Tag Archives: 1918-1939

Instytut Bałtycki w Toruniu 1927-1937 i jego wydawnictwa

belkaniebieska2

insbal1

Gdy w 1920 roku Pomorze wróciło do Polski na mocy postanowień traktatu wersalskiego, największym miastem województwa pomorskiego był Toruń.

Gdańsk znajdował się poza granicami II Rzeczypospolitej i stanowił niezależne Wolne Miasto Gdańsk.

Dynamiczny rozwój portu w Gdyni i prześcignięcie konkurencyjnego portu w Gdańsku przypadły dopiero na lata trzydzieste XX wieku.

 

 

Z tej racji stolicą województwa pomorskiego w okresie międzywojennym został Toruń (Bydgoszcz do 1938 roku należała do województwa wielkopolskiego).

Z tego też powodu w centrum uwagi władz toruńskich znalazły się sprawy polityki morskiej i umocnienia związku Polski z Bałtykiem.

 

insbal4

Województwo pomorskie 1920 rok

Jednym z pól polityki bałtyckiej stała się działalność naukowa i badawcza.

Służyć temu miał Instytut Bałtycki, którego siedziba mieściła się przy ul. Żeglarskiej 1.

Zebranie założycielskie miało miejsce już 31 sierpnia 1925 roku.

Jednak faktyczne rozpoczęcie działalności Instytutu Bałtyckiego miało miejsce w styczniu 1927 roku.

Statut Instytutu Bałtyckiego określał jego zadania:

Nazwa, cel i siedziba Towarzystwa

§ 1. Towarzystwo rządzące się niniejszym Statutem  nazywa się „Instytut Bałtycki”

§ 2. „Instytut Bałtycki” ma za cel badanie stosunków gospodarczych, politycznych, narodowościowych itp. wybrzeża bałtyckiego pod kątem widzenia związanych z niemi interesów polskich.  Środkami działania Towarzystwa są:

  1. Gromadzenie i utrzymywanie w ewidencji materjałów naukowych, odnoszących się do wybrzeża bałtyckiego
  2. Wydawanie z tego zakresu dzieł i rozpraw naukowych oraz książek o użyteczności powszechnej, służących celowi obrony interesów polskich, związanych z Bałtykiem
  3.  Informowanie o wynikach badań czynników rządowych, jak i organizacyj gospodarczych i obywateli polskich, trudniących się handlem i przemysłem w krajach bałtyckich
  4. Utrzymywanie pracowni, bibljotek i zbiorów popierających działalność naukową w zakresie spraw obchodzących Polskę nad Bałtykiem
  5. Urządzanie zebrań dyskusyjnych

§ 3. „Instytut Bałtycki” wyłącza z zakresu swej działalności przedmioty odnoszące się do polityki partyjnej i religji

§ 4. Siedzibą „Instytutu Bałtyckiego” jest Toruń. Instytut ustanawia jednak tam wszędzie swoje ekspozytury, gdzie uzna to za potrzebne.

Największe zasługi dla rozwoju instytutu miał Józef Borowik – jego dyrektor w latach 1927-1950.

Józef Borowik (1891-1969) urodził się w Kownie, studiował w Petersburgu, po odzyskaniu niepodległości zajmował się zagadnieniami rybołówstwa.

Pozyskał on do współpracy z instytutem ponad setkę uczonych ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich.

W 1937 roku przeniesiono siedzibę Instytutu Bałtyckiego z Torunia do Gdyni.

insbal5

Pierwszy druk Instytutu Bałtyckiego

O rozmachu Instytutu Bałtyckiego może świadczyć jego imponująca działalność wydawnicza.

Wydany w 1938 roku katalog wydawnictw instytutu wymienia blisko 500 tytułów.

belkaniebieska2

Sygnet Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego

Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego były ozdobione bardzo pięknym sygnetem, przedstawiającym latarnię morską wśród spienionych fal, z biblijną dewizą „In mari via tua”.

Jak wspomina małżonka Józefa Borowika zainspirował go rysunek, jakim ozdobione były talerze w jednej z gospód w niewielkiej osadzie rybackiej na południu Francji, którą odwiedził w 1929 roku.

Znaczek przerysował na serwetce i od następnego 1930 roku, udoskonalony przez grafika rysunek, zaczął zdobić publikacje wydawane przez Instytut Bałtycki.

belkaniebieska2

Najważniejszą serią wydawniczą instytutu był „Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego”.

„Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego” obejmował kilka serii:
– Balticum
– Dominium Maris
– Wieś pomorska
– Zjazdy pomorzoznawcze
– Sprawozdania

Poza tym Instytut Bałtycki wydawał:
– poszczególne rozprawy z „Pamiętników Instytutu Bałtyckiego” jako osobne broszury,
– popularnonaukowe książki w serii „Biblioteczka Bałtycka”,
– czasopismo naukowe „Baltic Countries” w języku angielskim
– „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”
– czasopismo „Jantar” (od 1937 roku)

belkaniebieska2

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Balticum – zeszyt 1
Polskie Pomorze, Tom I, Ziemia i ludzie
Sygnatura SIRr II/7-t.1

Juljusz Mikołajski – Morfologja
Juljusz Mikołajski – Hydrografja
Juljusz Mikołajski – Klimat
Adam Wodziczko – Szata Roślinna
Adam Wodziczko – Zabytki przyrody na Pomorzu
Mieczysław Orłowicz – Pomorze jako teren turystyczny
Józef Kostrzewski – Kultura przedhistoryczna
Kazimierz Stołyhwo – Zróżnicowanie rasowe Kaszubów
Adam Fischer – Zarys etnograficzny
Mikołaj Rudnicki – Charakterystyka językowa
Mikołaj Rudnicki – Nazwy geograficzne
Józef Wąsowicz – Przegląd stosunków narodowościowych

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Balticum – zeszyt 2
Polskie Pomorze, Tom II, Przeszłość i kultura
Sygnatura SIRr II/7-t.2

Bożena Stelmachowska – Z przeszłości słowian północno-zachodnich
Kazimierz Tymieniecki – Rola Pomorza we wczesnych dziejach Polski
Władysław Konopczyński – Historja polityczna Pomorza od pokoju toruńskiego
Florjan Znaniecki – Siły społeczne w walce o pomorze
Zygmunt Mocarski – Kultura umysłowa na Pomorzu
Zygmunt Mocarski – Bibljografia Kultury Umysłowej na Pomorzu
Tadeusz Glemma – Dzieje diecezji chełmińskiej

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Balticum – zeszyt 3
Przeciw propagandzie korytarzowej
Sygnatura SIRr II/7-t.3

Henryk Strasburger – Nauka polityka, prasa
Józef Kostrzewski – Pradzieje Pomorza o kontrowersje polsko niemieckie
Adam Fischer – Związek etnograficzny Pomorza z Polską
Mikołaj Rudnicki – Argumenty etniczno-językowe w sporach o Pomorze
Kazimierz Smogorzewski – Propaganda „korytarzowa” zagranicą
Emil Ruecker – Stan prasy w Prusach wschodnich i na Pomorzu
Emil Ruecker, Teodor Marski – Instytuty naukowe w Niemczech na służbie propagandy
Tadeusz Bierowski – Potrzeba stałej służby informacyjno-prasowej o Pomorzu

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Balticum – zeszyt 4
Bolesław Makowski – Sztuka na pomorzu. Jej dzieje i zabytki
Sygnatura SIRr II/7-t.4

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Balticum – zeszyt 5
Wacław Sobieski – Der Kampf um die Ostsee
Sygnatura SIRr II/7-t.5

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Balticum – zeszyt 6
Władysław Łęga – Ziemia malborska
Sygnatura MAG 46175

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Balticum – zeszyt 7
Bożena Stelmachowska – Rok obrzędowy na Pomorzu
Sygnatura SIRr II/7-t.7

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Balticum – zeszyt 8
Friedrich Lorentz, AdamFischer, Tadeusz Lehr-Spławinski – Kaszubi. Kultura ludowa i język
Sygnatura SIRr II/7-t.8

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Balticum – zeszyt 9
Łucjan Kamieński – Pieśni ludu pomorskiego. I. Pieśni z Kaszub południowych
Sygnatura SIRr II/7-t.9

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Balticum – zeszyt 14
Polska a Inflanty
Sygnatura SIRr II/7-t.14

Edward Kuntze – Organizacja Inflant w czasach polskich
Kazimierz Tyszkowski – Polska polityka kościelna w Inflantach (1581-1621)
Leon Koczy – Gdańsk i Ryga
Marian Małowist – Ryga i Gdańsk. Od wybuchu wojny trzynastoletniej do końca XVI stulecia

belkaniebieska2

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Dominium Maris – zeszyt 1
Wojciech Stopczyk – Handel Międzynarodowy na Bałtyku
Sygnatura SIRr II/8z.1

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Dominium Maris – zeszyt 2
Obrona Pomorza
Sygnatura SIRr II/8z.2

Eugenjusz Kwiatkowski – Powrót Polski nad Bałtyk
Teodozy Nosowicz – Problem polskiego portu morskiego
Czesław Klarner – Rola inicjatywy prywatnej w rozbudowie Gdyni
Feliks Hilchen – Źródła rozwoju portów polskich
Alfred Siebeneichen – Konkurencja portów bałtyckich
Marjan Turski – Handel zamorski, jego istota i znaczenie dla Polski
Stanisław Wartalski – Niezbędne warunki rozwoju handlu w Gdyni
Henryk Bagiński – Gospodarcze podstawy polskiego handlu zamorskiego
Juljan Rummel – Polska flota handlowa
Michał Siedlecki – Niewyzyskane walory morza
Kazimierz Esden-Tempski – Ekspansja morska a obrona rolnictwa na Pomorzu
Stanisław Celichowski – O doraźny program gospodarczy Pomorza

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Dominium Maris – zeszyt 3
Alfred Siebeneichen, Henryk Strasburger – Spór o Gdynię
Sygnatura SIRr II/8z.3

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Dominium Maris – zeszyt 4
Kazimierz Świątecki – Rozwój portu gdańskiego
Sygnatura SIRr II/8z.4

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Dominium Maris – zeszyt 5
Wincenty Juljusz Piasecki – Tranzyt niemiecki przez Polskę
Sygnatura SIRr II/8z.5

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Dominium Maris – zeszyt 6
Światopogląd morski
Sygnatura SIRr II/8z.6

Franciszek Bujak – Kultury morskie i lądowe
Józef Widajewicz – Słowianie zachodni na Bałtyku
Kazimierz Tymieniecki – Dziejowy stosunek Polaków do morza
Władysław Konopczyński – Kwestja bałtycka jako zagadnienie międzynarodowe w czasach nowożytnych
Zygmunt Wojciechowski – Rozwój terytorialny Prus w stosunku do ziem macierzystych Polski
Bożena Stelmachowska – Stosunek Kaszub do Polski
Kazimierz Stołyhwo – Zagadnienie rasy nordycznej w nauce i polityce
Roman Dyboski – Żywioł morski w twórczości Józefa Conrada
Witold Kamieniecki – Polska nad Bałtykiem
Czesław Klarner – Śląsk i Pomorze jako symbole naszej niezależności
Wacław Olszewicz – Węgiel i morze
Bogdan Zaborski – Zarys morfologji północnych Kaszub
Jan Nowak – Geologiczna przeszłość Bałtyku

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Dominium Maris – zeszyt 8
Andrzej Jałowiecki – Konkurencja węglowa polsko-brytyjska na rynkach skandynawskich
Sygnatura SIRr II/8z.8

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Dominium Maris – zeszyt 9
Feliks Hilchen – Transport morski a międzynarodowe porozumienie w żegludze
Sygnatura SIRr II/8z.9

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Dominium Maris – zeszyt 10
Bolesław Leitgeber – Port Kopenhaski
Sygnatura SIRr II/8z.10

belkaniebieska2

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Wieś pomorska – zeszyt 1
Zdzisław Lutkiewicz – Osady Holenderskie na nizinie sartawicko-nowskiej
Sygnatura SIRr II/9-t.1

belkaniebieska2

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Zjazdy pomorzoznawcze – zeszyt 1
Problem narodowościowy na Pomorzu
II naukowy zjazd pomorzoznawczy – 3 maja 1931 – Toruń
Sygnatura SIRr II/10- t.1

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Zjazdy pomorzoznawcze – zeszyt 2
Stan posiadania ziemi na Pomorzu. Zagadnienia historyczne i prawne.
III naukowy zjazd pomorzoznawczy – 31 października 1932 – Poznań
Sygnatura SIRr II/10-t.2

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Zjazdy pomorzoznawcze – zeszyt 3
Osadnictwo polskie na Pomorzu
IV naukowy zjazd pomorzoznawczy – 1-2 listopada października 1934 – Kraków
Sygnatura SIRr II/10-t.3

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Zjazdy pomorzoznawcze – zeszyt 4
Osadnictwo polskie na Pomorzu. Tom II. Zagadnienia geograficzne i gospodarcze.
IV naukowy zjazd pomorzoznawczy – 1-2 listopada października 1934 – Kraków
Sygnatura SIRr II/10-t.4

belkaniebieska2

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego – seria Sprawozdania – zeszyt 4
Dostęp do morza. Zagadnienie pomorskie. Wspólnota Bałtycka.
IV sprawozdanie Dyrekcji Instytutu Bałtyckiego – 21-22 czerwca 1935 roku
Sygnatura SIRr XXXa/2

belkaniebieska2

Więcej informacji o Instytucie Bałtyckim zawierają następujące publikacje dostępne w Informatorium:

 

150otwartaksieganiebieskaAlojzy Tujakowski

Instytut Bałtycki w Toruniu

Rocznik Toruński, rok 1986, Tom 17

s. 73-105

Sygnatura SIRr II/18t.17

 

150otwartaksieganiebieskaJózef Borowik

Pięć lat pracy Instytutu Bałtyckiego (1927-1932)

Toruń 1932

Sygnatura SIRr XXXa/5

 

150otwartaksieganiebieskaIII Sprawozdanie dyrekcji Instytutu Bałtyckiego (za lata 1933-1934)

Toruń 1935

Sygnatura SIRr XXXa/1

 

 

150otwartaksieganiebieskaWanda Kwiecińska

Działalność wydawnicza Instytutu Bałtyckiego w latach 1929-1935

Toruń 1936

Sygnatura SIRr XXXa/3

 

150otwartaksieganiebieskaKompletny katalog wydawnictw Instytutu Bałtyckiego

Gdynia 1938

Sygnatura XXXa/4

 

 

150otwartaksieganiebieskaMaria Boduszyńska-Borowikowa

Życie jak płomień
O życiu i pracach Józefa Borowika

Gdańsk 1972

Sygnatura MAG 258409

 

150otwartaksieganiebieska

Zygmunt Brocki

Jak powstała makksyma „In mari vita tua”

Rocznik Gdański

1968, tom 38, z. 1, s. 229-232

Sygnatura Mag 03679-38

belkaniebieska2

Tygodnik Toruński 1924-1939

belkaniebieska2

tygtor1

 

Tygodnik Toruński był wydawany przez Magistrat miasta Torunia.

W latach 1924 – 1939 wielokrotnie zmieniał swa nazwę.

Całość dostępna jest w Informatorium.

Sygnatura SIRr II/6

 

belkaniebieska2

1924 – 1927

Tygodnik Toruński : organ urzędowy Magistratu miasta Torunia i Wydziału Powiatowego powiatu Toruńskiego.

1927 – 1929

Orędownik Toruński : organ urzędowy Magistratu miasta Torunia

1929 – 1933

Ogłoszenia Magistratu Miasta Torunia

1933 – 1933

Ogłoszenia Zarządu Miasta Torunia

1934 – 1939

Ogłoszenia Zarządu Miejskiego w Toruniu

belkaniebieska2

tygtor2

Źródło: Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Pierwszy numer „Tygodnika Toruńskiego” ukazał się 5 stycznia 1924 roku.

Zarząd miasta Torunia, tak jak i wiele innych miast w okresie międzywojennym, rozpoczął wydawanie własnego organu urzędowego.

Publikowane w nim były wszystkie przepisy i rozporządzenia miejskie.

Czytelnicy „Tygodnika Toruńskiego” mogli zapoznać się z informacjami na temat składu osobowego Magistratu, Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Publikowano protokoły z posiedzeń Magistratu, Rady Miejskiej, komisji miejskich, komunikaty Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, wiadomości z Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy, informacje z Urzędu Stanu Cywilnego w Toruniu, ogłoszenia urzędowe Wydziału Powiatowego powiatu toruńskiego, komunikaty Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych w Toruniu.

Ukazywały się również reklamy i nekrologi.

Podawano również aktualne informacje z życia miasta.

Przykładem może być wiadomość o otwarciu Ksiąznicy Miejskiej :

Z Książnicy miejskiej im. Kopernika w Toruniu

Dnia 10. grudnia ub. r. odbyła się w Toruniu uroczystość poświęcenia i otwarcia dla czytelników „Książnicy miejskiej im. Kopernika”. Książnica została utworzona w r. ub. z okazji 450 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika z połączenia Biblioteki Gimnazjalnej w r. 1594 powstałej, Biblioteki Miejskiej, dawniej Radzieckiej, z księgozbiorami Tow. Naukowego w Toruniu i Tow. Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst. Zbiory „Książnicy” zwierają około 100.000 tomów, są największą biblioteką publiczną naukową Województwa Pomorskiego i wyróżniają się doborem najkompletniejszym w państwie polskiem dzieł z zakresu historji Pomorza i Torunia.

„Książnica miejska im. Kopernika” jest otwarta codziennie z wyjątkiem niedziel i świat od godz. 9.30 do 12 rano i od 4 do 7.30 wieczorem.

(Tygodnik Toruński, 1924, nr 1, s. 4-5)

belkaniebieska2

Osobliwością tygodnika był dział nieurzędowy.

Były w nim zamieszczane rozmaite artykuły, rozprawki i szkice poświęcone przeszłości Torunia.

150otwartaksieganiebieska1924, nr 2-3-4-5-6-7-8-9
Helena Steinbornowa – Garść wspomnień z dni wkroczenia wojsk polskich do Torunia w roku 1920

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 2-3-4-5 -6-7-8-9-10-11-12-13
Reasumcya Ordinaciey szlachetnego magistratu miasta Thorunia o szatach, ślubach, weselach, chrzcinach, y pogrzebach. Rewidowana y ogłoszona dnia d. (1) Lipca P.M. DCCXXII – Z edycji toruńskiej oficyny Jana Nicolai wydał Zygmunt Mocarski

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 8
Witold Zechenter – Ratusz (z cyklu sonetów: Toruń)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 9
Witold Zechenter – Świety Jan (z cyklu sonetów: Toruń)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 10-11-12, 14
J. Stadniczeńko – Przedstawienie „Króla Lira” w Toruniu w pierwszej połowie XVIII wieku

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 13
Witold Zechenter – Świety Jakób (z cyklu sonetów: Toruń)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 14
Ks. Alfons Mańkowski – Marjan Jaroczyński

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 15
Ks. Alfons Mańkowski – „Wszechbrat Bracki”. Notatka Bibliograficzna

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 16
W.J. – Notatki obyczajowe

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 17
Ks. Władysław Łęga – urna przedhistoryczna z rysunkami

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 18
Witold Zechenter – Grający Flisak w dziedzińcu ratuszowym (z cyklu sonetów: Toruń)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 18
Karol Izdebski – Wodotrysk Flisaka (wiersz)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 18-19, 23-24-25, 28
Zygmunt Mocarski – Kalendarze toruńskie

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 19
Śp. Dr. Wojciech Krajewski (wspomnienia pośmiertne)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 20-21-22
X. Alfons Mańkowski – Ignacy Danielewski (1829-1907). Szkic biograficzno-literacki

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 26
Stanisław Dąbrowski – Portret toruński Strobla

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 27
Zygmunt Mocarski – Młodzieńczy wiersz Fryderyka Skarbka

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 29
X. Alfons Mańkowski – Antoni Grabowski (1857-1921)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 30, 33, 35-36-37-38-39
J. Stadniczeńko – Pamiętnik naszego teatru

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 31-32
X. Alfons Mańkowski – Gazeta Toruńska (1867-1921)

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 34, 40-41
Zygmunt Mocarski – Z okolicznościowej poezji toruńskiej

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 40-41
Franciszek Sołtysiak, Antoni Antczak – W obronie granic Pomorza

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 41
Józef Wybicki – Odezwa w sprawie sprowadzenia zwłok ś.p. Henryka Sienkiewicza do kraju

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 42-43-44-45-46-47-48-49
Stanisław Tync – Sekretarz toruński Jan Sachs – patrjota polski

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 49
T. Lipczyński – Odpis protokołu pierwszego posiedzenia Tow. Gimnastycznego „Sokół” w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 50-51
1925, nr 1-2-3
Fryderyk Skarbek – Karnawał w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1924, nr 52
Stanisław Dąbrowski, Wystawa pomorskiego przemysłu ludowego w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 4-5
Kazimierz Sochaniewicz – Rewindykowana księga ławnicza miasta Torunia

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 4
W piątą rocznicę wkroczenia wojsk polskich do Torunia

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 6-7-8-9
Stanisław Tync – Echa działalności Stanisława Konarskiego w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 8
Antoni Lange 0 Mikołaj Kopernik [wiersz]

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 10-11
Zygmunt Mocarski – Druki toruńskie XVI wieku

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 12-13
Marjan Sydow – Pięćsetlecie Dybowa

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 14-15-16-17
Natalis Sulerzycki – Pobyt w szkołach toruńskich od roku 1810 do 19

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 14
Ks. Biskup Klunder w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
Stanisław Tync – Toruński „Ojciec zadżumionych” (obrazek z przeszłości)

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 18
Prof. Łęgowski – Historja Torunia

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 18
Handel i przemysł w Toruniu ongiś i dziś

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 22
Poświęcenie pomnika wojewody Łaszewskiego

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 27
Z pobytu parlamentarzystów angielskich

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52
1926, nr 1
Janusz Królikowski – Polska wystawa rolnicza i przemysłowa w Toruniu z r. 1874

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 31
Z pobytu min. Raczkiewicza

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 34-35
Pierwsze manewry Wojska Polskiego

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 44
Parlamentarzyści francuscy w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1925, nr 51-52
Jubileusz Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1925

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 1
Przemówienie prezesa Tow. Naukowego ks. Alfonsa Mańkowskiego, wygłoszone na uroczystej akademji w dniu 17. grudnia br. [1925]

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 2-3-4-5-6, 8-9, 11, 13, 15-16-17, 19
1927, nr 13
Historja Bractwa Strzeleckiego w Toruniu – przetłumaczył i uzupełnił Tadeusz Janowski

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 8
Prezydent Rzeczypospolitej w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 10
Ś.p. Józefat Jankowski

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 11
Hołd zwłokom śp. Arcybiskupa Cieplaka

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 11
Pogrzeb wiceprezydenta miasta Torunia śp. Józefata Jankowskiego

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 22
Hejnał Toruński

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 24-25-26, 28-29-30-31
Józef Ruchniewicz – Toruń w życiu Chopina

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 27
Profesor dr. Ignacy Mościcki prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 34-35-36-37
Bolesław Rediger – Jan Matejko w Toruniu

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 38-39
Tadeusz Mikulski – „Gazeta Toruńska” i Henryk Rzewuski (w 60 rocznicę zgonu)

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 40-41-42-43
Stanisław Dąbrowski – Dawne kołatki toruńskie

 

150otwartaksieganiebieska1926, nr 46
(rn) – „Tygodnik Toruński” (Z ruchu regjonalistycznego) – wyciąg z „Kurjera Poznańskiego z dnia 5 .11. 1926 r.

 

150otwartaksieganiebieska1927, nr 4, 6
Stanisław Dąbrowski – Jan Jakób Brauner toruński sztycharz i kartownik XVIII wieku

 

150otwartaksieganiebieska1927, nr 7
Tadeusz Mikulski – „Wiadomości Literackie” Gazety Toruńskiej w latach 1868-1869

 

150otwartaksieganiebieska1927, nr 8
Tadeusz Mikulski – Kornela Ujejskiego wiersz o Koperniku

 

belkaniebieska2

26 marca 1927 roku ukazał się ostatni numer „Tygodnika Toruńskiego”

Zastąpił go „Orędownik Toruński. Organ urzędowy Magistratu miasta Torunia”

Zmiana nazwy oznaczała znikniecie z jego łamów części nieurzędowej.

 

oredownik-torunski2

Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

„Orędownik Toruński. Organ urzędowy Magistratu miasta Torunia”

1/9 kwietnia 1927

6 lipca 1929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ogloszenia-magistratu-miasta-torunia3

Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

„Ogłoszenia Magistratu miasta Torunia”

13 lipca 1929

23 grudzień 1933

 

 

 

 

 

 

 

 

ogloszenia-zarzadu-miejskiego-torunia4

Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

„Ogłoszenia Zarządu miasta Torunia”

22 lipca 1933

23 grudnia 1933

 

 

 

 

 

 

 

 

ogloszenia-zarzadu-miejskiego-w-toruniu5

Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

„Ogłoszenia Zarządu Miejskiego w Toruniu”

5 stycznia 1934

24 sierpnia 1939

 

 

 

 

 

 

 

 

belkaniebieska2

Michał Pszczółkowski – Bydgoszcz między wojnami

belkaniebieska2

02032016

 

Michał Pszczółkowski

Bydgoszcz między wojnami
Opowieść o życiu miasta
1918-1939

Księży Młyn Dom Wydawniczy

Łódź – Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr VIII/B-49

belkaniebieska2

Dr Michał Pszczółkowski jest historykiem sztuki i architektury, autorem wielu publikacji poświęconych Toruniowi i Bydgoszczy:

  • Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Michał Pszczółkowski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009.
  • Betonowa tajemnica : fabryki materiałów wybuchowych DAG / Michał Pszczółkowski. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2010.
  • Toruńska architektura XX wieku / Michał Pszczółkowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.
  • DAG Fabrik Bromberg : z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939-1945 / Michał Pszczółkowski. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2012.

Książka „Bydgoszcz między wojnami” jest panoramom codziennego życia miasta.

Przyglądamy się Bydgoszczy oczyma jej mieszkańców.

Autor zebrał mnóstwo anegdot, ciekawostek, osobliwości, delicji, których próżno szukać w naukowych syntezach dziejów Bydgoszczy.

Opracowanie zawiera szereg wiadomości o bardzo różnych aspektach miejskiego życia: sport, moda, rozrywka, restauracje, kina, teatry, muzyka, higiena, szpitale, wojsko, przestępczość, policja, żegluga, tramwaje, samochody, handel, przemysł, wodociągi, elektryczność, architektura, języki, religie.

Książka jest niezwykle bogato ilustrowana – zawiera kilkaset fotografii z epoki.

Do publikacji dołączono reprinty planu miasta z 1939 roku i „Ilustrowanego Przewodnika po Bydgoszczy” Stanisława Łabendzińskiego z 1920 roku.

belkaniebieska2