Tag Archives: czytelnictwo

Previous Page

Katarzyna Wodniak – Współczesna prasa kobieca a sprawy książki

Katarzyna Wodniak

Współczesna prasa kobieca
a sprawy książki

Treści literackie w czasopismach: PRZYJACIÓŁKA, TWÓJ STYL,
CIENIE i BLASKI

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
http://www.sbp.pl/wydawnictwa
Warszawa 2004

Sygnatura SIRi XIII/72

 

Dr Katarzyna Wodniak jest pracownikiem naukowym Katedry Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Czasopisma zawsze odgrywały dużą rolę w obiegu literatury.

Pojawiały się czasopisma literackie, drukowano w gazetach powieści w odcinkach.

Również prasa kobieca znaczną część swych łamów poświęcała zagadnieniom społeczno-kulturalnym, w tym literackim.

Przykładem takiego tytułu był „Bluszcz” wydawany w latach 1865-1939.

Po 1989 roku nastąpił rozkwit polskiej prasy kobiecej, pojawiły się liczne nowe tytuły, nastąpiło też zróżnicowanie typów czasopism, choćby ze względu na charakter docelowego czytelnika.

Dziś prasa kobieca dociera do masowego odbiorcy, również z informacjami o książkach, choć oczywiście nie jest to dzisiaj jej główna rolą.

Autorka polecanego opracowania opisała trzy reprezentatywne dla głównych typów prasy kobiecej tytuły w przedziale chronologicznym lat 1990-1999.

Zbadała ona jak ujmowana jest problematyka książki i czytelnictwa we współczesnej prasie kobiecej.

Jest to o tyle ważne, że obecnie prasa kobieca stanowi dla przeciętnego czytelnika jedno z bardzo ważnych źródeł informacji na temat książek.

Książka składa się z czterech rozdziałów.

Rozdział I
„Przyjaciółka”, „Twój Styl”, „Cienie i Blaski” – trzy tytuły – trzy spojrzenia na „kwestie kobiecą”

Rozdział II
Popularyzacja literatury pięknej na łamach „Przyjaciółki”

Rozdział III
Preferencje i wybory literackie „Twojego Stylu”

Rozdział IV
Przyjemności i pożytki z lektury „Cieni i Blasków”

 

Czytanie – czytelnictwo – czytelnik

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Czytanie, czytelnictwo, czytelnik

Pod redakcją: Anna Żbikowska-Migoń,
Agnieszka Łuszpak

Acta Universitatis Wratislaviensic No 3281

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław 2011

Sygnatura SIRi IIIa/28

 

Prezentowany zbiór studiów ukazał się w cyklu „Książka – Dokument – Informacja” wydawanym przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opracowanie składa się z blisko 30 artykułów podzielonych na cztery rozdziały.

Rozdział I – Teoria i metodologia. Warsztat naukowy czytelnictwa
Rozdział poświęcony jest podstawom teoretycznym badań nad czytelnikami i czytelnictwem.
Zawiera spojrzenie na czytelnika nie tylko z punktu widzenia bibliologa, ale również psychologa.
Omówiono również zagadnienia warsztatu naukowca – metodologię i źródła.

1. Janusz Kostecki –  Czytelnictwo jako przedmiot refleksji naukowej
2. Irena Socha – Czytelnik w polskiej myśli bibliologicznej
3. Olga Dawidowicz-Chymkowska –  Czytelnik w oczach psychologów – kierunki współczesnych psychologicznych badań czytelnictwa (na podstawie anglojęzycznej literatury przedmiotu)
4. Mirosława Radowska-Lisak – „Czytanie słuchem”. O specyfice odbioru tekstów z pogranicza literatury i oralności (na przykładzie prozy Adolfa Dygasińskiego)
5. Renata Aleksandrowicz – „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Studium przypadku jako przykład metody jakościowej w tworzeniu biografii lekturowych
6. Anna Dymmel – Źródła do dziejów czytelnictwa w Polsce w XIX wieku

Rozdział II – Czytelnicy i ich kategorie
Rozdział poświęcony jest różnym kategoriom czytelników – dzieciom, nastolatkom, osobom niewidomym, osobom głuchym, czytelnikom szwedzkim, czytelnikom amerykańskim, czytelnikom polskim.

1. Katarzyna Wolff – Współczesny czytelnik – między mediatyzacją a indywidualizacją. Kilka refleksji o wspólnocie narracji lekturowych i ich głównych mechanizmach
2. Ewa Jabłońska-Stefanowicz – Lektury we fragmentach jako przykład czytania defensywnego
3. Anita Has-Tokarz – O pożytkach płynących z głośnego czytania dzieciom w epoce mass mediów (doświadczenia amerykańskie i polskie)
4. Aleksandra Erlandsson – Sztuka zainteresowania czytaniem – wybrane przykłady projektów czytelniczych w Szwecji
5. Zofia Zasacka – Nastoletni czytelnicy – wspólnota symboliczna i społeczne dystanse
6. Małgorzata Czerwińska – Od Braille’a do DAISY – o czytaniu i czytelnictwie osób z niepełnosprawnością wzroku
7. Bronisława Woźniczka-Paruzel – Mieszkańcy świata ciszy jako czytelnicy (stereotypy  a praktyki czytelnicze osób głuchych)

Rozdział III – Spojrzenie w przeszłość
Rozdział zawiera artykuły dotyczące historii czytelnictwa i to już od czasów starożytnej Grecji.
Zapoznamy się również z czytelnikami epoki staropolskiej oraz z czytelnictwem w XIX wieku.
Kolejne teksty dotyczą czytelnictwa w okresie międzywojennym i okresie PRL.

1. Andrzej Drożdż – Alfabetyzacja starożytnych Greków w świetle Dziejów Herodota z Halikarnasu
2. Joanna Pietrzak-Thebault – Petrarkizm, petrarkiści, petrarkistki – narodziny nowego czytelnika
3. Tuija Laine – Literacy and the reading of catechism in early modern Finland
4. Maciej Janik – W krainie Klio pożytku pospolitego. Z problematyki czytelnictwa popularnej literatury historycznej okresu staropolskiego
5. Kamila Szymańska – Zainteresowania czytelnicze mieszkańców Leszna w XVIII wieku w świetle zawartości inwentarzy pośmiertnych
6. Anna Gruca – Oświata ludu według galicyjskich czasopism katolickich pod koniec XIX wieku
7. Agnieszka Paja – Czytelniczki (z) dwóch światów. O literackich portretach czytających kobiet w drugiej połowie XIX w. oraz ich znaczeniu dla kształtowania się świadomości odbiorczyń
8. Jolanta Dzieniakowska – Czytelnictwo uczniów w zaleceniach decydentów oświaty i praktyce szkolnej w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce
9. Anna Nosek – Wzory i antywzory postaw oraz zachowań czytelniczych młodego odbiorcy w świetle wybranych polskich poradników z okresu międzywojennego
10. Małgorzata Korczyńska-Derkacz – Badania czytelnictwa w Polsce w latach 1945–1950. Między potrzebami czytelniczymi a oczekiwaniami władzy
11. Bogumiła Staniow – Książka popularnonaukowa w wykazach ministerialnych dla szkół w latach 1945–1980. Próba charakterystyki zaleceń lekturowych

Rozdział IV – Świadectwa lektury
Ostatni rozdział zbioru poświęcony jest lekturom inteligencji, bibliotekom prywatnym i klasztornym, kulturze czytelniczej.

1. Izabela Wiencek – Wydarte, zamazane, zaszyte – cenzura w bibliotekach klasztornych (na przykładzie druków XVI–XVII w. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)
2. Małgorzata Komza – Książka jako atrybut w portrecie fotograficznym
3. Ryszard Waksmund – Historia dzieciństwa – historia czytania w świetle prozy wspomnieniowej i pamiętnikarskiej (na wybranych przykładach)
4. Bożena Koredczuk – Biblioteki prywatne jako świadectwo kultury czytelniczej prawników w Królestwie Polskim w świetle zachowanych katalogów i dokumentów autobiograficznych
5. Anna Zdanowicz –  Lektury inteligencji w II Rzeczypospolitej na podstawie materiałów pamiętnikarskich (zarys)