Tag Archives: bibliologia

Previous Page · Next Page

Homo Communicativus II – konferencja naukowa

belkaniebieska2

26062015

 

Homo Communicativus II
Przestrzeń Informacyjna Współczesnej Nauki

Ogólnopolska konferencja naukowa
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń, 25-26 czerwca 2015 roku

belkaniebieska2

Już po raz drugi Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował konferencję naukową pod nazwą „Homo Comunicativus”.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele najważniejszych polskich ośrodków akademickich.

Wzięliśmy udział w pierwszej sesji, otwierającej  konferencję.

Sesja poświęcona była „Tradycyjnym i nowym przestrzeniom badawczym bibliologii i informatologii”.

Konferencję prowadziła dr hab. Ewa Głowacka dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii.

Obrady otworzył prof. dr hab. Jacek Gzella dziekan Wydziału Nauk Historycznych.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Places & Spaces” (Mapy wiedzy) przygotowana przez dr Veslavę Osińską.

Na sesji porannej swoje referaty przedstawiło sześciu naukowców.

1. Prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
„Ekosystem informacyjny człowieka w 21 wieku”.

2. Dr hab. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)
„Bibliologia a naukoznawstwo. Wzajemne powiązania i potrzeba współpracy dla społeczeństwa informacji i wiedzy”.

3. Dr Jacek Ladorucki (Uniwersytet Łódzki)
„>>O czym nie można teoretyzować, trzeba opowiedzieć<<, czyli o poszukiwaniu doxa bibliologii w dorobku naukowym profesora Janusza Dunina”.

4. Mgr Monika Halasz-Cysarz (Uniwersytet Warszawski)
„Etyka Informacyjna od bibliotekarstwa po bioinformatykę medyczną”.

5. Mgr Marcin Karwowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
„Bibliologia i informatologia – obszary badań i ich finansowanie w ramach wybranych konkursów NCN”.

6. Dr hab. Marek Nahotko (Uniwersytet jagielloński)
„Cybertekst i jego cybergatunki w cybernauce”.

belkaniebieska2

Folia Toruniensia – nr 13 / 2013 rok

Folia Toruniensia

nr 13 / 2013

Redaktor naczelny: Janusz Tandecki

Redaktor tematyczny:
Mariusz Balcerek

Wydawca:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Sygnatura SIRr II/34z.13

 

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić państwa do lektury najnowszego numeru czasopisma „Folia Toruniensia”.

Książnica Kopernikańska wydaje czasopismo od 2000 roku.
„Folia Toruniensia” jest periodykiem naukowym.
Czasopismo jest punktowane – 5 pkt.

„Folia Toruniensia” dostępna jest  w internecie na stronie
Kujawsko – Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Najnowszy tom ukazał się w grudniu 2013 roku przed Jubileuszem 90-lecia Książnicy Kopernikańskiej – cały też został szanownej jubilatce poświęcony.

W numerze 13 można przeczytać następujące artykuły:

Urbaniak Irena
Druki elbląskie w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Analiza formalna

Imańska Iwona
Książnica Kopernikańska a kolekcjonerstwo w dawnym Toruniu. Na przykładzie książek z biblioteki pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta

Centek Barbara, Centek Jarosław
Zakurzone białe kruki – niemieckie roczniki oficerskie w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej

Barecki Grzegorz, Broda Anna, Walc-Wiśniewska Agnieszka
Udział Książnicy Kopernikańskiej w tworzeniu bibliografii narodowej

Poza tym w numerze artykuł źródłoznawczy:

Krajniak Weronika
Katalog grudziądzkich afiszy teatralnych z lat 1957–1989 w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Wśród komunikatów polecamy następujące teksty:

Wyszomirska Krystyna
Nieznana księga z biblioteki króla Zygmunta Augusta w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Szramowski Wojciech
Starodruki z dawnej Bibliothek des Königliche und Gröningsche Gymnasium w Stargardzie Szczecińskim w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Jędrzyński Zefiryn
Kartki z prehistorii Oficyny Drukarskiej. Kronika Janiny Gardzielewskiej

W tomie zamieszczono również recenzję:

Ulryk Werdum, Dziennik podróży 1670-1672. Dziennik wyprawy polowej 1671, wstęp, opracowanie i indeksy: Dariusz Milewski. Tłumaczenie Dziennika wyprawy polowej 1671 z języka niemieckiego: Dalia Urbonaite (Włodzimierz Zientara)

Numer czasopisma zamyka wspomnienie:

Janina Huppenthal 1928–2013 (Danuta Krełowska)

Zainteresowanym publikowaniem polecamy dołączoną do tomu
„Instrukcję dotyczącą przygotowania tekstów do czasopisma Folia Toruniensia”

Gorąco zachęcamy do lektury.

 

Folia Toruniensia – numer 12 / 2012 rok

Folia Toruniensia

nr 12 / 2012

Redaktor naczelny:
Janusz Tandecki

Redaktor tematyczny:
Mariusz Balcerek

Okładka: Lech Tadeusz Karczewski

 


Wydawca:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

http://www.ksiaznica.torun.pl

Toruń 2012

Sygnatura SIRr II/34z.12

 

 

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić państwa do lektury najnowszego numeru czasopisma „Folia Toruniensia”.

Czasopismo od 2000 roku wydaje Książnica Kopernikańska z dotacji Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

„Folia Toruniensia” dostępna jest również w internecie na stronie
Kujawsko – Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

W numerze 12 można przeczytać następujące artykuły:

Tandecki Janusz
Średniowieczne rękopisy ze zbiorów toruńskich bibliotek i archiwów
s. 7-14

Rękopisy z okresu średniowiecza spotkać można w Toruniu tylko w kilku instytucjach: Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz w Archiwum Państwowym w Toruniu. Najstarsze z nich oraz te bardziej „uczone” zapisane zostały – co jest zrozumiałe – po łacinie, chociaż późniejsze są wykonane już częściowo, a niekiedy całkowicie w językach narodowych, czyli najczęściej w najbardziej nas tu interesującym języku niemiecku, rzadziej w niderlandzkim, francuskim, greckim, węgierskim, a niekiedy nawet perskim.

Biskup Radosław, Czyżak Marta
Biskup sambijski Jan Clare z Torunia (1319–1344) i jego księgozbiór
s. 15-28

Analiza księgozbioru darowanego przez Jana Clare bibliotece kapitulnej przynosi zaskakujące rezultaty. Biskup przekazał do dyspozycji kapitule 17 tomów: 7 tytułów z zakresu prawa kanonicznego i 7 z zakresu teologii. Kodeksy darowane kapitule świadczą o wysokiej kulturze intelektualnej ofiarodawcy oraz o jego trosce o kształcenie prawnicze i teologiczne duchowieństwa katedralnego. Są również odzwierciedleniem procesów kształtowania się nowoczesnej administracji kościelnej w biskupstwie sambijskim, których protagonistą – jako członek kapituły katedralnej oraz biskup – był w latach 1294-1344 Jan Clare z Torunia.

Imańska Iwona
Z badań nad księgozbiorem prywatnym toruńskiego burmistrza Jana Gotfryda Rösnera
s. 29-41

Zmarły w 1724 r. burmistrz Jan Gotfryd Rösner pozostawił po sobie sporą bibliotekę. Jednak istniejąca baza źródłowa nie pozwala nam w pełni na poznanie jego zainteresowań czytelniczych. Decyzją rady miejskiej wraz z innymi dobrami burmistrza księgozbiór uległ rozproszeniu, gdyż został wystawiony na licytację w Toruniu 1 X 1725 r. Towarzyszący jej katalog nie zachował się. Okazuje się, że nie wszystkie książki zostały wówczas sprzedane.

Tondel Janusz
Literatura piękna w młodopolskim księgozbiorze toruńskiego malarza
i bibliofila Eugeniusza Przybyła (1884–1965)
s. 43-66

Jedną z ważniejszych postaci w toruńskim środowisku bibliofilskim okresu międzywojennego i początkowych lat powojennych był Eugeniusz Przybył (1884-1965). Przez cały okres swojego dojrzałego życia gromadził książki. Zebrany przez niego księgozbiór, liczący ok. 10 tys. książek, w zdecydowanej większości podarowany Bibliotece Uniwersyteckiej. Był on efektem jego kolekcjonerskiej pasji, która ujawniła się w pełni w okresie studiów w Krakowie, w latach 1905 -1914. Spośród zebranych wtedy przez niego ok. 700 książek, na plan pierwszy wybija się ok. 300 pozycji z zakresu literatury pięknej.

Ciszewska Wanda
„Biblioteczka Toruńska” (1980–1984) – seria Toruńskiego Towarzystwa Kultury
s. 67-83

„Biblioteczka Toruńska” to seria popularnonaukowa powstała dla uczczenia jubileuszu 750-lecia miast pomorskich Torunia i Chełmna. Jej wydawcą było Toruńskie Towarzystwo Kultury zasłużone w pogłębianiu świadomość historycznej wśród mieszkańców miasta. W latach 1980–1984, ukazało się dwanaście kolejno numerowanych tomików, które w ujęciu popularnonaukowym prezentowały historię, tradycję i kulturę regionu.

Kowalska Małgorzata
„Polska Bibliografia Bibliologiczna” jako źródło danych do badań bibliometrycznych,
na przykładzie problematyki bibliotek toruńskich
s. 85-97

Mimo zmian zachodzących w metodach przekazywania informacji, publikacje drukowane są nadal istotnym środkiem rozpowszechniania wiedzy i posiadają ugruntowaną pozycję w środowisku akademickim. Są one również jednym ze znaczących elementów wartościowania dorobku naukowego poszczególnych pracowników nauki i oceny działalności instytucji badawczych. Coraz częściej do tego celu, obok różnych mierników jakości (impact factor, indeksy Hirscha i Egghe, punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), wykorzystuje się opisy bibliograficzne lub ich wybrane cechy.

Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata
Rewolucja tyfloinformatyczna i jej lokalna egzemplifikacja
s. 99-106

Celem artykułu jest omówienie wpływu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych adresowanych do osób niewidomych i słabowidzących na działalność bibliotek, zwłaszcza w aspekcie kolekcji bibliotecznych oraz oferowanych usług biblioteczno-informacyjnych. W tekście wyjaśniono pojęcie tyfloinformatyki oraz omówiono najczęściej wykorzystywane produkty określane tym mianem. Dokonano również charakterystyki przemian jakie zaszły w bibliotekarstwie w zakresie formatów dokumentów oraz sposobów ich udostępniania osobom z niepełnosprawnością wzrokową.

 

Ponadto w numerze:

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 • Dreikopel Tomasz, Franciszka Tidicaeusa
  „Themata disputationis de voluptate et dolores”

KOMUNIKATY

 • Wyszomirska Krystyna
  Skarby uratowane. 20 zabytkowych rękopisów ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej
  w Toruniu odzyskało swój dawny wygląd
 • Kulig Katarzyna
  Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego – aktualny stan prac Sekcji Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
 • Fidala Anna
  Biblioteka XXI wieku. Programy szkoleniowe dla bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego realizowane w latach 2009-2011 przez Książnicę Kopernikańską
  w Toruniu

RECENZJE

 • Piotr Kociumbas, Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku (Włodzimierz Zientara)
 • Mól książkowy. O pewnej szczególnej odmianie bibliofaga. Rzecz wydana z inspiracji osobą i osobowością Kustosza Jana Michała Krzemińskiego, red. Kazimierz Orzechowski (Liliana Górska)

KRONIKA

 • Huppenthal Janina
  Sprawozdanie z ubiegłorocznych obchodów jubileuszu Towarzystwa Bibliofilów
 • Konieczna Krystyna
  Przegląd wybranych spotkań autorskich zorganizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w 2011 roku
 • Kozłowska Monika|
  Subiektywny przegląd najciekawszych spotkań autorskich Torunia w roku 2011

Uwaga autorzy!
Na stronach 159- 160:

„Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów
do czasopisma Folia Toruniensia”