Tag Archives: ekologia

Next Page

Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

03032015Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy
W oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców

Pod redakcją: Janiny Drążek,
Juliana Chmiela, Michała Kupczyka

Stowarzyszenie Ekologiczne
w Barcinie

Barcin 2012

Sygnatura SIRr XII/52

 

Książka jest owocem III Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców”, jaka odbyła się 21 listopada 2011 roku w Pałacu w Lubostroniu.

Wydawnictwo zawiera 25 artykułów poświęconych przyrodzie Pałuk.

Autorzy zwrócili uwagę na rozmaite aspekty przyrodnicze, takie jak na przykład ochrona krajobrazu, zrównoważony rozwój, zarządzanie zasobami przyrodniczymi, geologia, torfowiska, zbiorniki wodne, walory turystyczne, szata roślinna, parki dworskie i miejskie, nauczanie przyrody, formy ochrony przyrody.

Wydawnictwo jest dowodem na energiczną działalność Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie, za którego to sprawą wśród mieszkańców regionu, władz samorządowych i środowisk naukowych coraz więcej zwolenników zyskuje idea utworzenia Pałuckiego Parku Krajobrazowego.

belka

Ochrona krajobrazu – Barbara Żarska

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Barbara Żarska

Ochrona krajobrazu

Wydawnictwo SGGW

Warszawa 2011

Sygnatura SIRi XVII/G-33

 

 

Autorem książki jest dr Hab. Barbara Żarska, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, specjalista w zakresie ochrony krajobrazu, ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu.

Część rozdziałów została napisana we współpracy z Małgorzatą Szymczak-Piątek.

Opracowanie traktuje o krajobrazie w jego trzech aspektach, po pierwsze jako o środowisku przyrodniczym, po drugie jako o środowisku kulturowym i po trzecie jako o środowisku kulturalnym.

Krajobraz jest syntezą tych trzech składników.

Z książki dowiemy się jakie przepisy krajowe, europejskie i międzynarodowe regulują kwestię ochrony krajobrazu.

Ochrona i kształtowanie krajobrazu jest szczególnie ważna dla Polski, gdyż jak się okazuje aż 32,3 % powierzchni naszego kraju zajmują obszary chronione.

Mamy w Polsce 23 parki narodowe, 1451 rezerwatów przyrody, 121 parków krajobrazowych i  384 obszarów chronionego krajobrazu.

Publikacja zawiera informacje na temat ekologicznych kryteriów kształtowania krajobrazu oraz na temat zasad wykonywania studium ochrony krajobrazu.

Osobny rozdział poświęcony jest etyce ekologicznej.

Książka jest kierowana przede wszystkim do studentów architektury krajobrazu, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i urbanistyki.

 

Grzegorz Piechota, Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski – Plan działania dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Waste to energy”

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Grzegorz Piechota, Bartłomiej Igliński
Roman Buczkowski

Plan działania dla województwa
kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Waste to energy”
Wykorzystanie odpadów na cele energetyczne w województwie
kujawsko-pomorskim

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2012
Sygnatura SIRr XV/43

 

Monografia powstała w Zakładzie Chemicznych Procesów Proekologicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zagadnienie gospodarki odpadami, ich segregacji, składowisk odpadów, recyklingu
i spalania odpadów jest obecnie bardzo aktualny.

Wiąże się to z polityką Unii Europejskiej zmierzającej do ograniczenia ilości odpadów.

W ramach programu europejskiego realizowany jest również plan krajowy i wojewódzki plan gospodarki odpadami, któremu poświęcona jest książka.

Czytelnik dowie się ile i jakich odpadów wytwarza się w naszym województwie i jak działają kujawsko pomorskie instalacje przetwarzania odpadów komunalnych.

Szczegółowo opisano funkcjonowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, Cementowni Kujawy i Biogazowni w Toruniu.

Poznamy również metody edukowania społeczeństwa i budowania ekologicznej świadomości odpadowej.

Autorzy przedstawili również technologie pozyskiwania energii z odpadów na przykład dzięki spalaniu odpadów, zgazowaniu, pirolizie, fermentacji metanowej, utylizacji w biogazowniach rolniczych.

Osobny rozdział poświęcono przedstawieniu preferowanych technologi wytwarzania alternatywnej energii z odpadów komunalnych w naszym województwie.