Tag Archives: dziennikarstwo

Next Page

Marek Rzepa – Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach : rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945-1956

Marek Rzepa

Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach
Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945-1956

Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Bydgoszcz – Gdańsk 2016

Sygnatura SIRr XXIXa/46

W okresie PRL Polskie Radio było tworem całkowicie scentralizowanym, zarządzanym przez Dyrekcję Naczelną, całkowicie podporządkowaną władzom partyjnym i państwowym.

Rola Polskiego Radia była szczególnie ważna w okresie powojennym.

Włączono je wówczas w propagandowy system komunistyczny.

Marek Rzep przedstawił indoktrynacje społeczeństwa na przykładzie działalności bydgoskiej rozgłośni radiowej.

Najważniejsze zagadnienie dotyczy środków, metod i form propagandowych, z jakich korzystało regionalne radio w okresie stalinowskim.

Książka składa się z następujących rozdziałów:

 1. Wprowadzenie
 2. Polityczno-prawne zasady działalności Polskiego Radia w latach 1944-1956
 3. Organizacja i struktura Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Polskiego Radia
 4. Rozgłośnia bydgoska w systemie politycznego i ideologicznego nadzoru
 5. Pomorska radiofonia w latach 1945-1948
 6. Propaganda bydgoskiej rozgłośni radiowej w latach 1949-1954
 7. Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w okresie przełomu 1956 roku
 8. Podsumowanie
 9. Aneks
 10. Bibliografia

Podstawą źródłową rozprawy doktorskiej są materiały przechowywane w:

 • Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw
 • Archiwum Zakładowym Polskiego Radia i Kujaw
 • Archiwum Państwowym w Bydgoszczy
 • Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów i Zbiorów Programowych Polskiego Radia i Telewizji Polskiej
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku- Delegatury w Bydgoszczy.

Marcin Sanakiewicz – Poetyka telewizyjnych programów porannych

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

25012016

 

Marcin Sanakiewicz

Poetyka telewizyjnych programów porannych
Miedzy informacją, tabloidem i autopromocją

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi XII/119

belkaniebieska2

Autor opracowania – Marcin Sanakiewicz – jest dziennikarzem i wydawcą telewizyjnym, lektorem radia i telewizji (z tej racji jego głos jest szeroko znany i popularny).

Jest nie tylko absolwentem dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale i długoletnim praktykiem (pracował w największych polskich stacjach radiowych i telewizyjnych).

Przedmiotem książki są programy poranne, czyli telewizja śniadaniowa, która od kilkunastu lat zdobyła sobie wielką widownie i stałe miejsce w telewizyjnej ramówce.

Autor dowodzi, że współcześnie telewizja śniadaniowa stała się postgatunkiem – nowa formą mediów, łączącą stare gatunki i tworzącą nowy.

Analizie poddano najpopularniejsze polskie programy poranne:
– Kawa czy herbata?- Pytanie na śniadanie
– Dzień dobry TVN

Bardzo ciekawym zabiegiem autora jest skupienie się na audycjach wyemitowanych jednego przypadkowego dnia – 10 maja 2012 roku.

Opracowanie zawiera charakterystykę telewizji śniadaniowej jako nowego gatunku.

Autor dokonał szczegółowej analizy stylu i formy programów porannych oraz opisał język audycji.

W końcu przedstawił telewizję śniadaniową jako element współczesnej kultury.

Opracowanie ma charakter naukowy i fachowy.

Jednak można je siało polecić szerokiemu gronu czytelników, również za sprawą licznych przykładów z praktyki dziennikarskiej, jakimi wzbogaca autor swój dyskurs.

Dzięki temu możemy zajrzeć do kuchni telewizyjnej.

belkaniebieska2

Joanna Taczkowska – Zawód dziennikarza w Polsce

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

08092015

 

Joanna Taczkowska

Zawód dziennikarza w Polsce.
Między misją a posłannictwem.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2012

Sygnatura SIRi XIII/76

belkaniebieska2

Polecana książka „Zawód dziennikarza w Polsce” to rozprawa habilitacyjna Joanny Taczkowskiej z Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Autorka jest wybitną specjalistką w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa prasowego, prawa autorskiego, semiotyki mediów, prawa mediów i etyki dziennikarskiej.

Opublikowała już kilka monografii i wiele artykułów naukowych na temat praw i obowiązków dziennikarzy.

Również przedmiotem omawianej dysertacji jest zawód dziennikarza w ujęciu prawnym oraz w ujęciu politologicznym.

Autorka zajmuję się z jednej strony statusem prawnym zawodu dziennikarza, a z drugiej strony posłannictwem dziennikarza i misją mediów.

Opracowanie podzielono na pięć rozdziałów.

Rozdział I – Zadania i funkcje prasy – misja i posłannictwo

Rozdział II – Kapitał w mediach – wizja własciciela

Rozdział III – Dziennikarstwo zawód w transformacji

Rozdział IV – Wykonywanie działalności dziennikarskiej (zawodu)

Rozdział V – Status, rola i model zawodu dziennikarza – wnioski de lege lata i de lege ferenda

Rozważania zawarte w książce niezbicie dowodzą istnienia nierozerwalnego związku miedzy wykonywaniem zawodu dziennikarza a realizacją interesu publicznego.

Obowiązek realizacji interesu publicznego przez media jest zawarty w postanowieniach prawa prasowego.

Książkę polecamy szczególnie studentom dziennikarstwa, czynnym dziennikarzom, władzom publicznym i przedsiębiorcom działającym na rynku medialnym.

belkaniebieska2