Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza

belkaniebieska2

simddwip-1

 

 

Studia i Materiały
do Dziejów
Wielkopolski i Pomorza

Poznań 1955-1994

Sygnatura SIRr II/17

 

belkaniebieska2

 

W księgozbiorze regionalnym Informatorium posiadamy bardzo cenne i zasłużone czasopismo historyczne i regionalne, a mianowicie ” Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”.

Nasz zasób obejmuje numery od 1 do 32 z lat 1955-1987.

Ukazało się jeszcze sześć numerów, ale w 1994 roku wyszedł już ostatni 38.

Czasopismo było wydawane przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu.

Założycielem i wieloletnim (1955-1980) redaktorem naczelnym pisma był historyk prawa i profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Zdzisław Kaczmarczyk.

W czasopiśmie ukazywały się artykuły naukowe, materiały źródłowe, recenzje, notatki bibliograficzne, sprawozdania, wspomnienia.

belkaniebieska2

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych prac opublikowanych na łamach „Studiów i Materiałów do Dziejów Wielkopolski i Pomorza„.

 

Tom I

Zeszyt 1

1955

Nr 1

Jerzy Wiśniewski Kształtowanie się stosunków kapitalistycznych w rzemiośle i przemyśle na Pomorzu zachodnim w pierwszej połowie XIX wieku
Jerzy Wisłocki O działalności emisariuszy Chmielnickiego w Wielkopolsce w 1651 r.
Janusz Deresiewicz Walka klasowa z uciskiem feudalnym w Wielkopolsce w II połowie XVIII w.
Kazimierz Wajda Ruch robotniczy w Bydgoskiem w latach 1890-1903
Wiesław Posadzy

Andrzej Wędzki

Wały kujawskie
Józef Kwiatek Szkolnictwo elementarne w W. Ks. Poznańskim w okresie Wiosny Ludów
Witold Jakóbczyk Szkoła Rolnicza w Żabikowie 1870-1876
Tom I

Zeszyt 2

1956

Nr 2

Bogdan Wachowiak Główne etapy procesu przezwyciężania rozdrobnienia feudalnego na Pomorzu Zachodnim w XV w.
Stanisław Mielczarski

Józef Szaflik

Zagadnienie łanów pustych Polsce w XV i XVI w.
Marian Biskup Podziały administracyjne województwa chełmińskiego w drugiej połowie XVI w.
Edmund Cieślak

Donald Steyer

Uwagi o problemie narodowości Gdańska w XV-XVIII w.
Janusz Pajewski Polityka imperializmu niemieckiego wobec Polski podczas pierwszej wojny światowej
Władysław Rogala Organizacje społeczne i gospodarcze wsi wielkopolskiej terenem walk klasowych w latach 1919-1923
 

Tom II

Zeszyt 1

1956

Nr 3

Gerard Labuda Rozruchy chłopskie na pograniczu wielkopolsko-pomorskim w r. 1651
Jan Wąsicki Powstanie Kościuszkowskie w Wielkopolsce
Krystyna Górska Pomiary gruntów w Wielkopolsce w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku
Tadeusz Cieślak Główne problemy historii politycznej ziem pomorskich w latach 1870-1914
Stanisław Kubiak Ruch robotniczy w Poznańskiem przed ustawami antysocjalistycznymi 1872-78
Janusz Pajewski Henryk Sienkiewicz o Bismarcku w r. 1895
 

Tom II

Zeszyt 2

1956

Nr 4

Hanna Ziółkowska Czas powstania i osoba fundatora Zamku na Górze Przemysława w Poznaniu
Witold Maisel Sąd wyższy prawa magdeburskiego w Poznaniu (do konca XVI w.)
Jerzy Wisłocki Walka z najazdem szwedzkim w Wielkopolsce w latach 1655-56
Tadeusz Czwojdrak

Zenon Żak

Przemysł propinacyjny i karczmarstwo w dobrach biskupa poznańskiego w XVII i XVIII wieku
Zygmunt Dolczewski Prasa „ludowa” w Wielkim Księstwie Poznańskim w okresie Wiosny Ludów 1848-1850
Witold Jakubczyk Z dziejów propagandy hakatystycznej (1896-1914)
Felix-Heinrich Gentzen Der Posner Schulstreik 1906/07
Bogdan Dopierała Walka klasy robotniczej prowincji zachodnio-pomorskiej o wyzwolenie społeczne w okresie wzniesienia fali rewolucyjnej (jesień 1917 r. – jesień 1920 r.). Cz. I
 

Tom III

Zeszyt 1

1957

Nr 5

Zbigniew Szumowski

Kazimierz Wajda

Pomorze Gdańskie i Wielkopolska w początkach okresu imperializmu
Witold Łukaszewicz Oddziaływanie rewolucji1905-1907 na Wielkopolskę i Pomorze Wschodnie
Andrzej Bukowski Strajk szkolny na Pomorzu Gdańskim w latach 1906-1907
Ludwik Gomolec Strajki szkolne w Poznańskiem w latach 1901-1907
 

Tom III

Zeszyt 2

1957

Nr 6

Kazimierz Kubik Komeński a Gdańsk
Stanisław Zbigniew Gołębiowski Starania polskie o uniwersytet w Poznaniu w XIX wieku
Bolesław Pleśniarski Zagadnienie postępu i wychowania w piśmie „Rok pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych” (1843-1846)
Bożena Osmólska-Piskorska Konflikt Towarzystwa Naukowego w Toruniu z pruska władzą policyjną
Ludwik Gomolec Strajki szkolne w ziemi leszczyńskiej w latach 1890-1907
Tadeusz Cieślak „Gazeta Grudziądzka” (1896-1918) fenomen wydawniczy
Stanisław Zbigniew Gołębiowski Królewska Niemiecka Akademia w Poznaniu w latach 1903-1918
Stanisław Michalski Realizacja powszechnego nauczania w województwie poznańskim w okresie międzywojennym
 

Tom IV

Zeszyt 1

1958

Nr 7

Benon Miśkiewicz Pierwsze walki w obronie granicy zachodniej Polski wczesnofeudalnej
Gerard Labuda Czy książęta zachodnio-pomorscy wywodzili się od Piastów?
Henryk Lesiński Kontakty handlowe Wielkopolski z Pomorzem Zachodnim w XIV-Xv wieku
Bogdan Wachowiak Rozwój gospodarczo-społeczny Pomorza Zachodniego od połowy XV do początku XVII wieku
Jerzy Wiśniewski Początki układu kapitalistycznego na Pomorzu Zachodnim w XVIII w.
Alfred Wielopolski Drogi rozwoju gospodarczego wsi  miast zachodnio-pomorskich w latach 1850-1914
Bogdan Dopierała Walka klasy robotniczej prowincji zachodnio-pomorskiej o wyzwolenie społeczne w latach 1917-1920. Cz. I
 

Tom IV

Zeszyt 2

1958

Nr 8

Andrzej Wędzki Rozwój i upadek grodu gieckiego
Grażyna Wróblewska Problematyka urbanistyczna zamku Przemysława w Poznaniu
Jerzy Kądziołka Polityka przemysłowa władz miejskich Poznania w XVIII w.
Jan Wąsicki Przyczynek do dziejów walki klasowej „olędrów” wsi Chmielnika w latach 1793-1806
Franciszek Łozowski Strajk kolejarzy poznańskich w r. 1920
Donald Steyer Działalność PPS Lewicy w Grudziądzu w latach 1929-1931
Stanisława Zajchowska Rozwój przestrzenny miasta Skwierzyny
 

Tom V

Zeszyt 1

1959

Nr 9

Lech Leciejewicz Kilka uwag o najstarszych ośrodkach państwa zachodniopomorskiego
Stefania Gniatczyńska-Głowacka Cech cyrulików poznańskich (1517-1780)
Jakub Goldberg Frydrychsztat-Sokolniki
Antoni Czubiński

Mieczysław Skrzek

Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w latach 1918-1922
 

Tom V

Zeszyt 2

1959

Nr 10

Kazimierz Piwarski Stosunki polsko-niemieckie w latach 1918-1919
Erich Paterna Die revolutionäre Situation In Deutschland 1917-1918

 

Stanisław Kubiak Rady robotniczo-żołnierskie a Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
Zdzisław Grot Powstanie Wielkopolskie
 

Tom VI

Zeszyt 1

1960

Nr 11

Tadeusz Nożyński Złotnictwo poznańskie do końca XVIII wieku
Anna Kamińska-Linderska Lenno Lębork i Bytów na tle stosunków polsko-brandenburskich (1657-1670)
Mieczysław Stański Wiktor Kulerski i jego „Gazeta Grudziądzka” pod zaborem pruskim
Antoni Czubiński Wielkopolska i Pomorze wobec zamachu stanu w maju 1926 roku
 

Tom VI

Zeszyt 2

1960

Nr 12

Jerzy Topolski Badania nad dziejami miast w Polsce
Benon Miśkiewicz Wystąpienia chłopskie przeciw anarchii rycerskiej w Wielkopolsce w latach 1382-1384
Aleksander Rembowski Szkolnictwo polskie w Toruniu w XVI-XVIII w.
Jerzy Topolski Uwagi o przyczynach powstania i rozwoju gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na Pomorzu Zachodnim
Andrzej Komar Polityka podatkowa rządu pruskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1815-1870
Czesław Hruszka Działalność Rady Narodowej w zaborze pruskim w latach 1913-1939
Czesław Skopowski Towarzystwo „Warta” w Poznaniu w latach 1894-1939
Antoni Czubiński

Mieczysław Stański

Powstanie i działalność PPS Lewicy w Wielkopolsce w latach 1927-1931
 

Tom VII

Zeszyt 1

1962

Nr 13

Zofia Białłowicz-Krygierowa Dwór w Kalinowej
Anna Rogalanka Dwór w Wielkich Jeziorach
Teresa Jakimowiczówna Pałac w Trzebinach koło Leszna
Stanisław Błaszczyk Zagroda wybraniecka w Russowie
Anna Rogalanka Nieznana rezydencja Ignacego Zakrzewskiego w Pakosławiu
Zofia Ostrowska-Kębłowska Pałac gen, Wojciecha Lipskiego w Lewkowie
Aniela Sławska Dwór w Żelazkowie
Anna Rogalanka Willa Mielżyńskich w Miłosławiu
 

Tom VII

Zeszyt 2

1962

Nr 14

Jerzy Topolski Rola Gniezna w handlu europejskim od XV do XVII w.
Stanisław Borowski Gospodarstwa rolne w Wielkopolsce w latach 1807-1823 w świetle współczesnej statystyki
Mieczysław Stański Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w latach kryzysu gospodarczego (1929-1933)
 

Tom VIII

Zeszyt 1

1963

Nr 15

Tadeusz Czwojdrak Młyny zbożowe w dobrach biskupstwa poznańskiego od XVI do XVIII w.
Mieczysław Stański Społeczna opieka lekarska w Wielkopolsce w latach 1920-1924
 

Tom VIII

Zeszyt 2

1963

Nr 16

Emanuel Halicz Koncepcje militarne powstania styczniowego i ich realizacja
Zdzisław Grot Wielkie Księstwo Poznańskie a powstanie styczniowe
Felix Heinrich Gentzen Powstanie styczniowe i dwie koncepcje polityki niemieckiej wobec Polaków
Antoni Czubiński Powstanie styczniowe w woj. kaliskim
 

Tom IX

Zeszyt 1

1966

Nr 17

Benon Miśkiewicz Problematyka badawcza dziejów wojennych Wielkopolski
Czesław Krawczak Powstanie i rozwój przepisów budowlanych w Poznaniu do 1838 r.
Grażyna Wróblewska Dzieje układu przestrzennego Rogoźna
Andrzej Ropelewski Rybołówstwo na wybrzeżu gdańskim w latach okupacji (1939-1945)
 

Tom IX

Zeszyt 2

1968

Nr 18

Jerzy Topolski Badania nad dziejami Wielkopolski przedrozbiorowej
Władysław Rusiński Stan badań nad rozwojem gospodarczym województwa poznańskiego w okresie dwudziestolecia Polski Ludowej
Stanisław Nawrocki Dzieje hutnictwa żelaznego w powiecie ostrzeszowskim
Lech Trzeciakowski Stosunki miedzy państwem a kościołem katolickim w zaborze pruskim w latach 1871-1914
Zygmunt Hemmerling Wielkopolski Związek Młodzieży Wiejskiej (1927-1939)
Stefan Abt Przedłużanie się życia mieszkańców województwa koszalińskiego
 

Tom X

Zeszyt 1

1970

Nr 19

Jan Żak Początki archeologii i prahistorii Wielkopolski (XIX wiek)
Jadwiga Łużyńska Rozwój demograficzny południowej Wielkopolski w XVIII wieku. Na przykładzie dóbr Przygodzice
Stanisław Myśliborski-Wołowski Działalność konspiracji chełmińsko-pomorskiej w zakresie dostaw zaopatrzenia wojennego dla powstania styczniowego
 

Tom X

Zeszyt 2

1971

Nr 20

Dobrochna Jankowska Wczesnośredniowieczne osady typu wiejskiego na Nizinie Wielkopolskiej
Antoni Gąsiorowski Hrabiowski tytuł Leszczyńskich
Jerzy Topolski Model gospodarczy Wielkopolski w XVIII wieku
Zdzisław Wroniak Polityka zewnętrzna Komitetu Narodowego Polskiego i Naczelnej Rady Ludowej przed wybuchem powstania wielkopolskiego 1981-1919
Edmund Makowski Położenie robotników w województwie poznańskim w latach 1924-1946
Kazimierz Robakowski Działalność organizacyjna PPS w województwie poznańskim w latach 1945-1946
 

Tom XI

Zeszyt 1

1974

Nr 21

Jerzy Topolski Elementy syntezy w historii miast
Stanisław Salmonowicz Profesor Jan Fryderyk Bachstrom (1686-1742)
Czesław Demel Rozwój życia politycznego w Wielkopolsce na przełomie 1918-1919 roku
Ludwik Hass Loże wolnomularskie i pokrewne organizacje na zachodnich ziemiach Rzeczypospolitej (1721-1938)
Leon Chajn Wolnomularskie i parawolnomularskie organizacje na obszarze Wielkopolski w okresie międzywojennym
Stanisław Sierpowski Działalność Związku Walki Młodych w Poznaniu
 

Tom XI

Zeszyt 2

1975

Nr 22

Antoni Gąsiorowski Ludność napływowa w strukturze społecznej późnośredniowiecznego Poznania
Witold Maisel Związki cechów wielkopolskich z cechami zagranicznymi w XVI-XVIII w.
Bolesław Grześ Ludność niemiecka Poznańskiego na przełomie XIX i XX w.
Barbara Wysocka Elity społeczne Wielkopolski w II Rzeczypospolitej
Grażyna Jassem Wyniki finansowe działalności gospodarczej majątku smoguleckiego w Wielkopolsce w okresie międzywojennym
 

Tom XII

Zeszyt 1

1976

Nr 23

Jan Leśny Początki, rozwój i upadek kasztelanii na Ostrowie Lednickim
Andrzej Wędzki Przebieg reformy miejskiej na Pomorzu Gdańskim do początku XIV w.
Krystyna Górska-Gołaska Zasadzka rycerstwa wielkopolskiego na Drodze Margrabskiej pod Turzą Górą w 1430 r.
Zygmunt Szulika Struktura społeczno-zawodowa obywateli Słupska w latach 1746-1808
Wiesław Szaj Organizacja i działalność administracyjna wielkopolskich komisji porządkowych cywilno-wojskowych (1789-1792)
Jacek Sobczak Sądy apelacyjne wydziałowe w Poznaniu i w Gnieźnie (1791-1792)
Władysław Zajewski Nieudana misja Augusta Mahélin w Strzałowie (Stralsund) w latach 1810-1811. Przyczynek do dziejów blokady kontynentalnej Napoleona
Czesław Demel Uzupełniające wybory do sejmu w Wielkopolsce 1 czerwca 1919 r.
 

Tom XII

Zeszyt 2

1977

Nr 24

Văclav Záček Element słowiański w działalności i dorobku Karola Libelta
Wacław Felczak Węgrzy a Słowianie w 1848-1849 r. w związku z działalnością polityczną Karola Libelt
Ljubomir Durković-Jakšić Karol Libelt i Jugosłowianie
Gerhard Schilfert Die Berliner Universität in den Studienjahren Karol Libelts
Zofia Sprys Historiozofia ery romantyzmu w Polsce w świetle poglądów filozoficznych Karola Libelta i Augusta Cieszkowskiego
Andrzej Walicki Karol Libelt a kryzys absolutnego idealizmu
Stefan Wołoszyn Koncepcje pedagogiczne i oświatowe Karola Libelta
 

Tom XIII

Zeszyt 1

1979

Nr 25

Juliusz Bardach Udział uczonych rosyjskich w walce o repolonizację Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1905-1906
Ewa Borkowska-Bagieńska Cechowe prawo pracy w miastach Wielkopolski w XVII w.
Andor Csizmadia Les travaux de codification du dront en Transylwanie eu XVII siècle
Antoni Gąsiorowski Donacje Kazimierza Wielkiego dla rycerstwa
Gerard Labuda Znaczenie prawne i polityczne dokumentu Dagome iudex. Nowe spostrzeżenia
Adam Lityński Prawnokarna ochrona Trybunału Koronnego
Witold Maisel Tortury w praktyce sądu kryminalnego miasta Poznania w wiekach XVI-XVIII
Józef Matuszewski Molendium manuale
Edwin Rozenkranz Dzieje kontoru hanzeatyckiego w Gdańsku (1298-1336) (Modelowy status prawny kontoru)
Jacek Sobczak Sąd konfederacji targowickiej województw wielkopolskich 1792-1793 r.
Jerzy Walachowicz Pierwotne uposażenie biskupstwa kamieńskiego
Andrzej Wędzki Ze studiów nad grodem i kasztelanią w Przemęcie
Jerzy Wisłocki Kapitulne elekcje biskupów w Wielkopolsce i na Pomorzu po 1821 r.
 

Tom XIII

Zeszyt 2

1980

Nr 26

Edwin Rozenkranz Dzieje polityczne Gdańska w XII stuleciu
Edward Rymar Czy Jadwiga żona Władysława Odonica była księżniczką pomorską?
Wincenty Swoboda Księżna kaliska Bułgarką? Przyczynek do rozbioru krytycznego Annalium Długosza
Antoni Gąsiorowski Koligacje panów z Ostroga w XV wieku
Maria Nawrocka Księgozbiory mieszczan poznańskich w XVIII wieku
Stanisław Nawrocki Ucieczki z hitlerowskich więzień w tzw. Kraju Warty
 

Tom XIV

Zeszyt 1

1980

Nr 27

Jan Leśny Stałe i doraźne umocnienia nawodne Słowian nadbałtyckich oraz ich miejsce we wczesnośredniowiecznym systemie obrony
Antoni Gąsiorowski Kariera Piotra Polaka z Lichwina (1428-1441)
Jacek Wiesiołowski Szlachta w mieście. Przemieszczenia i migracje szlachty między wsią a miastem w Polsce XV wieku
Krzysztof Modelski Rzemiosło metalowe w miastach wielkopolskich w drugiej połowie XVIII wieku
Jacek Sobczak Sądy Konfederacji barskiej w Wielkopolsce
Janina Kiełboń Deportacja Polaków wysiedlonych z ziem włączonych do Rzeszy na teren dystryktu lubelskiego w latach 1939-1941 i związane z tym przesiedlenie Niemców lubelskich
 

Tom XIV

Zeszyt 2

1982

Nr 28

Edward Rymar Dobrosława, księżniczka zachodniopomorska, pani na Sławnie potem Chockowie, oraz Audacja (Eudoksja) Piastówna, hrabina zwierzyńska
Jan Pakulski Starostwo wielkopolskie w latach 1306-1352
Jacek Sobczak Sąd konfederacji generalnej (1773-1775)
 

Tom XV

Zeszyt 2

1984

Nr 30

Witold Gałka Z badan nad rozwojem ośrodka miejskiego w Szamotułach do końca XV w.
Tadeusz Nowak Uwagi w sprawie zabójstwa wojewody kaliskiego Beniamina Zaręby w 1354 r.
Jacek Sobczak Działalność sejmików województwa sieradzkiego po reformie w 1791 r.
Zygmunt Szultka Echa powstania kościuszkowskiego na Pomorzu Gdańskim
Jan Majewski Gospodarka komunalna miasta Poznania w latach 1918-1939
 

Tom XVI

Zeszyt 1

1985

Nr 31

Edward Rymar Ród Dobrosławiców-Bojtynów w Nowej Marchii i Wielkopolsce w powiązaniu z zabiegami Władysława Łokietka o odzyskanie ziem zanoteckich
Wiesław Jamrożek Repolonizacja szkolnictwa w Wielkopolsce i a Pomorzu w latach 1918-1928
 

Tom XVI

Zeszyt 2

1987

Nr 32

Andrzej Wojciech Oborzyński Uwagi na temat organizacji politycznej Pomorza na przełomie XI/XII w.
Józef Spors Początki i charakter kasztelanii drzeńskiej
Józef Spors Początki i stan posiadania templariuszy w ziemi kostrzyńskiej w latach 1232-1261
Grażyna Rutkowska Związki królowej Jadwigi z Wielkopolską
Marek Andrzejewski Rozgłośnia radiowa w Wolnym Miescie Gdańsku

 

belkaniebieska2