Tag Archives: demokracja

Next Page

Karol Jakubowicz – Media a demokracja w XXI wieku

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowości w księgozbiorze Informatorium.

31032015

 

Karol Jakubowicz

Media a demokracja w XXI wieku
Poszukiwanie nowych modeli

Wydawnictwo Poltext

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi XII/114

 

 

Książka poświęcona jest relacji między mediami i demokracją w dobie kryzysu zarówno mediów jak i demokracji.

Współcześnie społeczeństwa odczuwają jak demokracja przestaje działać, a coraz więcej decyzji zapada bez udziału społeczeństwa.

Również rola mediów budzi zastrzeżenia, dziennikarstwo zbyt często zaczyna dostarczać rozrywki albo staje się polem działań propagandowych.

Autor w rozdziale I dokonał historycznego przeglądu różnych modeli demokracji  oraz różnych ról jakie mogą pełnić media.

Rozdział II poświęcony jest kryzysowi demokracji, który wyraża się utratą wiary w demokratyczne instytucje i procedury.

Również w rozdziale III autor dalej analizuje formy i przyczyny kryzysu demokracji, skupiając się na globalizacji, neoliberalizmie, nacjonalizmie i populizmie.

Z kolei rozdział IV poświęcony jest kryzysowi mediów i jego różnym aspektom takim jak upartyjnienie z jednej strony i komercjalizacja z drugiej.

Nakłady prasy spadają, głównym źródłem informacji staje się internet, telewizja zmierza w stronę tabloidu.

Rozdział V dotyczy demokratyzacji mediów jaka nastąpiła po upadku systemu komunistycznego we wschodniej Europie.

W rozdziale VI zawarte są rozważania na temat roli mediów publicznych, ich różnych modeli, relacji ze społeczeństwem.

W końcu rozdział VII poświęcony jest nowym technologiom w mediach i prognozowaniu ich wpływu na nowy kształt demokracji.

Książkę polecamy szczególnie studentom dziennikarstwa.

belkaniebieska2

 

 

Władza mediów

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Władza mediów

Pod redakcją:
Wiesława Piątkowska-Stepaniak,
Adam Drosik

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Opole 2010

Sygnatura SIRi XII/109

 

Prasa już w XIX wieku zaczęła odgrywać ważną funkcję kontroli społecznej nad politykami.

W XX wieku rolę „czwartej władzy” zaczęły odgrywać radio i telewizja, a współcześnie Internet.

Wpływ mediów na scenę polityczną jest obecnie tak duży, że mówi się nawet o demokracji medialnej.

Prezentowane opracowanie to głos w dyskusji nad kształtem współczesnych mediów.

Twórcy publikacji postawili sobie za cel uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
– jaka jest obecnie rola i pozycja mediów,
– jakim zmianom uległo pod ich wpływem społeczeństwo,
– czy media, rzeczywiście są „władzą” w znaczeniu monteskiuszowskim.

Książką została podzielona na trzy rozdziały, obejmujące 14 artykułów:

I. Media a demokracja

Michał Niebylski – Demokracja medialna – instytucjonalny postęp czy niepokojący regres?
Leszek Iwulski – Miejsce mediów masowych we współczesnym społeczeństwie. Związki instytucji medialnych, władzy politycznej oraz nauki.
Michał Tłuczak – Demokracja jak coca-cola. Media a demokracja.
Magdalena Różycka – Panowanie – czy władza – mediów?
Sławomir Skwark – Mediokracje czy demokracje?

2. Obserwatorzy i kreatorzy opinii publicznej

Mirela Kaczmarek – Prasa opiniotwórcza na bruku, czyli przyczyny i konsekwencje tabliodyzacji mediów mainstreamowych w Polsce.
Agata Bartosiewicz, Katarzyna Gnacy, Grzegorz Haber – Magia pierwszej strony, czyli w czym tkwi siła przyciągania prasy.
Małgorzata Adamik-Szysiak – Polska telewizja publiczna – między misją a komercją
Adam Drosik – W sieci Sieci. Jak internet zmienia sferę publiczną.
Lidia Pokrzycka – Public relations i media – niebezpieczne tendencje w USA i w Polsce.

3. Praktyczne skutki presji prasy

Krzysztof Zyzik – Rola „Nowej Trybuny Opolskiej” w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie walki o zachowanie województwa opolskiego.
Karolina Woldan-Kośniewska – Wpływ prasy lokalnej na budowanie tożsamości – społecznej na przykładzie publikacji w „Nowej Trybunie Opolskiej”.
Zuzanna Wawrzyniak – Zjawisko spirali milczenia w wyborach prezydenckich w 2005 roku. Analiza przypadku współzawodnictwa Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska.
Agnieszka Kulisiewicz – Prasa drugiego obiegu bronią w rękach opozycji.

Anna Przybylska – Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Anna Przybylska

Internet i komunikowanie
we wspólnocie lokalnej

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.wuw.pl/

Projekt okładki: Barbara Ćwik

Warszawa 2010

Sygnatura SIRi XI/103

 

Dr Anna Przybylska jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka monografii podjęła się odpowiedzi na pytanie czy i w jakim zakresie Internet prowadzić może do zmiany wzorców komunikacji między władzami samorządowymi a mieszkańcami w małych i średnich miastach – zwłaszcza zmiany wzorców w kierunku dialogu.

 

Szczególną rolę w rozwoju debaty publicznej i w wymianie informacji w środowiskach lokalnych pełnią oficjalne strony internetowe urzędów.

Autorka przedstawia doświadczenia fińskie i szkockie, by następnie dokładnie przeanalizować funkcjonowanie samorządów polskich miast Żyrardowa, Mszczonowa, Oleśnicy i Bierutowa.

Przygotowując opracowanie autorka posłużyła się między innymi metodą sondażu bezpośredniego, przeprowadzonego wśród prawie 2000 mieszkańców badanych miejscowości.

Przeprowadziła również kilkadziesiąt pogłębionych wywiadów z przedstawicielami społeczności lokalnej, reprezentującymi media, organizacje społeczne, Kościół i władze samorządowe.

Monografia podzielona jest na cztery rozdziały:

  1. Społeczność lokalna jako komunikacyjna wspólnota polityczna
  2. Media a uczestnictwo w lokalnej sferze publicznej
  3. Komunikacja internetowa w polityce lokalnej: od idei do praktyki
  4. Wzorce komunikowania między samorządem a mieszkańcami w czterech polskich miastach