Tag Archives: dotacje unijne

Mirosław Biczkowski – Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich : studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego

 

Mirosław Biczkowski

Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich
Studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XVII/42

Dr Mirosław Biczkowski jest pracownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opracowanie zawiera wyniki badań na temat wpływu funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej opisano jeszcze od okresu przedakcesyjnego.

Analiza objęła następujące programy wspólnotowe:

– Program SAPARD (2000-2004)

– Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich” (2000-2006)

– Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Środki z ostatniego programu można było wydatkować do 2015 roku (unijna zasada n+2), a rozliczenia trwały jeszcze w 2016 r.

Autor omówił uwarunkowania procesu absorpcji funduszy unijnych, etapy wdrażania poszczególnych programów, ich realizację, poziom absorpcji funduszy,  aktywność beneficjentów, ostateczne efekty i wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Rezultatem badań jest naukowa analiza zróżnicowania przestrzennego poziomu absorpcji środków z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej.

Obszar badań objął województwo kujawsko-pomorskie.

Autor uchwycił zmiany,  jakie na przestrzeni kilkunastu lat zachodziły w poszczególnych gminach i powiatach naszego regionu w kierunkach i poziomie absorpcji funduszy unijnych.

Opracowanie wzbogacają 62 tabele i 161 rycin przedstawiających wyniki analiz.

Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim : podsumowanie

 

Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim
Podsumowanie

Wydawca: Machina Druku
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń 2017

SIRr V/63

Opracowanie stanowi podsumowanie wsparcia unijnego realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie lat 2007-2013.

Książka została przygotowana przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opisano realizacją następujących programów:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Realizowane projekty służyły całej społeczności regionalnej.

Za środki unijne zrealizowano projekty, które objęły liczne przedsięwzięcia w następujących obszarach:

 • integracja transportu publicznego
 • inwestycje drogowe
 • inwestycje w służbę zdrowia
 • ochrona zabytków i rewitalizacja miast
 • projekty edukacyjne
 • ochrona środowiska
 • inwestycje sportowe
 • e-usługi
 • wsparcie dla straży pożarnej i policji
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
 • działalność gospodarcza
 • rolnictwo
 • rybołówstwo

Razem wartość projektów wyniosła blisko 26 miliardów złotych (25 727 190 774).

Z tej sumy 15 miliardów pochodziło z dofinansowania Unii Europejskiej.