Tag Archives: Bydgoszcz

Previous Page · Next Page

Agnieszka Jedlińska-Kawska, Tomasz Kawski – Społeczność żydowska w Bydgoszczy w XX wieku

 

Agnieszka Jedlińska-Kawska
Tomasz Kawski

Społeczność żydowska w Bydgoszczy w XX wieku

Instytut Wydawniczy „Świadectwo”

Bydgoszcz 2016

Sygnatura SIRr VIII/B-61

Monografia poświęcona dziejom Żydów w Bydgoszczy w XX wieku uzupełnia wiele istniejących luk badawczych i prostuje niektóre wnioski i opinie.

Stanowi ona podsumowanie badań na temat bydgoskiej społeczności żydowskiej.

Autorzy opierali się na źródłach archiwalnych, z których najcenniejsze zgromadzone są w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie oraz w Archiwach Państwowych w Bydgoszczy i Poznaniu,

Opracowanie otwiera rok 1920, kiedy to Bydgoszcz została włączona do Polski.

Rozważania autorów zamyka rok 1972, który przyniósł kres działalności bydgoskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Książka dzieli się na cztery rozdziały:

Rozdział I – Bydgoscy Żydzi do 1920 roku . Zarys dziejów

Rozdział II – Społeczność żydowska w Bydgoszczy w okresie międzywojennym 1920-1939

Rozdział III – Żydzi w Bydgoszczy w latach wojny 1939-194

Rozdział IV – Bydgoscy Żydzi po 1945 roku

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej

 

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej

Zbiór studiów pod redakcją Stefana Pastuszewskiego

Instytut Wydawniczy „Świadectwo”

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-62

Bydgoszcz odegrała bardzo dużą rolę w walce z agresją Niemiec w 1939 roku.

Jeszcze w okresie przedwojennym podjęto tu zintensyfikowane działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze.

Konkurowano przy tym z niemieckim wywiadem, mającym oparcie w dobrze zorganizowanej mniejszości niemieckiej.

W okresie okupacji rozwinięto dodatkowo walkę konspiracyjną, posługującą się małą dywersją i sabotażem.

Na uhonorowanie zasługuje postać bydgoszczanina Mariana Rejewskiego, który odegrał pionierską rolę w złamaniu kodu „Enigmy”.

Dzięki bydgoskiej Ekspozyturze wywiadu wojskowego kierowanej przez Jana Henryka Żychonia zdobyto bezcenne informacje o produkcji rakiet V-1 i V-2 .

SPIS TREŚCI

Dr Stefan Pastuszewski – Wstęp

Prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski – Zarys tematyki

Prof. dr hab. Jacek Tebinka – Wkład Polski i Polaków w dzieło złamania szyków niemieckiej Enigmy (1932-1942)

Płk mgr Jerzy Ławic – Marian Rejewski (1905-1980) – życie i działalność

Prof. dr hab. Marek Wójtowicz – Ewolucja kryptologii. Istota szyku stosowanego w Enigmie

Dr hab. Zdzisław Biegański, dr Joanna Szczutkowska – Enigma w filmach fabularnych i dokumentalnych

Prof. dr hab. Wojciech Skóra – Organizacja i główne kierunki działalności Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Bydgoszczy (1930-1939)

Dr hab. Przemysław Olstowski – Mjr Jan Henryk Żychoń (1902-1944) — żołnierz i oficer wywiadu

Prof. dr hab. Aleksander Woźny – Agenci ofensywni Ekspozytury nr 3 Oddziału II SG WP do 1939 r.

Mgr Bartosz Gondek, dr Artur Jendrzejewski – Infrastruktura polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1930) i w Bydgoszczy (1920-1939)

Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski – Wywiad ZWZ AK i Delegatury Rządu RP na Kraj w Bydgoszczy

Dr Stefan Pastuszewski – Rola bydgoszczan w działaniach skierowanych przeciwko hitlerowskiej broni VI i V2

100 lat Instytutu Rolniczego w Bydgoszczy (1906-2006)

 

100 lat Instytutu Rolniczego w Bydgoszczy (1906-2006)

Praca zespołowa pod redakcją prof. dr. hab. Izydora Gutmańskiego

Instytut Wydawniczy „Świadectwo”

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr XXXI/130

Instytut Rolniczy w Bydgoszczy został utworzony w 1906 roku przez pruskiego zaborcę.

Specjalnie na jego potrzeby wybudowano na obrzeżach miasta nowoczesny kompleks budynków.

Instytut Rolniczy był pierwszą w Bydgoszczy instytucją naukowo-badawczą.

Niestety w okresie międzywojennym Instytut Rolniczy w Bydgoszczy stracił swoja samodzielność na rzecz Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, stając się jego oddziałem.

W 1950 roku na miejsce jednego utworzono kilka specjalistycznych instytutów rolniczych.

W Bydgoszczy Instytut Rolniczy uległ podziałowi na sześć oddzielnych jednostek badawczych, które były oddziałami centralnych placówek badawczych.

Były to:

  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (obejmujący również Ogród Botaniczny)
  • Instytut Ochrony Roślin
  • Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
  • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
  • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Oddział w Bydgoszczy
  • Centralna Biblioteka Rolnicza – Oddział w Bydgoszczy

Dorobek Instytutu Rolniczego jest ogromny.

W latach 1945-2010 tytuł profesora otrzymało 45 osób, docenta i doktora habilitowanego 20 osób, doktora nauk rolniczych i weterynaryjnych 80 osób.

Od końca lat 80-tych XX wieku rozpoczął się proces likwidowania kolejnych instytutów Badawczych.

W pierwszej części monografii opisano dzieje i dorobek Instytutu Rolniczego w Bydgoszczy.

Część druga opracowania tworzą biogramy uczonych i badaczy związanych z Instytutem Rolniczym.