Tag Archives: czasopisma regionalne

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

 

 

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

1978 –

Włocławek

Sygnatura SIRr II/21

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie ukazują się we Włocławku od 1978 roku.

Impulsem do powstania rocznika było utworzenie w 1975 roku województwa włocławskiego.

Inicjatorami pomysłu byli Andrzej Mietz i Jan Pakulski, którzy razem z Marianem Kallasem przekonali w 1976 roku władze województwa włocławskiego do wydawania regionalnego czasopisma naukowego.

„Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” zostały przychylnie przyjęte przez krytykę naukową.

Pierwsze dwa tomy rocznika wydało Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku (utworzone w 1976 roku).

Kolejne wydaje Włocławskie Towarzystwo Naukowe powołane do życia 16 czerwca 1979 roku.

Twórcą i pierwszym redaktorem „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” był Marian Kallas z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stworzył on kształt pisma, który niewiele zmienił się do chwili obecnej.

Redaktorzy:

 • Marian Kallas 1978-1985
 • Marek Zapędowski 1988-1990
 • Mieczysław Wojciechowski 1993-

Teksty publikowane w „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich” od wielu lat podzielone są na działy:

 1. Artykuły
 2. Źródła i materiały
 3. Recenzje i omówienia
 4. Z życia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
 5. Bibliografia
 6. Kalendarium

W ramach działu „Bibliografia” publikowane były:

 • Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej
 • Bibliografia województwa włocławskiego
 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Kalendarium również zmieniało nazwę:

 • Kalendarium województwa włocławskiego
 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej

Na łamach czasopisma często opisywane są również sylwetki zasłużonych włocławian i publikowane wspomnienia pośmiertne.

Autorzy tekstów uwagę swoją poświęcają obszarowi Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Tematyka rocznika obejmuje historię, archeologię, etnografię, stosunki polityczne i społeczne, oświatę i kulturę, gospodarkę, ochronę środowiska.

Sukces wydawnictwa świadczy o okrzepnięciu i wszechstronnej działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Z drugiej strony właśnie powołanie i wydawanie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” przyczyniło się do rozwoju środowiska naukowego we Włocławku.

Pierwszych pięć tomów „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” ukazało się w formie cyklu tematycznego.

Każdy rocznik poświęcony był odrębnej dziedzinie:

 •  Seria A – Historia
 •  Seria B – Stosunki polityczne i społeczne XX wieku
 •  Seria C – Oświata i kultura
 •  Seria D – Gospodarka
 •  Seria E – Kształtowanie środowiska

Tradycję przewodniego tematu poszczególnych roczników utrzymano również później.

 • Tom 6 – Historia
 • Tom 7 – Stosunki polityczne i społeczne w XX wieku
 • Tom 8 – Oświata kultura i sztuka
 • Tom 9 – Gospodarka i społeczeństwo
 • Tom 10 – Województwo włocławskie w XX-leciu 1975-1995
 • Tom 11 – Archeologia i etnologia
 • Tom 12 – Miasta Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku
 • Tom 13 – Mniejszości narodowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 14 – Wyznania na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 15 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w średniowieczu
 • Tom 16 – Ekologia i ochrona środowiska
 • Tom 17 – Gospodarka (XX – początek XXI wieku)
 • Tom 18 – Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 19 – Kultura
 • Tom 20 – Oświata i nauka
 • Tom 21 – Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w dobie transformacji (1989-2005)
 • Tom 22 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w czasach nowożytnych
 • Tom 23 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w latach drugiej wojny światowej 1939-1945
 • Tom 24 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w okresie dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939
 • Tom 25 – Jubileuszowy – Czasopisma na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku i na początku XXI wieku
 • Tom 26 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska po drugiej wojnie światowej do reformy administracyjnej w 1975 roku
 • Tom 27 – Zabytki Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 28 – Organizacje młodzieżowe i paramilitarne na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach 1900-1939
 • Tom 29 – Administracja państwowa, samorządowa i kościelna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej od średniowiecza do 1975 roku
 • Tom 30 – Osadnictwo i demografia na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

Obecnie „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” wydawane są w szacie graficznej opracowanej przez Reginę Magier.

Na charakterystycznej ciemno-bordowej okładce znajdują się herby Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Marian Kallas

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Seria E : 1985

 

 

Mieczysław Wojciechowski

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 25 : 2010

 

 

Stanisław Kunikowski

Rola i znaczenie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” w rozwoju nauki na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1978-2009

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 25 : 2010

 

 

Mieczysław Wojciechowski

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 30 : 2015

 

Wiktor Kulerski (1865-1935) – wydawca „Gazety Grudziądzkiej”

belkaniebieska2

historia_drukarstwa

Wiktor Kulerski urodził się w 1865 roku w Grucie pod Grudziądzem.

Jego ojciec był nauczycielem w Radzyniu Chełmińskim, który z racji wykonywanego zawodu na państwowej posadzie ulegał germanizacji.

W 1883 roku Wiktor Kulerski został wydalony z Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu za udział w uroczystości poświęconej zwycięstwu Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.

 

 

Pracował jako guwerner w domach ziemiaństwa pomorskiego.

Studia zakończył eksternistycznie.

Nie chcąc pracować jako nauczyciel w niemieckiej szkole – otworzył w Sopocie pensjonat.

 

wiktorkulerski2

Wiktor Kulerski – fotografia W: Karol Rzepecki, Pobudka wyborcza, Poznań 1907, s. 146, Sygnatura SIRr VIb/6-27t.1

Poświęcił się też działalności społecznej i narodowej, zakładał polskie towarzystwa ludowe i oświatowe, wygłaszał wykłady z literatury i historii zakładał polskie szkółki, pisał do gazet.

1 października 1894 roku kazał się pierwszy numer „Gazety Grudziądzkiej”.

Już w pierwszym roku jej działalności został skazany na 3 miesiące wiezienia za obrazę pruskiej administracji.

W sumie władze pruskie wytoczyły „Gazecie Grudziądzkiej” aż 87 procesów.

 

 

 

 

Najczęściej pozywany był redaktor Bolesław Sobiechowski – 18 razy w I instancji tylko w latach 1900 – 1901.

Skazany został łącznie na karę 1240 marek grzywny oraz 1 rok, 5 miesięcy i dwa tygodnie więzienia.

 

Wiktor Kulerski zyskał dużą popularność w społeczeństwie, co przyniosło mu przydomek „Hetmana Ludu” i wybór na posła w niemieckim parlamencie od 1903 do 1911 roku.

Jednak jego ludowa kandydatura spotkała się z gwałtowną krytyką ze strony innych działaczy narodowych, wywodzących się tradycyjnie z kręgów ziemiaństwa.

 

wikkul4

Sygnatura M 526, M 1025-1028

Stały wzrost sprzedaży „Gazety Grudziądzkiej” pozwolił Wiktorowi Kulerskiemu kupić w 1910 roku 34 morgowe gospodarstwo w Tuszewie pod Grudziądzem.

Tu wybudował „Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego „, które otworzył uroczyście w 1913 roku.

Składały się one kilku budynków.

Pierwszy mieścił administracje i redakcję, w  drugim znajdowały się dwie hale maszyn. trzeci budynek stanowił elektrownię zakładową, dalej znajdowały się magazyny.

Drukarnia miała również własną bocznicę kolejową.

 

 

Zakłady Kulerskiego zatrudniały ponad 100 osób.

Wprowadził 8-godzinny dzień pracy, urlopy wypoczynkowe, obiady, łazienki, bibliotekę, wycieczki dla pracowników.

 

 

wikkul3

Sygnatura MAG 8751

Najważniejszą pozycją wydawniczą Zakładów Kulerskiego była oczywiście „Gazeta Grudziądzka”, której nakład osiągnął w 1914 roku ponad 128 000 egzemplarzy.

To trzeci wynik spośród wszystkich gazet (również niemieckich) wydawanych w Cesarstwie Niemieckim.

Wśród gazet polskich „Gazeta Grudziądzka” miała największy nakład w skali całego świata.

W tym czasie nakłady „Gazety Toruńskiej” i „Dziennika Poznańskiego” sięgały zaledwie 3000 egzemplarzy.

 

 

To ewenement zważywszy na fakt, że tylko 11 % mieszkańców Grudziądza było wówczas Polakami, a samo miasto miało około 24 tys. mieszkańców.

 

wikkul5

Sygnatura SIRr XXXV/d-13

Okazuje się, ze 50 % nakładu gazety sprzedawano w Nadrenii i Westfalii.

„Gazeta Grudziądzka” wychodziła trzy razy w tygodniu (we wtorki, czwartki, soboty).

Wiktor Kulerski kierował swoja gazetę do ludu, nie do ziemiaństwa, kupców czy fabrykantów.

„Gazeta Grudziądzka” wypłacała zapomogi wdowom i sierotom po zmarłych czytelnikach (abonentach).

 

 

 

Bardzo często ukazywały się również bezpłatne dodatki do gazety:
– „Gość Świąteczny”
– „Przyjaciel Dziatwy”
– „Dodatek rolniczo-przemysłowy”
– „Gospodarz”
– „Robotnik”
– „Śmiech”
– „Dobra Gospodyni”

Każdy z abonentów dostawał tez co roku bezpłatny „Kalendarz Mariański”  – kolorowany i ilustrowany.

Wydawnictwo „Gazety Grudziądzkiej” drukowało również książki.

Także one były bezpłatnie rozsyłane do abonentów.

Okazuje się, że drukarnia Wiktora Kulerskiego wydawała w latach 1894-1939 blisko 300 tytułów książek, broszur i innych publikacji.

Były wśród nich kalendarze, śpiewniki, powieści, modlitewniki, przewodniki, elementarze, listowniki, dramaty, podręczniki, książki historyczne, legendy, czytanki dla dzieci, bajki, poradniki medyczne, domowe i prawne, kolorowe obrazki.

Trafiały one do czytelników w gigantycznych nakładach sięgających kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy.

Rozesłano bezpłatnie 500 tys. egzemplarzy kalendarzy, 700 tys. egzemplarzy książek, 900 tys. kolorowych obrazków.

„Gazeta Grudziądzka” największy rozkwit przezywała tuż przed wybuchem I wojny światowej.

W okresie międzywojennym szykany władz sanacyjnych i wielki kryzys gospodarczy stopniowo doprowadziły do jej upadku.

Wiktor Kulerski tradycyjnie sprzyjał bowiem Polskiemu Stronnictw Ludowemu „Piast” – z jego ramienia w latach 1928-1935 zasiadał w Senacie.

wikkul6

Sygnatura SIRr VIb/7-44

W latach1920-1921 Wiktor Kulerski z ramienia Międzynarodowej Komisji Granicznej, zaangażował się w wytyczenie granicy między Pomorzem a Niemcami.

Dzięki niemu przekazano Polsce most na Wiśle w Opaleniu koło Kwidzyna.

Most został w 1928 roku przeniesiony do Torunia i do dziś służy jego mieszkańcom.

Wiktor Kulerski zmarł w 1935 roku, a kierownictwo Zakładów Graficznych objął po nim jego syn Witold Kulerski.

 

 

 

 

W 1939 roku „Gazeta Grudziądzka” przestała ukazywać się w Grudziądzu.

Została przeniesiona do Poznania, gdzie wychodziła pod tytułem „Gazeta Ludowa dawniej Gazeta Grudziądzka”.

W 1945 roku Niemcy podczas wycofywania się z Grudziądza wysadzili Zakłady Wiktora Kulerskiego w powietrze.

belkaniebieska2

W Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępne są niemal wszystkie roczniki „Gazety Grudziądzkiej”.

Niestety nie mamy egzemplarzy z lat 1894-1896.

Egzemplarze z lat 1897-1916 udostępnia się tylko na mikrofilmie.

Został on sporządzony na podstawie oryginalnych egzemplarzy z Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Wasyla Stefanyka.

W Książnicy zachowały się papierowe egzemplarze z lat 1915-1919, 1921-1922, 1924-1939.

Szczegółowe informacje o zasobie „Gazety Grudziądzkiej” w zbiorach Ksiąznicy Kopernikańskiej czytelnik może odnaleźć w Zeskanowanym Katalogu Kartkowym Czasopism pod adresem:
http://www1.ksiaznica.torun.pl:8002/

Poniżej link do „Gazety Grudziądzkiej” w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=47641

Również Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu posiada w swoich zasobach cyfrowych zeskanowane roczniki „Gazety Grudziądzkiej”:
http://www2.oss.wroc.pl/szukaj/kzc/index.php

belkaniebieska2

150otwartaksieganiebieskaTeresa Perkowska

Zakłady Graficzne Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu i ich działalność wydawnicza : (1894-1939)

Roczniki Biblioteczne. Z. 3-4 : 1965

s. 273-363

SIRr   XXXVe/22

 

 

150otwartaksieganiebieskaJanusz Hinz, Stanisław Poręba

Bibliografia wydawnictw zwartych opublikowanych przez „Gazetę Grudziądzką” Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu

Grudziądz 2006

Sygnatura SIRr I/46

 

 

150otwartaksieganiebieskaTeresa Astramowicz-Leyk

Wiktor Kulerski (1865-1935)
Polityk – wydawca – dziennikarz

Toruń 2006

Sygnatura SIRr IIIB/Kulerski

 

 

150otwartaksieganiebieskaTomasz Krzemiński

Polityk dwóch epok
Wiktor Kulerski

Toruń 2008

Sygnatura SIRr IIIB/Kulerski

 

 

150otwartaksieganiebieskaGrażyna Gzella

Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894-1914

Toruń 2010

Sygnatura SIRr XXXVd/34

 

 

150otwartaksieganiebieskaTadeusz Cieślak

„Gazeta Grudziądzka” (1894-1918), fenomen wydawniczy

Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza. T. 3 z. 2.

s. 175-188

Sygnatura SIRr II/17t.3z.2

 

 

150otwartaksieganiebieskaAleksander Markwicz

Życie Pomorza.
Królewskie miasto Grudziądz.

Grudziądz 1920

Sygnatura SIRr  VIII/Gr-19

 

 

150otwartaksieganiebieska30 lat Gazety Grudziądzkiej

Grudziądz 1924

Sygnatura SIRr XXXVd/13

 

 

 

150otwartaksieganiebieskaKto zdobył dla Polski most ongi opaleński a dziś toruński ?

Grudziądz  1934

Sygnatura SIRr VIb/7-44

 

 

 

150otwartaksieganiebieskaWiktor Kulerski

Z moich wspomnień. Dlaczego założyłem „Gazetę Grudziądzką”, jakie jej były cele?
s. 19-24

W: Księga Pamiątkowa Dziesięciolecia Pomorza
Toruń 1930
Sygnatura SIRr VIb/7-3a

 

 

150otwartaksieganiebieskaKalendarz Jubileuszowy 30-lecia Gazety Grudziądzkiej na rok 1925

Grudziądz 1924

Sygnatura MAG 8751

 

 

 

150otwartaksieganiebieskaW 100-lecie „Gazety Grudziądzkiej” (1894-1994)

Grudziądz 1994

 

Zawartość:

 

 • Zbigniew Walczak, W 100-lecie założenia „Gazety Grudziądzkiej”
 • Regina Potęga-Magdziarz, Ważniejsze książki i broszury wydane przez Wiktora Kulerskiego
 • Stanisław Poręba, Redaktorzy i współpracownicy „Gazety Grudziądzkiej” (1894-1939)
 • Henryk Bierut, Jak uczczono Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu
 • Eugeniusz Chmielewski, Drukarnie i Zakłady Graficzne Wiktora Kulerskiego
 • Tadeusz Rauchfleisz, Z dziejów Księgarni Wysyłkowej Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu
 • Henryk Stopikowski, Działalność Wiktora Kulerskiego na polu krajoznawstwa

belkaniebieska2

Regionalne bibliografie czasopism i bibliografie zawartości czasopism

 

Bardzo ważne miejsce w naszym księgozbiorze regionalnym zajmują bibliografie poświęcone czasopismom.

Bibliografie nasze można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

1. Bibliografie czasopism – wymieniają tytuły wydawnictw ciągłych, które ukazywały się w naszym regionie

2. Bibliografie zawartości czasopism – wymieniają tytuły artykułów, jakie ukazywały się na łamach konkretnych pism.

 

Najważniejszą regionalną bibliografią czasopism jest dzieło pod redakcją Henryka Baranowskiego „Bibliografia czasopism pomorskich” z 1960 roku.

Bibliografia czasopism pomorskich
Województwo bydgoskie

Red. Henryk Baranowski

Toruń 1960

Sygnatura SIRr I/25

 

Wydawcą książki jest Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Bibliografia obejmuje swym terytorialnym zasięgiem województwo bydgoskie w granicach z lat 1950-1975, co pokrywa się z dzisiejszym województwem kujawsko -pomorski z dodatkiem takich miejscowości jak Chojnice, Czersk, Trzemeszno, Wyrzysk.

Bibliografię opracował zespół pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie:
– Henryk Baranowski,
– Regina Czmielowa,
– Filomena Jurewicz,
– Jadwiga Lisowska,
– Barbara Serczykowa,
– Anna Więckowska,
– Halina Zgorzelska.

Pod względem formalnym bibliografia obejmuje wszelkie czasopisma, ale także kalendarze, sprawozdania instytucji, budżety, księgi adresowe.

Bibliografia nie uwzględnia za to wydawnictw seryjnych i zbiorowych, oraz druków akcydensowych (cenniki, terminarze).

Pod względem chronologicznym bibliografia obejmuje wydawnictwa od 1589 do 1956 roku.

Najstarszym uwzględnionym drukiem jest kalendarz „Przestroga Gwiazdarska Na Rok Pański 1589” autorstwa Marcina Ruoffa, wydana w 1588 roku w drukarni Andrzeja Koteniusza w Toruniu.

Ruff, Marcin

Przestroga Gwiazdarska Na Rok Pański, 1589 Przez Marcina Ruoffa z Welca, Medyka y Chirurga Lomżeńskiego, z pilnością napisana.

Wydawca:  Andrzej Koteniusz
Toruń 1588

Na karcie tytułowej u dołu tekst: „Wenus y Mars są przednieyszy Panowie roku tego, Jowisz z Saturnusem pomocnicy iego”.

Kalendarz (właściwie jego fragment – 8 kart wielkości 8 x 10 cm) został znaleziony w Książnicy w 1928 roku w oprawie innej książki.

 

Opis bibliograficzny podaje również bibliotekę, w której znajduje się najbardziej kompletny zbiór czasopisma oraz jego biblioteczną sygnaturę.

Tytuły czasopism są pogrupowane według miejscowości – miejsca wydania.

W obrębie miejscowości tytuły czasopism ułożone są alfabetycznie.

Wymienione są czasopisma wychodzące w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Włocławku, Inowrocławiu, Chełmnie, Chojnicach, Wąbrzeźnie, Brodnicy, Świeciu, Chełmży, Czersku, Rypinie, Tucholi, Żninie, Więcborku, Aleksandrowie Kujawskim, Ciechocinku, Lipnie, Strzelnie, Trzemesznie, Sępolnie, Górnej Grupie, Nakle, Szubinie, Karnkowie, Mogilnie, Wyrzysku, Starym Brześciu, Koronowie, Nowym, Łęgnowie, Zielnowie.

W sumie bibliografia liczy 1384 pozycje, z tej liczby najwięcej bo 350 tytułów czasopism ukazywało się w Toruniu.

Poza „Bibliografią Czasopism Pomorskich” warto polecić jeszcze jedna książkę autorstwa Stefana Pastuszewskiego i Daniela B. Rudnickiego.

Stefan Pastuszewski, Daniel B. Rudnicki

Czasopiśmiennictwo w woj. bydgoskim
w latach 1980-1992
Zarys bibliograficzny

Bydgoszcz 1993

Sygnatura SIRiXII/14

Właściwa bibliografia została poprzedzona dwoma bardzo cennymi artykułami:

1. Stefan Pastuszewski
„Prasa opozycyjna w woj. bydgoskim 28.VIII.1980 – 28.X.1991 roku”

2. Daniel Bernard Rudnicki
„Prasa woj. bydgoskiego w latach 1989-1992”

 

W naszym księgozbiorze regionalnym mamy jeszcze trzy drobniejsze bibliografie tytułów czasopism – nadbitki z Rocznika Gdańskiego i Komunikatów Mazursko-Warmińskich.

Wiktor Frąckowiak

Bibliografia polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu pod zaborem pruskim (1865-1920)

Rocznik Gdański
t. XXXVI, 1976, s. 189-194

Sygnatura SIRr I/41

 

Andrzej Romanow

Bibliografia prasy polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)

Rocznik Gdański
T. XXXVI, 1976, s. 161-188

Sygnatura SIRr I/40

 

Janusz Jasiński

Wykaz czasopism i kalendarzy polskich na Mazurach i Warmii z lat 1718-1939 znajdujących się w bibliotekach krajowych i zagranicznych

Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Nr 2 – 1961 – s. 274-287
Sygnatura SIRr  I/29

 

Innym rodzajem bibliografii czasopism regionalnych, jakie znajdują się w naszym księgozbiorze, są bibliografie zawartości, które wymieniają tytuły artykułów, jakie ukazywały się na łamach konkretnego pisma.

Wśród czasopism regionalnych, które doczekały się własnych bibliografii wymienić można:
Gazeta Toruńska – wychodzącą w latach 1867-1921
Gryf – ukazujący się w okresie przedwojennym
Przegląd Zachodni – ukazujący się w okresie PRL i współcześnie
Rocznik Toruński – ukazujący się w okresie PRL i współcześnie
Tygodnik Grudziądzki – wychodził w latach 90-tych XX wieku

 

 

Regina Czmielowa, Ewa Dobrowolska, Janina Gryckiewicz, Jadwiga Lisowska, Marta Płoszaj, Anna Lewandowska,  Wanda Malczewska-Wyrzykowska, Henryk Baranowski.

Bibliografia Gazety Toruńskiej 1867-1921

http://www.bu.umk.pl/gazeta_torunska/

 

„Bibliografia Gazety Toruńskiej 1867-1921” powstała w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w formie kartoteki.

Najbardziej kompletny egzemplarz Gazety Toruńskiej znajduje się w Książnicy Kopernikańskiej i to on był podstawą opracowania bibliografii.

Kartotekę opracowywały dwa zespoły pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pod kierunkiem Henryka Baranowskiego.

Materiał w bibliografii został ułożony tematycznie.

Kartoteka liczy 30.000 kart i jest dostępna w Bibliotece UMK oraz w internecie (w formie zeskanowanych kart) na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej pod adresem http://www.bu.umk.pl/gazeta_torunska/


Ewa Dobrowolska, Danuta Poklewska
Literatura polska na łamach „Gazety Toruńskiej”
(1867-1921)

Zeszyty Naukowe UMK
Nauki Humanistyczno – Społeczne – zeszyt 39
Nauka o Książce VI – s.33-91

Sygnatura SIRr II/39 (nadbitka)

 

Artykuł  Ewy Dobrowolskiej i Danuty Poklewskiej stanowi uzupełnienie „Bibliografii Gazety Toruńskiej”.

Wymienia on 1519 pozycji (tekstów literackich i omówień) jakie ukazywały się na łamach miejscowego dziennika.

Wśród nich zdarzały się pierwodruki, jak na przykład „Dziadunio” Józefa Ignacego Kraszewskiego – autora szczególnie blisko współpracującego z Gazetą Toruńską.

 

Krystyna Kamińska

„Gryf” wraz z dodatkiem „Gryf Kaszubski” (1908-1934)
Bibliografia zawartości

Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1961

Sygnatura SIRr I/44

 

Szczególnie godnym polecenia przykładem  bibliografii zawartości konkretnego czasopisma jest opracowanie Krystyny Kamińskiej.

Książka składa się z dwóch części:
I – Omówienia Wstępne (rys historyczny)
II – Bibliografia Zawartości

Autorka wykonała podwójna pracę – nie tylko zestawiła bibliografie artykułów, ale również opisała szczegółowo dzieje czasopisma i przedstawiła sylwetki jego redaktorów Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego, Władysława Pniewskiego.

Zadbano również o szatę graficzną – książka jest ilustrowana wieloma reprodukcjami okładek i nagłówków czasopisma.

Gryf okazywał się od listopada 1908 roku do 15 czerwca 1934 roku.

Poświęcony był sprawom pomorskim, szczególnie kaszubskim.

Ukazywał się początkowo jako miesięcznik – później jako kwartalnik.

Jego pierwszym redaktorem był dr med. Aleksander Majkowski.

Czasopismo wydawane było najpierw w Kościerzynie, później redakcja przenosiciela się do Gdańska, Kartuz, Gdyni.

 

Maria Walentynowicz, Andrzej Wędzki

Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego 1945-1955

Poznań : Instytut Zachodni, 1957

Sygnatura SIRr  I/45t.1

 

 

Lidia Paszkiewicz, Władysław Tomaszewski

Bibliografia Zawartości Przeglądu Zachodniego 1956-1965

Poznań : Instytut Zachodni, 1967

Sygnatura SIRr I/45t.2

 

 

Przegląd Zachodni to czasopismo naukowe Instytutu Zachodniego z Poznania.

Pismo poświęcone jest polskim Ziemiom Zachodnim (Wielkopolsce, Pomorzu, Śląskowi, Ziemi Lubuskiej).

Szeroko uwzględnia tez problematykę niemiecką.

Jego pierwszym redaktorem był Zygmunt Wojciechowski.

Czasopismo ukazuje się od 1945 roku, od 1949 roku jako dwumiesięcznik.

Wychodzi do dziś – już jako kwartalnik.

 

Zofia Baranowska

Bibliografia zawartości tomów 1-15
„Rocznika Toruńskiego”

Rocznik Toruński – T. 15
s. 11-26

Sygnatura SIRr II/18a (nadbitka)

 

Urszula Zaborska

Bibliografia zawartości tomów 16-22
„Rocznika Toruńskiego”

Rocznik Toruński – T. 23
s. 219-225

Sygnatura SIRr II/18b (nadbitka)

 

Bibliografie obejmują zawartość Rocznika Toruńskiego za lata 1966-1994.

Rocznik Toruński wydaje Towarzystwo Miłośników Torunia.

W czasopiśmie dominuje tematyka historyczna, kulturalna, biograficzna.

 

Janusz Hinz

„Tygodnik Grudziądzki”
bibliografia zawartości

Grudziądz : Kolo Miłośników Dziejów Grudziądza, Klub „Centrum Spółdzielni Mieszkaniowej, 2006

Sygnatura SIRr I/49

 

Tygodnik Grudziądzki był wydawany w 1991 roku, od lutego do czerwca.

Ukazało się tylko 15 numerów czasopisma.

To bardzo ważne, że ukazała się bibliografia tego pisma.

Inne efemeryczne wydawnictwa nie mają swoich bibliografów i pamięć o nich szybko ginie.

 

Janusz Hinz, Stanisław Poręba

Bibliografia wydawnictw zwartych opublikowanych przez „Gazetę Grudziądzką” Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu

Grudziądz 2006

Sygnatura SIRr I/46

 

Opracowanie Janusza Hinza i Stanisława Poręby nie jest oczywiście bibliografią zawartości czasopisma, ale przykładem bibliografii wydawnictwa, w tym wypadku Wydawnictwa „Gazety Grudziądzkiej”.

Okazuje się, że drukarnia Wiktora Kulerskiego wydawała w latach 1894-1939 nie tylko Gazetę Grudziądzka, ale również blisko 300 tytułów książek, broszur i innych publikacji.

Były wśród nich kalendarze, śpiewniki, sprawozdania, powieści, statuty, przemówienia, przewodniki, cenniki, elementarze, listy, dramaty, podręczniki.