Studia Włocławskie

 

Studia Włocławskie

studiawloclawskie.org

Teologiczne Towarzystwo Naukowe
Wyższego Seminarium Duchownego
we Włocławku

1998-

Sygnatura SIRr II/33

„Studia Włocławskie” powstały z inicjatywy członków Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Diecezja Kujawska we Włocławsku istnieje od XII wieku.

W 1569 roku we Włocławku utworzono seminarium duchowne.

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku ukończył m.in. ks. Stefan Wyszyński (późniejszy prymas).

Teologiczne Towarzystwo Naukowe we Włocławku powstało w 1928 roku.

Przed wojną wiele wykładów i odczytów dla członków towarzystwa wygłosił również ks. kardynał Stefan Wyszyński.

W 70 rocznicę utworzenia Teologicznego Towarzystwa Naukowego we Włocławku, z inicjatywy jego prezesa ks. prof. Ireneusza Werbińskiego, postanowiono powołać do życia czasopismo naukowe „Studia Włocławskie”.

Pierwszy tom „Studiów Włocławskich” ukazał się w 1998 roku.

Periodyk wychodzi nieprzerwanie i regularnie raz w roku.

Artykuły w „Studiach Włocławskich” pogrupowane są w trzech działach:

  • Teologia – historia – prawo kanoniczne – filozofia
  • Vladislaviensia
  • Szkice – sprawozdania – recenzje

Treść publikacji obejmuje swym zakresem teologię, historię, prawo kanoniczne i filozofię.

Autorzy artykułów reprezentują środowisko włocławskie, ale również inne polskie ośrodki naukowe, a nawet zagranicę.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. dr hab. Lech Stanisław Król.

Autorem projektu charakterystycznej okładki „Studiów Włocławskich” jest ks. Kazimierz Rulka.

Rocznik wydaje Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne.

„Studia Włocławskie” są periodykiem naukowym i znajdują się wśród najlepszych polskich wydawnictw na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.