Tag Archives: duchowieństwo

Next Page

Waldemar Rozynkowski – Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)

 

Waldemar Rozynkowski

Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)

Wydawca: Agencja Reklamowa Gall 

Toruń 2018

Sygnatura SIRr  IIIB/Szelążek Adolf Piotr

Prof dr. hab. Waldemar Rozynkowski jest historykiem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest również diakonem stałym diecezji toruńskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt książek, których jest autorem bądź redaktorem, a poświęconych historii średniowiecza lub historii Kościoła.

Książka „Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)” poświęcona jest osobie biskupa diecezji łuckiej.

Sprawował w niej posługę od 1920 roku.

W 1945 roku został aresztowany przez NKWD i deportowany do Polski.

Znalazł schronienie w miejscowości Zamek Bierzgłowski.

Utrzymanie zapewniała mu parafia św. Jakuba w Toruniu.

W Zamku Bierzgłowskim spędził ostatnie lata swego życia.

Waldemar Rozynkowski w swojej monografii przedstawił dokładnie właśnie ten okres życia biskupa Szelążka.

Jednak biografia przedstawia również wcześniejszą drogę biskupa – jego naukę w seminarium w Płocku, posługę biskupią w Łucku, okres wojny i aresztowanie przez Rosjan.

Osobny rozdział dotyczy deportacji biskupa do Polski i jego początkowy pobyt w Kielcach.

W okresie wygnania biskup Szelążek mieszkał w przebudowanym średniowiecznym, pokrzyżackim Zamku Bierzgłowskim, który pełnił funkcję domu diecezjalnego.

Na Zamku Bierzgłowskim znajdowała się również kaplica, w której biskup odprawiał msze św.

Opieka nad biskupem spoczywała wówczas w rękach sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej.

Zamek Bierzgłowski pełnił funkcję nieformalnej siedziby łuckiej kurii diecezjalnej.

Biskup Szelążek pozostawał również ojcem duchowym Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Kongregację tę biskup założył jeszcze w 1936 roku w diecezji łuckiej.

Dzięki jego staraniom uruchomiono nowy dom zakonny w Rychnowie koło Ostródy.

Osobny rozdział poświęcony został chorobie i śmierci biskupa Szelążka.

Bardzo ważny jest ostatni rozdział monografii, w którym przedstawiono świadectwa ciągłej i żywej pamięci o biskupie już po jego śmierci.

Po wieloletnich przygotowaniach Kurii Diecezji Toruńskiej w 2013 roku rozpoczęto oficjalny proces beatyfikacyjny Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka.

W 2016 roku zakończył się diecezjalny etap procesu.

Katarzyna Gołąbek – Działalność publiczna biskupa włocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji

 

Katarzyna Gołąbek

Działalność publiczna biskupa włocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji

Wydawnictwo DiG
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa 2012

Sygnatura SIRr IIIB/Zebrzydowski

Rozprawa Katarzyny Gołąbek poświęcona jest postaci biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego (1496-1560).

Autorka odtworzyła przebieg jego działalności publicznej w latach 1546-1551 na podstawie jego listów.

Biskup włocławski wykazywał w tym okresie wysoką aktywność polityczną na szczeblu państwowym i lokalnym.

Kujawski etap kariery, późniejszego biskupa krakowskiego, jest okresem kluczowym dla tego dostojnika kościelnego, ale również dla historii I Rzeczypospolitej.

Śmierć Zygmunta I Starego i objecie tronu przez Zygmunta II Augusta oznaczały gwałtowne zmiany na polskiej scenie politycznej.

Katarzyna Gołąbek prześledziła proces przechodzenia biskupa włocławskiego od fakcji skupionej przy królowej Bonie do stronnictwa Zygmunta Augusta.

Autorka zbadała również działalność biskupa na szczeblu lokalnym i jego udział w życiu politycznym szlachty województw inowrocławskiego i brzesko-kujawskiego.

Lektura książki pozwoli odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki sprawiły, ze potomek średnioszlacheckiej rodziny zrobił tak świetną karierę i doszedł do najwyższych godności w państwie.

Jest to przykład kształtowania się elit politycznych w okresie panowania ostatnich Jagiellonów.

W monografii omówiono pochodzenie Andrzeja Zebrzydowskiego, jego studia i początki kariery duchownej.

Prześledzono aktywność biskupa włocławskiego w stronnictwie Królowej Bony  i jego rządy biskupie na Pomorzu i Kujawach.

Szczegółowo poznajemy okoliczności i przebieg przejścia biskupa do stronnictwa królewskiego.

Czytamy o jego drodze do biskupstwa krakowskiego.

Osobny rozdział traktuje o Andrzeju Zebrzydowskim jako senatorze, doradcy królewskim i jego relacjach z reprezentacja szlachecką.

Podstawę źródłową pracy stanowi bogata korespondencja Andrzeja Zebrzydowskiego z lat 1546-1553 zebrana w rękopiśmiennym kodeksie pochodzącym z końca XVI wieku.

Kodeks przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej.

Kodeks zawiera 815 zapisanych w języku łacińskim listów, których wyłącznym nadawcą jest Zebrzydowski.

Kodeks powstał na podstawie brulionów pism, które redagował sekretarz biskupa Andrzej Patrycy Nidecki.

Adam Węsierski – Ksiądz proboszcz Jan Mazella, budowniczy kościoła w Jeleńczu

 

Adam Węsierski 

Ksiądz proboszcz Jan Mazella, budowniczy kościoła w Jeleńczu

Wydawnictwo: Machina Druku

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/In-132

Adam Węsierski od wielu lat bada przeszłość ziemi śliwickiej.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajduje się kilkadziesiąt jego książek, wśród nich:

 • 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice
 • Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii (t. 1-3)
 • Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach
 • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939)
 • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920)
 • Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772
 • Ksiądz proboszcz Jan Mazella, budowniczy kościoła w Jeleńczu 
 • Leksykon historyczny śliwickich wsi
 • Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939
 • Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii (t. 1-4)
 • Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego
 • Śliwicki słownik biograficzny (t.1-2)
 • Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych
 • Szkice z dziejów Tucholi i powiatu (t. 1-4)
 • Za mundurem panny sznurem

Ksiądz Jan Mazella (1883-1939) został proboszczem w Jeleńczu (dekanat tucholski) w 1926 roku.

Zastał w parafii stary, drewniany budynek świątyni, który miał uszkodzony dach, przegniłe belki i spróchniałe ściany i groził zawaleniem.

W 1929 roku rozpoczął budowę ceglanego kościoła.

Nowa świątynia została konsekrowana w 1932 roku.

W książce dokładnie opisano przebieg budowy.

Autor poświęcił również wiele miejsca życiu religijnemu parafii.

Przedstawiono oczywiście działalność społeczną  i patriotyczną ks. Jana Mazelli.

Zasłużył się mieszkańcom Pomorza swoją aktywną postawą jeszcze w czasach zaboru pruskiego.

Zginął w listopadzie 1939 roku – zakatowany na śmierć przez Niemców z Selbstschutzu w obozie w Radzimiu.

W książce znalazło się bardzo wiele unikatowych fotografii.