Tag Archives: czasopisma naukowe

Next Page

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

 

 

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

1978 –

Włocławek

Sygnatura SIRr II/21

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie ukazują się we Włocławku od 1978 roku.

Impulsem do powstania rocznika było utworzenie w 1975 roku województwa włocławskiego.

Inicjatorami pomysłu byli Andrzej Mietz i Jan Pakulski, którzy razem z Marianem Kallasem przekonali w 1976 roku władze województwa włocławskiego do wydawania regionalnego czasopisma naukowego.

„Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” zostały przychylnie przyjęte przez krytykę naukową.

Pierwsze dwa tomy rocznika wydało Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku (utworzone w 1976 roku).

Kolejne wydaje Włocławskie Towarzystwo Naukowe powołane do życia 16 czerwca 1979 roku.

Twórcą i pierwszym redaktorem „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” był Marian Kallas z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stworzył on kształt pisma, który niewiele zmienił się do chwili obecnej.

Redaktorzy:

 • Marian Kallas 1978-1985
 • Marek Zapędowski 1988-1990
 • Mieczysław Wojciechowski 1993-

Teksty publikowane w „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich” od wielu lat podzielone są na działy:

 1. Artykuły
 2. Źródła i materiały
 3. Recenzje i omówienia
 4. Z życia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
 5. Bibliografia
 6. Kalendarium

W ramach działu „Bibliografia” publikowane były:

 • Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej
 • Bibliografia województwa włocławskiego
 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Kalendarium również zmieniało nazwę:

 • Kalendarium województwa włocławskiego
 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej

Na łamach czasopisma często opisywane są również sylwetki zasłużonych włocławian i publikowane wspomnienia pośmiertne.

Autorzy tekstów uwagę swoją poświęcają obszarowi Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Tematyka rocznika obejmuje historię, archeologię, etnografię, stosunki polityczne i społeczne, oświatę i kulturę, gospodarkę, ochronę środowiska.

Sukces wydawnictwa świadczy o okrzepnięciu i wszechstronnej działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Z drugiej strony właśnie powołanie i wydawanie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” przyczyniło się do rozwoju środowiska naukowego we Włocławku.

Pierwszych pięć tomów „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” ukazało się w formie cyklu tematycznego.

Każdy rocznik poświęcony był odrębnej dziedzinie:

 •  Seria A – Historia
 •  Seria B – Stosunki polityczne i społeczne XX wieku
 •  Seria C – Oświata i kultura
 •  Seria D – Gospodarka
 •  Seria E – Kształtowanie środowiska

Tradycję przewodniego tematu poszczególnych roczników utrzymano również później.

 • Tom 6 – Historia
 • Tom 7 – Stosunki polityczne i społeczne w XX wieku
 • Tom 8 – Oświata kultura i sztuka
 • Tom 9 – Gospodarka i społeczeństwo
 • Tom 10 – Województwo włocławskie w XX-leciu 1975-1995
 • Tom 11 – Archeologia i etnologia
 • Tom 12 – Miasta Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku
 • Tom 13 – Mniejszości narodowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 14 – Wyznania na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 15 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w średniowieczu
 • Tom 16 – Ekologia i ochrona środowiska
 • Tom 17 – Gospodarka (XX – początek XXI wieku)
 • Tom 18 – Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 19 – Kultura
 • Tom 20 – Oświata i nauka
 • Tom 21 – Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w dobie transformacji (1989-2005)
 • Tom 22 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w czasach nowożytnych
 • Tom 23 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w latach drugiej wojny światowej 1939-1945
 • Tom 24 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w okresie dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939
 • Tom 25 – Jubileuszowy – Czasopisma na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku i na początku XXI wieku
 • Tom 26 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska po drugiej wojnie światowej do reformy administracyjnej w 1975 roku
 • Tom 27 – Zabytki Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 28 – Organizacje młodzieżowe i paramilitarne na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach 1900-1939
 • Tom 29 – Administracja państwowa, samorządowa i kościelna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej od średniowiecza do 1975 roku
 • Tom 30 – Osadnictwo i demografia na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

Obecnie „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” wydawane są w szacie graficznej opracowanej przez Reginę Magier.

Na charakterystycznej ciemno-bordowej okładce znajdują się herby Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Marian Kallas

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Seria E : 1985

 

 

Mieczysław Wojciechowski

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 25 : 2010

 

 

Stanisław Kunikowski

Rola i znaczenie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” w rozwoju nauki na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1978-2009

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 25 : 2010

 

 

Mieczysław Wojciechowski

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 30 : 2015

 

„Aktualności Toruńskie” o najnowszym numerze „Folia Toruniensia”

belka

10032016-1

9 marca 2016 roku Telewizja Toruń w „Aktualnościach Toruńskich” wyemitowała materiał o najnowszym 15 tomie „Folia Toruniensia”.

Audycja dostępna jest on-line pod adresem:
http://www.toruntv.pl/movie/show?id=9256

Audycję przygotowała redaktor Ewa Jarczyk.

 

 

 

FT_15_okładka1

Projekt okładki Lech Tadeusz Karczewski

Nasz gość przeprowadził wywiad z redaktorem tematycznym „Folia Toruniensia” dr Mariuszem Balcerkiem.

„Folia Toruniensia” jest rocznikiem wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Książnica Kopernikańska wydaje czasopismo od 2000 roku.

„Folia Toruniensia” jest periodykiem naukowym – czasopismo jest recenzowane i punktowane – 6 pkt.

Pismo poświęcone jest bibliotekoznawstwu, bibliofilstwu, introligatorstwu, bibliologii, księgarstwu.

 

W szczególności staramy się publikować teksty poświęcone historii książki i bibliotek z obszaru Torunia, Pomorza i Kujaw.

Prezentowane teksty maja formę artykułów naukowych, komunikatów, recenzji, wspomnień, streszczeń, materiałów źródłowych, kronik.

„Folia Toruniensia” dostępna jest  w internecie na stronie
Kujawsko – Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Redakcja czasopisma zaprasza wszystkich chętnych do publikowania.

belka

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu

belkaniebieska2

rotonawto

 

 

Roczniki Towarzystwa Naukowego

w Toruniu

 

Sygnatura SIRr II/1

 

belkaniebieska2

zygmuntdzialowski

Wielka Encyklopedya Powszechna Ilustrowana, Warszawa 1896, Tom XVII, s. 559

Towarzystwo Naukowe w Toruniu od momentu swego powstania w 1875 roku zmagało się stale z olbrzymimi trudnościami finansowymi.

Tym bardziej należy docenić fakt że już w 1878 roku ukazał się pierwszy tom „Roczników TNT”.

Wielka w tym zasługa wsparcia finansowego ze strony Zygmunta Działowskiego, który niestety zmarł jeszcze przed ukazaniem się czasopisma w wieku zaledwie 35 lat.

 

 

rotonato6

Rocznik Pierwszy – Toruń 1878

Kolejne tomu ukazały się w 1880 i 1884 roku po czym nastąpiła przerwa aż do 1897 roku.

Dopiero od tej daty czasopismo zaczęło ukazywać się regularnie.

Odrodzenie bliskiego już likwidacji Towarzystwa Naukowego w Toruniu było zasługą ks. Stanisława Kujota – prezesa TNT w latach 1987-1914.

Główną tematyką „Roczników TNT” była historia Pomorza, dalej historia Polski, językoznawstwo, etnografia i archeologia.

Wśród badaczy dziejów Pomorza było wielu wybitnych księży,którzy w okresie zaborów stanowili trzon polskiej inteligencji, stąd historia Kościoła była szeroko poruszana na łamach czasopisma.

 

 

rotonato7

Spis Treści pierwszego Rocznika TNT

„Roczniki TNT” stale utrzymywały swój naukowy charakter.

Do 1930 roku „Roczniki TNT” były zbiorami artykułów.

Od 1931 roku zmieniono formułą wydawniczą  – odtąd każdy tom obejmował tylko jedną pracę – rozprawę.

Od 1948 jeden tom „Roczników TNT” zaczęto dzielić na kilka zeszytów.

Każdy z nich stanowił właściwie oddzielną książkę.

Stąd można przyjąć, iż „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” nie formalnie czasopismem, ale serią naukowych monografii.

Niezmiennie wśród publikowanych prac dominuje tematyka historyczna i pomorzoznawcza.

 

 

belkaniebieska2

Tytuły prac monograficznych wydanych w ramach „Roczników Towarzystwa Naukowego w Toruniu”:

 

1. Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów Traktatu Toruńskiego 1466 / Maksymilian Grzegorz. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970.
2. Archiwistyka : przedmiot, zakres, podział : studia nad problemem / Bohdan Ryszewski. – Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
3. Archiwum Ziem Pruskich : studium archiwoznawcze / Irena Janosz-Biskupowa. – Warszawa : Poznań ; Państ. Wydaw. Naukowe, 1974.
4. Bibliografia historyczno-prawna za lata 1937-1947 = Bibliographia historico-juridica annorum 1937-1947. 1 / Karol Koranyi, Jadwiga Koranyiowa. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1953.
5. Bibliografia historyczno-prawna za lata 1937-1947 = Bibliographia historico-juridica annorum 1937-1947. 2 / Karol Koranyi, Jadwiga Koranyiowa. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1959.
6. Bibliografia miasta Torunia / Henryk Baranowski. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1972.
7. Bibliografia miasta Torunia. T. 1, Do roku 1971 / Henryk Baranowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Wyd. 2. – Toruń : TN, 1999.
8. Bibliografia miasta Torunia. T. 2, 1972-1993 wraz z uzupełnieniami / Henryk Baranowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1996.
9. Bibliografia numizmatyki polskiej / Marian Gumowski ; przygotował do druku i uzup. Henryk Baranowski. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
10. Bismarkowska ustawa antysocjalistyczna z dnia 21 października 1879 roku : studium historyczno-prawne / Tadeusz Cieślak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1952.
11. Bolesław Szczodry : zarys dziejów panowania. Cz. 1 / Tadeusz Grudziński. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1953.
12. Cmentarzysko w Poczerninie / Helena Cichoszewska. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1931.
13. Communitas princeps Corona Regni : studia selecta / Karol Górski. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976.
14. Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku / Piotr Oliński ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Toruńskie Towarzystwo Naukowe, 1997 .
15. Czternasty listopada r. / Stanisław Kujot 308 w Pomorzu Gdańskiem. – Toruń : Tow. Naukowe, 1908.
16. Działalność gen. Józefa Dwernickiego na emigracji w latach 1832-1848 / Urszula Wencel-Kalembkowa. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978.
17. Działalność SPD i PPS zaboru pruskiego w Poznańskiem w latach 1891-1914 / Bolesław Danilczuk. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1962.
18. Dzieje Gimnazjum Toruńskiego : (1568-1772). T. 1, Wiek XVI / Stanisław Tync. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1928.
19. Dzieje Gimnazjum Toruńskiego. T. 2 / Stanisław Tync. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1949.
20. Dzieje Mennicy Toruńskiej / Marian Gumowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1961.
21. Dzieje polityczne Torunia u schyłku Rzeczypospolitej : (1724-1793). T. 1 / Stanisław Wałęga ; ze słowem wstępnem Władysława Konopczyńskiego. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1933.
22. Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 / napisał Stanisław Kujot. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1913 .
23. Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 / napisał Stanisław Kujot. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1913- 1914.
24. Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : (ciąg dalszy) / napisał Stanisław Kujot ; wydał po śmierci Autora Mieczysław Rzewuski. – Toruń : nakł. Towarzystwa Naukowego, 1915.
25. Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : (ciąg dalszy) / napisał Stanisław Kujot. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1914.
26. Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 (ciąg dalszy). Cz. 1, Do roku 1309 (ciąg dalszy). Cz. 1, Do roku 1309 (dokończenie) / Stanisław Kujot – Toruń : Towarzystwo Naukowe 1914-1916.
27. Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : (dokończenie) / napisał Stanisław Kujot ; wydał po śmierci autora Mieczysław Rzewuski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1916.
28. Dzieje Prus Królewskich. Cz. 1, Do roku 1309 : indeks i rejestr / napisał Stanisław Kujot ; opracował Mieczysław Rzewuski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, [ca 1917-1918].
29. Dzieje Prus Królewskich. Cz. 2, Pomorze i Ziemia Chełmińska : 1309-1380 / napisał Stanisław Kujot ; po śmierci autora wydał Alfons Mańkowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1924 .
30. Dzieje Ziemi Kołobrzeskiej do czasów jej germanizacji / Kazimierz Ślaski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1948.
31. Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850-1914 / Szczepan Wierzchosławski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Toruńskie, 1992.
32. Elity władzy w Toruniu w XVII wieku : mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących / Alina Kardas ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2004.
33. Fortece Rzeczypospolitej : studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku / Bogusław Dybaś ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : TNT, 1998.
34. Germanizacja Pomorza za Polskich czasów / napisał Wojciech Kętrzyński. – Toruń : Tow. Naukowe, 1908.
35. Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu / Krzysztof Kopiński ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2005.
36. Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII-XVIII w. Cz. 1, Gospodarstwo chłopskie / Stefan Cackowski ; [przedm. Stanisław Hoszowski]. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1961.
37. Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII-XVIII w. Cz. 2, Gospodarstwo folwarczne i stosunki rynkowe / Stefan Cackowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963.
38. Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu / Roman Czaja. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2008.
39. Herbarz patrycjatu toruńskiego / Marian Gumowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : na zlec. Polskiej Akademii Nauk, 1970.
40. Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego / Władysław Sobociński. – Toruń : TNT, 1964.
41. Historyczny zarys ustroju Policy autonomicznego obszaru w Dalmacji / Władysław Namysłowski. – Toruń : TN, Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1956.
42. Imiennictwo dynastii piastowskiej we wczesnym średniowieczu / Jacek Hertel. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980.
43. Inwentarz akt i zbiorów archiwalnych Towarzystwa Naukowego w Toruniu / Helena Piskorska. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1961.
44. Jakub Kazimierz Rubinkowski : szlachcic, mieszczanin toruński, erudyta barokowy / Kazimierz Maliszewski. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982.
45. Józef Feliks Zieliński (Izet-Bey) : 1808-1878 / Elwira Wróblewska. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963.
46. Józef Wybicki : życie i twórczość / Jadwiga Lechicka. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1962.
47. Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów : (XV – XVIII w.) / Andrzej Tomczak ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Toruń ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964.
48. Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim / Janusz Tandecki. – Warszawa ; Poznań [etc.] : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987.
49. Kasztelania Raciążka i Ziemia Zaborska : poszukiwanie geograficzne / czytał na posiedzeniu Wydziału Historycznego w listopadzie 1879 ksiądz Stanisław Kujot. – Toruń : Tow. Naukowe, 1880 .
50. Kierunki rozwoju rocznikarstwa w państwie Zakonu Niemieckiego w XIII-XVI w. / Jarosław Wenta. – Toruń : TNT, 1990 .
51. Klimat religijny w diecezji pomezańskiej : u schyłku XIV i w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku / Stefan Kwiatkowski. – Toruń : TNT, 1990.
52. Kolej Tylżycko-Wystrucka w latach 1862-1884 : pierwsza prywatna inwestycja kolejowa w Prusach Wschodnich / Andrzej Piątkowski. – Toruń : Toruńskie Towarzystwo Naukowe, 2001.
53. Komes w polskich źródłach średniowiecznych / Ambroży Bogucki. – Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972.
54. Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta : organizacja i składy osobowe / Agnieszka Marchwińska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008.
55. Krystian Bogumił Steiner : 1746-1814 : toruński prawnik i historyk : studium z dziejów nauki prawa doby Oświecenia w Polsce / Stanisław Salmonowicz. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1962.
56. Kultura umysłowa na Pomorzu / Zygmunt Mocarski. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1931.
57. Mapy ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w. podziały administracyjne, rozmieszczenie własności ziemskiej / Zenon Guldon. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967.
58. Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych / Paweł A. Jeziorski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009.
59. Mennica bydgoska / Marian Gumowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1955.
60. Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku / Marian Gumowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1960.
61. Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu : genealogia, uposażenie i rola polityczna w XII-XIV w. / Jan Pakulski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
62. Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do połowy XV wieku / Jan Kostrzak. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
63. Norwegia na drodze dylematów i przemian 1945-1949 / Emilia Denkiewicz-Szczepaniak. – Toruń : TNT, 1992.
64. Norwegia wobec rozszerzenia NATO na państwa Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w latach 1989-1999 / Katarzyna Zyśk ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2008.
65. O archidyakonach pomorskich i urzędnikach biskupich w archidyakonacie pomorskim w dyecezyi włocławskiej w XII-XV wieku / podał Jan Fijałek. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1899.
66. O Kreml i Smoleńszczyznę : polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612 / Wojciech Polak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1995.
67. O majątkach biskupich na Pomorzu / Stanisław Kujot. – Toruń : Tow. Naukowe, 1880 .
68. Oblężenie Torunia w roku 1658 / Tadeusz Nowak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1936.
69. Od „solitudo” do „terra culta” : przestrzeń jako przedmiot wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do początku XV wieku / Rafał Simiński. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2008.
70. Organizacja i funkcjonowanie rad narodowych w województwie pomorskim : 1945-1950 : studium historyczno – prawne / Ryszard Sudziński. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981 .
71. Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do 1793 r. / Helena Piskorska. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1956.
72. Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku / Krzysztof Mikulski. – Toruń : TNT, 1994.
73. Pieczęcie i herby miast pomorskich / Marian Gumowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1939.
74. Pierwszy polski słownik farmaceutyczny i jego autor – Paweł Guldeniusz / Witold Włodzimierz Głowacki. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1953.
75. Piotr Kostka : lata młodzieńcze i działalność polityczna 1532-1595 / Tadeusz Glemma. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1959.
76. Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego / Bronisław Włodarski. – Toruń : TNT ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1971.
77. Polityk dwóch epok : Wiktor Kulerski (1865-1935) / Tomasz Krzemiński. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2008.
78. Polityka papieża Grzegorza VII wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej (1073-1080) / Tadeusz Grudziński. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1959.
79. Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411 / Zenon Nowak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964.
80. Polityka Torunia wobec władz Rzeczypospolitej w latach 1764-1772 / Jerzy Dygdała. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977.
81. Pomorskie Towarzystwo Pomocy Naukowej : pół wieku istnienia i działalności 1848-1898 / Bożena Osmólska-Piskorska. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1948.
82. Powrót Pomorza do Polski 1918-1920 / Mieczysław Wojciechowski. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981.
83. Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności religijnej w Polsce do końca XIII w / Stefan Kwiatkowski. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980.
84. Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego / Waldemar Rozynkowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Toruńskie, 2000.
85. Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach i w ziemi chełmińskiej : w latach 1246-1343 / Sławomir Jóźwiak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : TNT, 1997 .
86. „Praktyka kryminalna” Jakuba Czechowicza : jej źródła i system na tle rozwoju współczesnego prawa karnego zachodniej Europy / Zbigniew Zdrójkowski. – Toruń : Towarzysto Naukowe, 1949.
87. Prawo karne oświeconego absolutyzmu : z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w. / Stanisław Salmonowicz ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966.
88. Prawo nadbrzeżne (ius naufragii) : studium z historii prawa morskiego / Stanisław Matysik. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1950.
89. Prywatne rozdawnictwa pieniędzy i żywności w miastach Italii w okresie wczesnego cesarstwa / Stanisław Mrozek. – Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
90. Przemiany demograficzne w miastach Prus Zachodnich w latach 1815-1850 / Andrzej Piątkowski. – Toruń : TN, 1990.
91. Przemysł spożywczy w województwie pomorskim w latach 1920-1939 / Roman Dąbrowski. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe Oddz. Poznań, 1970.
92. Przyczyny wojny / Antoni Prochaska. Wojna / Stanisław Kujot. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Toruńskie, 1910.
93. Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór z jego pism / Jadwiga Lechicka. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1951.
94. Rola Torunia w Związku Pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440-1466 / Irena Janosz-Biskupowa. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : na zlec. Polskiej Akademii Nauk, 1965.
95. Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II połowie XVI w. / Zenon Guldon. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964.
96. Rozmieszczenie własności ziemskiej województwa chełmińskiego i malborskiego w drugiej połowie XVI w. : (mapa i materiały) / Marian Biskup. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
97. Ród Prusów w wiekach średnich / Jadwiga Chwalibińska ; [przedm. Władysław Semkowicz]. – Toruń : nakł. Towarzystwa Naukowego, 1948.
98. Ród Rawiczów : Warszowice i Grotowice / Jan Wroniszewski. – Toruń : TNT, 1992.
99. Ród Rawiczów : współrodowcy Warszowiców i Grotowiców / Jan Wroniszewski. – Toruń : TNT, 1994.
100. Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621) / Anna Ziemlewska. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2008.
101. Rywalizacja o ziemie pruskie w połowie XIII wieku / Bronisław Włodarski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : PWN, 1958.
102. Satyra polityczna Wielkiej Emigracji / Elwira Wróblewska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
103. Sejm lubelski w 1703 roku i jego miejsce w konfliktach wewnętrznych na początku XVIII wieku / Jarosław Poraziński. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988.
104. Sejm pacyfikacyjny w 1699 r. / Bogusław Dybaś. – Toruń : Wyd. TNT, 1991.
105. Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454 – 1772 / Paweł Czaplewski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1921 .
106. Społeczne i polityczne siły w walce o Nowa Marchię w latach 1319-1373 : ze szczególnym uwzględnieniem roli możnowładztwa nowomarchijskiego / Antoni Czacharowski. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1968.
107. Stan Rzemiosła w Prusiech Zachodnich w ostatnich dziesięciu latach : (1897-1907) / Paweł Spandowski. – Toruń : Tow. Naukowe, 1908.
108. Starostowie Malborscy w latach 1457-1510 : pierwsze półwiecze polskiego Malborka / Karol Górski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1960.
109. Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagiellończyka w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466 / Marian Biskup. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1952.
110. Stosunki Augusta II z Kurią Rzymską w latach 1704-1706 : misja rzymska / Jacek Staszewski. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe : 1965.
111. Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych Prus Królewskich / Tadeusz Glemma. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1934 .
112. Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego / Jan Powierski. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1968.
113. Stosunki społeczne w rzymskich kopalniach złota w Dacji w II wieku naszej ery / Stanisław Mrozek ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Toruń ; Poznań : Państrwowe Wydaw. Naukowe, 1966.
114. Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego pod rządami Zakonu Krzyżackiego w latach 1309-1454 / Maksymilian Grzegorz. – Toruń : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987.
115. Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku / Bogusław Dygdała ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009.
116. Studia nad sołectwami w województwie krakowskim w XVI-XVIII w. / Aniela Kiełbicka ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964.
117. Szkoły dyecezyi chełmińskiej w wiekach średnich / napisał Antoni Karbowiak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1899.
118. Toruń : praca uwieńczona na konkursie rozpisanym przez Towarzystwo Naukowe Toruńskie / Stanisław Kujot. – Toruń : Tow. Naukowe, 1884 .
119. Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832-1846 / Sławomir Kalembka ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.
120. Towarzystwo Jaszczurcze w latach 1387-1437 / Marian Bartkowiak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1948.
121. Uposażenie i organizacja klasztoru norbertanek w Żukowie od XIII do połowy XV wieku / Antoni Czacharowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963.
122. Urzędnicy miejscy Torunia : spisy. Cz. 1, Do roku 1454 / Roman Czaja ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : TNT, 1999.
123. Urzędnicy miejscy Torunia : spisy. Cz. 2, 1454-1650 / Krzysztof Mikulski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : TNT, 2001.
124. Urzędnicy miejscy Torunia : spisy. Cz. 3, 1651-1793 / Jerzy Dygdała ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : TNT, 2002.
125. Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542 : studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim / Janusz Małłek ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967.
126. Walenty Dembiński, kanclerz egzekucji : (ok. 1504 -1584) / Andrzej Tomczak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963.
127. Walka księcia Jana Opolskiego „Kropidły” z Krzyżakami w obronie majątkowych praw diecezji włocławskiej / Antoni Liedtke. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1932.
128. Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I połowie XVI wieku / Józef Buława. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1971.
129. Warszawa w r. 1809 / Bronisław Pawłowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1948.
130. Wielka Emigracja a powstanie słowianofilstwa francuskiego : w kręgu działalności Cypriana Roberta / Leszek Kuk. – Toruń : TNT, 1991.
131. Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306 / Janusz Bieniak. – Toruń ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1969.
132. Wyrazy rybackie i żeglarskie u kaszubów / podał Hieronim Gołębiewski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1899.
133. Z zagadnień Oświecenia na Pomorzu / Jadwiga Lechicka. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
134. Zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami w Starym Mieście Toruniu w pierwszej połowie XVII wieku / Andrzej Mycio ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : TNT, 2003.
135. Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach : zbiór studiów / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1995.
136. Zapomniany prawnik XVI wieku – Jan Łączyński i jego „Kompendium sądów Króla Jegomości” : studium z dziejów polskiej literatury prawniczej / Zygmunt Kolankowski. – Toruń : TNT ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1960.
137. Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską pod koniec XIII w. : Umowa Kępińska 1282 r. / Krystyna Zielińska. – Toruń ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1968.
138. Życie polityczne Pomorza w latach 1920-1939 / Roman Wapiński. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983.
139. Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku : tendencje unifikacyjne a partykularyzm / Jerzy Dygdała. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.

belkaniebieska2

 

rotonato2

Kazimierz Wajda
W dobie zaboru pruskiego 1875-1918
str. 11-110

W:
Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975
Tom 1
Toruń 1977

 

rotonato3

Bożena Osmólska-Piskorska
W czasach II Rzeczypospolitej 1918-1939
str. 111-277
W:
Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975
Tom 1
Toruń 1977

 

 

rotonato4

Jerzy Serczyk
W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945-1975
str. 5-145
W:
Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975
Tom 2
Toruń 1978

 

 

rotonato5
Jerzy Serczyk

Towarzystwo Naukowe w Toruniu w latach 1976-2000

Toruń 2002

 

 

belkaniebieska2