Roman Rudnicki, Mieczysław Kluba – Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Informatorium.

09112016

Roman Rudnicki
Mieczysław Kluba

Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010
Studium statystyczno-przestrzenne

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XVII/38

belkaniebieska2

Dr hab. Roman Rudnicki jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk o Ziemi. Kieruje Katedrą Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu. Jest specjalistą w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i geografii rolnictwa.

Dr Mieczysław Kluba jest adiunktem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Nauk o Ziemi, w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu. Jest specjalistą w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

Przedmiotem analizy autorów jest rolnictwo województwa kujawsko-pomorskiego, które obejmuje 88,6 tys. gospodarstw rolnych, 176 tys. pracowników i 70% powierzchni województwa.

Województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z czołowych regionów rolniczych Polski.

Wyróżnia się pod względem struktury użytkowania ziemi, struktury agrarnej, cech społeczno-demograficznych, wyposażenia technicznego, poziomu i struktury produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.

Autorzy wykorzystali dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z dwóch Powszechnych Spisów Rolnych w 2002 i 2010 roku.

Autorzy omówili kolejno strukturę użytkowania ziemi, strukturę zasiewów i chów zwierząt gospodarskich.

Zwrócili też uwagę na oddziaływanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Opracowanie zawiera bardzo dużo tabel i map w sposób obrazowy przedstawiających dane statystyczne.

Jest to najpełniejsze kompendium wiedzy na temat rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim.

belkaniebieska2