Kuratorjum Książnicy miejskiej im. Kopernika, Kierownikowi Wydziału Bibljotek Państwowych Ministerstwa W. R. i Oświecenia Publicznego, Kuratorowi Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Dyrektorowi męskiego Gimnazjum Państwowego w Toruniu, Prezesom Tow. Naukowego w Toruniu i Tow. Coppernicus-Verein f. W. u K., Dyrektorowi Książnicy miejskiej im. Kopernika i z jego upoważnienia innym urzędnikom Książnicy miejskiej im. Kopernika.

O ile zachodzi potrzeba wypożyczenia druków osobom pracującym naukowo, winny one złożyć podanie do Kuratorjum za pośrednictwem Dyrekcji Książnicy miejskiej im. Kopernika. Decyzję w sprawie powyższej wydaje Kuratorium w porozumieniu z Dyrektorem Książnicy miejskiej im. Kopernika. Rewersy wypożyczonego druku winny być opatrzone podpisem Dyrektora Książnicy miejskiej im. Kopernika, a w razie jego nieobecności podpisem urzędnika specjalnie przez Dyrektora upoważnionego. Dzieła wypożyczone czytelnicy są obowiązani zwracać niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia.

Rękopisy, druki przed 100 laty wydane, a z późniejszych zdaniem Dyrekcji Książnicy miejskiej im. Kopernika kosztowne, rzadkie i wyczerpane, książki prawem zakazane oraz dzieła z działu podręcznego w czytelni nie mogą być wypożyczane.

Przepisy te nie dotyczą $ 10.

13 Wypożyczanie przez czytelników karty bibljotecznej i książek innym osobom jest wzbronione. W razie niestosowania się do przepisów regulaminu Dyrekcji Książnicy miejskiej im. Kopernika przysługuje prawo odebrania karty bibliotecznej.

14 Zażalenia na działalność bibljotekarzy Książnicy miejskiej im. Kopernika czytelnicy mogą wnosić na piśmie za pośrednictwem bibljotekarza w czytelni do Dyrekcji Książnicy miejskiej im. Kopernika. Zażalenia na decyzje Dyrekcji Książnicy miejskiej im. Kopernika czytelnicy mogą wnosić za pośrednictwem Dyrekcji do Kuratorjum Książnicy miejskiej im. Kopernika.