Tag Archives: Borowiackie Towarzystwo Kultury

Zapiski Tucholskie

 

Zapiski Tucholskie

2005-2013

Borowiackie Towarzystwo Kultury
w Tucholi

Miejska Biblioteka Publiczna
w Tucholi

„Zapiski Tucholskie” zaczęły się ukazywać w 2005 roku.

Nawiązywały one do tradycji wydawniczych Borowiackiego Towarzystwa Kultury, które wiele lat wydawało „Tucholanina„.

Redaktorem „Zapisków Tucholskich” została Maria Ollick – prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi.

Autorem charakterystycznej okładki był Bogdan Zieliński.

Zapiski Tucholskie” ukazywały się z podtytułem „rocznik społeczno-kulturalny”.

Czasopismo w założeniu miało w przystępnej formie prezentować historię regionu, kulturę duchową i materialną, twórczość artystyczną profesjonalną, amatorską i ludową.

Na łamach „Zapisków Tucholskich” publikowano:

 • artykuły i referaty
 • materiały źródłowe
 • sprawozdania, doniesienia i komunikaty
 • poezje
 • legendy
 • wspomnienia
 • nekrologi

W 2013 roku ukazał się specjalny numer „Zapisków Tucholskich” poświęcony tradycjom kształcenia nauczycieli w Tucholi.

Do tej tej pory wydano siedem numerów Zapisków.

Artykuły i referaty

 

NR 1

 

ROK 2005

 

Alicja Paczoska Rozpracowanie operacyjne kapłana przez UB na przykładzie ks. Ppłk Józefa Wryczy
Maria Ollick Czytelnictwo polskich książek i prasy w powiecie tucholskim w okresie zaborów
Marek Sass Żalińscy z Bysławia (1524-1602)
Józef Sporny Dzieje tucholskiego Kabaretu „Zajączek”
Marek Sass Wywiadowcy i informatorzy krzyżaccy znad Kamionki w I połowie XV w.
Dorota Borzyszkowska Geologia i hydrologia Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 

NR 2

 

ROK 2006

Alicja Paczoska-Hauke Młodzież Tucholi pod opieką UB
Adam Węsierski Polskie biblioteki i ich perypetie z cenzurą na terenie parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego
Aleksandra Chylewska Tuchola w świetle niemieckich podań regionalnych
Maria Ollick Muzyczny obraz Tucholi (1945-2005)
Leonard Chylewski Z historii tucholskiej siatkówki
Urszula Rezmer Dr Kazimierz Karasiewicz – obrońca polskości
 

Nr 3

 

ROK 2007

Alicja Paczoska-Hauke Powojenne represje aparatu bezpieczeństwa wobec mieszkańców powiatu tucholskiego
Adam Chęć Fortyfikacje miejskie Tucholi
Adam Węsierski Działalność gospodarcza i kulturalno-oświatowa księdza Teofila Krzeszewskiego
Ewa Pilich Wojciech Pryll (16.01.187-24.10.1939) – 130. rocznica urodzin
Anna Urbanek Postawy Polaków wobec polityki germanizacyjnej na Pomorzu Środkowym od połowy wieku XIX do roku 1920
Agata Konczal Sytuacja polityczno-gospodarcza na Pomorzu a aktywność społeczna mieszkańców w II RP
Adam Brzoszczyk,

Mateusz Laskowski,

Mateusz Strojnowski

Wojciech Pryll – życie i działalność
Alina Wajda,

Kazimierz Wajda

Wojciech Pryll – działacz Polskiego Związku Zachodniego
Maria Ollick Wpływ patriotycznej postawy Wojciecha Prylla na losy rodziny
Adam Węsierski Ksiądz Ignacy Nawacki (1870-1948)
Ks. Grzegorz Nenca,

Maria Ollick

Ksiądz Alojzy Hübner – współzałożyciel polskich pallotynów

 

Marek Sass Krąg rodzinny Aleksandra Kęsowskiego herbu Poraj
Adam Węsierski VII Sejmik Kółek Rolniczych Prus Zachodnich w Tucholi w relacjach „Pielgrzyma” i „Przyjaciela”
Robert Starczewski Galińscy (Galimscy) z Legbąda w XVIII i pierwszych latach XIX wieku (do roku 1810)
Urszula Rezmer Historia Kółka Rolniczego Rudzki Most oraz sztandaru, który „uratował” życie
 

NR 4

 

ROK 2008

Alicja Paczoska-Hauke Życie polityczne w powiecie tucholskim w latach 1945-1956
Michał Jankowski Mieszkańcy regionu tucholskiego w świetle sprawozdań PUBP w Tucholi z lat 1948-1950
Adam Węsierski Początki spółdzielczości kredytowej w Śliwicach
Maria Ollick Wszystko może stać się muzyką. Łucjan i Edward Bukowscy – tucholscy muzycy i nauczyciele
Remigiusz Popielarz Z turystą nad Brdą
Maria Ollick Obraz życia Borowiaków w oczach badaczy
Józef Sporny Doktor honoris causa z Tucholi
Alina Wajda,

Kazimierz Wajda

Dr med. Otton Andrzej Steinborn (1868-1936) – pierwszy prezydent Torunia rodem z Nowego Sumina
 

NR 5-6

 

ROK

2009-2010

Aleksandra Chylewska-Tölle

 

Fenomen Tucholi jako „prywatnej ojczyzny” w perspektywie literackiej (Przebudzenie Ireny Matuszkiewicz)
Joanna Edwardczyk Tradycje czasopiśmiennicze Borowiackiego Towarzystwa Kultury
Maria Ollick By „Mała Ojczyzna” nie była tylko pustosłowiem
Maria Ollick Bory jako skarbiec kultury duchowej
Maria Ollick Badania dawnej kultury materialnej i duchowej Borowiaków na tle kultury Kaszub
 

NR 7

 

ROK 2013

Jerzy Szwankowski Kształcenie nauczycieli szkół ludowych w Tucholi w dobie zaboru pruskiego
Paweł Redlarski Dzieje i działalność Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi w latach 1920-1936
Marek Sass Liceum Pedagogiczne w Tucholi w świetle dokumentów i wspomnień
Jerzy Szwankowski Pamięć o Seminarium i Liceum – zjazdy, spotkania towarzyskie, wydawnictwa

Dla ludzi, dla miasta i regionu : Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi 1963-2013

 

Hanna Glama
Maria Olick
Joanna Edwarczyk

Dla ludzi, dla miasta i regionu
Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi
1963-2013

Wydawca: MEANDER

Tuchola 2013

Sygnatura SIRr XXIXa/45

Książka została wydana z okazji 50-tej rocznicy utworzenia Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi.

Wydawnictwo okolicznościowe poświęcone jest historii Borowiackiego Towarzystwa Kultury, jego działalności wydawniczej oraz działaniom na polu edukacji regionalnej.

Publikacja składa się z trzech tekstów:

 • Hanna Glama, Maria Olick – Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi w życiu społeczności lokalnej 1963-2013
 • Joanna Edwarczyk – Działalność czasopiśmiennicza Borowiackiego Towarzystwa Kultury
 • Maria Olick – By Mała Ojczyzna nie była pustosłowiem. Rola Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi w edukacji regionalnej lokalnego społeczeństwa

Borowiackie Towarzystwo Kultury położyło wielkie zasługi dla rozpropagowania haftu kaszubskiego w jego odmianie tucholskiej i borowiackiej.

Organizuje się kursy haftu, konkursy hafciarskie, kluby hafciarek.

Wśród wielu form działalności Towarzystwa wyróżnić należy organizację Wystaw Sztuki Ludowej i towarzyszące im Biesiady Twórców.

Osiągnięciem Towarzystwa było również powołanie tucholskiego kabaretu „Zajączek”.

Za sprawą Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi są organizowane konkursy fotograficzne.

Towarzystwo jest też pomysłodawcą tucholskich plenerów artystycznych.

Członkowie Towarzystwa organizują również święto patronki Tucholi – św. Małgorzaty.

Borowiackie Towarzystwo Kultury wydawało i wydaje szereg periodyków i jednodniówek.

Wśród nich są:

 • Tucholanin
 • Borowiackie Wieści
 • Zapiski Tucholskie
 • Posłaniec świętej Małgorzaty
 • Na bulwy czas

W końcu członkowie Towarzystwa prowadzą warsztaty dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów poświęcone kulturowemu dziedzictwu Borów Tucholskich.

Współpracują w tym względzie ze szkołami, przedszkolami, muzeum, biblioteką i domem kultury.