Tag Archives: biblioteki

Next Page

Zygmunt Mocarski – O Książnicy Miejskiej imienia Kopernika w Toruniu

 

Zygmunt Mocarski

O Książnicy Miejskiej imienia Kopernika w Toruniu

Odbitka z : Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. R. 32 (1925)

Toruń 1927

Sygnatura SIRr XXXVa/3

Zygmunt Mocarski był pierwszym dyrektorem Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczynił on z Książnicy największą i najważniejszą bibliotekę na Pomorzu.

Mocarski uczestniczył w życie naukowe i kulturalne Torunia.

W 1926 roku założył Towarzystwo Bibliofilów im. Lelewela, którego był prezesem do 1939 r.

Przez cały okres międzywojenny pełnił również funkcję sekretarza Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Zygmunt Mocarski sam prowadził badania naukowe nad dziejami kultury, książki czy oświaty.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/70996

Publikacja „O Książnicy Miejskiej imienia Kopernika w Toruniu” jest zapisem referatu, jaki Zygmunt Mocarski wygłosił 10 grudnia 1923 roku w na uroczystości poświęcenia i otwarcia Książnicy Miejskiej.

Omówił w nim dzieje bibliotek w Toruniu od 1594 roku, kiedy to burmistrz Henryk Stroband utworzył Bibliotekę Gimnazjum Akademickiego, do 1923 roku, kiedy to otwarto Książnicę Miejską.

Książnica powstała dzięki zaangażowaniu Ottona Steinborna, wiceprezesa Towarzystwa naukowego w Toruniu oraz Stefana Dembego, naczelnika Wydziału Bibliotek Publicznych ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Formalna data powstania Ksiąznicy jest 19 lutego 1923 roku.

Powstała z połączenia czterech księgozbiorów:

  •  Biblioteki Miejskiej w Toruniu
  • Gimnazjum Państwowego Męskiego w Toruniu
  • Towarzystwa Naukowego w Toruniu
  • Towarzystwa Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst

Książnica Miejska została otwarta w Siedzibie Towarzystwa Naukowego w Toruniu przy ul. Wysokiej.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/70996

Zygmunt Mocarski w dalszej części referatu omówił zbiory Książnicy Miejskiej, podkreślając zwłaszcza znaczenie księgozbioru Gimnazjum, który gromadzony był od XVI wieku.

Książnica posiada miedzy innymi dzieło Erazma Glicznera „Assertiones aliquot breues ac dilucidae pro Baptismo Infantium…” uważane za pierwszy druk odbity w Toruniu w 1569 roku w drukarni Worffschaufla.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/70996

Książnica Miejska posiada bogate zbiory starodruków toruńskich i pomorskich.

Szczyci się też kolekcją copernicanów w tym pierwszym wydaniem „De revolitionibus orbium coelestium… ” Mikołaja Kopernika z Norymbergi z 1543 roku.

Szczególnie cennym elementem Biblioteki gimnazjalnej jest kolekcja kartografii w tym globusów niebieskich i ziemskich z XVI i XVII wieku.

Wśród rękopisów Książnicy na uwagę zasługuje pergaminowy manuskrypt Naldi Naldii Florentini „Epistola de laudibus Auguste Bibliothecae ad Matthiam Corvinium Regem Serenissimum” z XV wieku.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/70996

 

Od 1594 roku kiedy to burmistrz Henryk Stroband przekazał księgozbiór rady miejskiej bibliotece gimnazjalnej w Ratuszu zaczęto na nowo tworzyć Bibliotekę Radziecką.

Niestety zniszczona została w 1703 roku w wyniku pożaru Ratusza spowodowanego szwedzkim ostrzałem.

Biblioteka Rady Miasta silnie rozrosła się w XVIII stuleciu dzięki włączeniu do niej wielu księgozbiorów prywatnych toruńskich patrycjuszy.

W 1914 roku Biblioteka Radziecka (Rady Miasta Torunia) została połączona z Biblioteką Towarzystwa Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst, niemiecka biblioteką ludową, biblioteką nauczycielską i biblioteką szpitala miejskiego.

Powstała w ten sposób Biblioteka Miejska „Stadtbücherei”.

Jej siedzibę przeniesiono z Ratusza na ul. Kopernika 12.

Biblioteka Towarzystwa Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst powstała w 1855 roku, a Biblioteka Towarzystwa Naukowego w Toruniu w 1876 roku.

Obie miały charakter naukowy.

Paweł Pioterek – Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach – warsztaty

Dnia 14 maja 2019 roku w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2019) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyły się warsztaty zatytułowane: „Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach”. Prowadził je Paweł Pioterek, na co dzień starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2018 (http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21287)

W ramach szkolenia uczestnicy poznali cechy efektywnego zespołu, na który składają się m.in: wspólny cel, dobry lider, motywacja, współpraca, kompromis, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, i doskonalenie się. Prowadzący omówił szczegółowo każdy z wymienionych elementów. Wykład został wzbogacony ćwiczeniem. Powstało pięć zespołów, których zadaniem było wspólne przedstawienie i zaprezentowanie plusów i minusów wybranych elementów.

Paweł Pioterek szczegółowo przedstawił motywowanie pracowników, zarówno te finansowe jak i pozafinansowe. Pokazał wyniki badań ankietowych, według których najbardziej motywuje bibliotekarzy własna satysfakcja, a najmniej imprezy integracyjne. Szczególnie cenną uwagą była to, aby szanować swoje umiejętności i wykazywać się asertywnością. W jej ramach należy w odpowiedzi na żądania przełożonych zadawać pytanie: A co ja będę z tego mieć?

Prowadzący warsztaty omówił także problem rozwiązywania konfliktów. Słuchacze poznali ich rodzaje, specyfikę, przyczyny oraz strategię rozwiązywania. Ta ostatnia przewiduje zdefiniowanie problemu, generowanie alternatywnych rozwiązań, wybór najlepszego rozwiązania, a na końcu wprowadzenie w czyn i kontrola rezultatów.

Za ciekawostkę należy uznać wyniki badań oczekiwań dyrektorów wobec swoich podwładnych. Oprócz oczywistych cech takich jak uczciwość, czy energiczność zarządzający bibliotekami wymienili „cięty język”. Zdaniem prowadzącego warsztaty wynika to z potrzeby obsługi trudnego czytelnika z czym jednak trudno się zgodzić. Piszący te słowa uważa, że podanie tej cechy świadczy o inteligencji zarówno dyrektora jak i pracownika. Osoba nie bojąca się wyrażać swoich poglądów jest w tym przypadku doceniana za spostrzegawczość i otwartość, co kontrastuje z lizusostwem, które trudno uznać za cechę pożądaną przy budowie efektywnego zespołu.

dr Mariusz Balcerek

Bibliotekarstwo – pod redakcją Anny Tokarskiej

belkaniebieska2

10082016

 

Bibliotekarstwo

Pod redakcją Anny Tokarskiej

Seria: Nauka – Dydaktyka – Praktyka

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi IIb/115

belkaniebieska2

„Bibliotekarstwo” to najnowsza naukowa synteza przeznaczona dla studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy.

Kompendium liczy ponad 720 stron i składają się na nie teksty 34 autorów, w większości z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

Jest to bardzo potrzebna publikacja, zważywszy na fakt szybkich zmian jakie zachodzą w bibliotekach i w ich otoczeniu.

Monografia została podzielona na sześć modułów:

Moduł I – Podstawy wiedzy o bibliotece
Moduł II – Organizacja i zarządzanie zasobami
Moduł III – Organizowanie informacji w bibliotece
Moduł IV – Organizowanie dostępu do informacji
Moduł V – Usługi biblioteczne i użytkownicy bibliotek
Moduł VI – Zarządzanie biblioteka i jej wizerunkiem

belkaniebieska2