Tag Archives: gospodarka

Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Andrzej Potoczek – Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim

 

Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Andrzej Potoczek

Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2016

Sygnatura SIRr  V/61

„Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020” wyznacza kierunek działań Unii Europejskiej odnośnie rozwoju regionalnego.

Promuje ona rozwój zrównoważony, inteligentny i inkluzywny.

Rozwój inteligentny oznacza rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

Rozwój inkluzywny oznacza dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Województwo kujawsko-pomorskie włączyło się do realizacji programów europejskich również w aspekcie rozwoju inteligentnego i inkluzywnego.

Ksiązka zawiera szczegółową analizę realizacji polityki regionalnej przez samorządy z naszego województwa.

Opracowanie podzielono na cztery rozdziały:

Rozdział I – Strategia inteligentnych specjalizacji w procesie realizacji idei rozwoju inteligentnego

Rozdział II – Instrumenty zarządzania inkluzywnym rozwojem województwa kujawsko-pomorskiego 

Rozdział III – Społeczny wymiar rozwoju lokalnego i regionalnego w województwie kujawsko-pomorskim

Rozdział IV – Rewitalizacja jako wyzwanie rozwojowe gmin województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie 2014–2020 

W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie

belkaniebieska2

30052016

W warsztacie, w manufakturze,
w fabryce i w sklepie

Pod redakcją: Zdzisław Biegański, Wojciech Polak, Michał Białkowski

Seria: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego
T. III

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń 2013

Sygnatura SIRr XVI/90

belkaniebieska2

Książka „W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie” jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach cyklu „Dzieje województwa kujawsko-pomorskiego”.

Konferencje organizowane są co roku od 2011.

Po każdej z nich referaty są wydawane przez Urząd Marszałkowski w formie kolejnego tomu.

Cykl spotkań „Dzieje województwa kujawsko-pomorskiego” ma na celu integrację badaczy lokalnych dziejów różnych miejscowości naszego województwa oraz integrację środowiska akademickiego Torunia i Bydgoszczy z nauczycielami.

Akademicy prezentują najnowsze wyniki swych badań, a nauczyciele przedstawiają praktyczne projekty realizowane wspólnie z młodzieżą szkolną, których celem jest odkrywanie i pielęgnowanie lokalnej przeszłości.

W sumie ukazało się już pięć tomów referatów:

1. Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Adama Koseckiego, Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013.
2. Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Zdzisława Biegańskiego, Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ; Bydgoszcz : Dom Wydawniczy „Margrafsen”, 2014.
3. Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Zdzisława Biegańskiego, Teresy Maresz, Wojciecha Polaka. – Toruń ; Bydgoszcz : Dom Wydawniczy „Margrafsen”, 2015.
4. W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie / pod red. Zdzisława Biegańskiego, Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013.
5. Życie codzienne w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego i Małgorzaty Strzeleckiej. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 2011.

Publikacja „W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie” zawiera 10 tekstów.

Ich wspólnym mianownikiem jest przeszłość gospodarcza i ekonomiczna regionu, lokalny przemysł, rzemiosło i handel z terenu Kujaw i Pomorza.

  • Jacek Woźny – Starożytne pracownie i warsztaty produkcyjne na Kujawach
  • Zbigniew Zyglewski – Gospodarka na Kujawach w późnym średniowieczu
  • Marcin Artur Theil – Młynarstwo, karczmarstwo i kowalstwo w dobrach królewskich na Kujawach, w ziemi dobrzyńskiej oraz ziemi chełmińskiej w okresie nowożytnym
  • Agnieszka Zielińska – od warsztatu rzemieślniczego do fabryki. Przemiany w strukturze zawodowej mieszkańców Torunia w XIX i początku XX wieku.
  • Anna Bieniaszewska – Handel i rzemiosło żydowskie Torunia do 1939 roku
  • Zdzisław Biegański – przemysł, handel i rzemiosło w miasteczkach powiatu bydgoskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
  • Sławomir Kamosiński – Proces industrializacji w regionie Kujaw i Pomorza w okresie Polski Ludowej (1945-1989). Próba bilansu
  • Sławomir Kamosiński – Tradycja i nowoczesność. Kształtowanie się przestrzeni przemysłowej w Toruniu w latach Polski Ludowej
  • Wojciech Ślusarczyk – Technika farmaceutyczna w zbiorach wybranych muzeów regionu kujawsko-pomorskiego
  • Teresa Maresz – Od warsztatu rzemieślniczego do hali fabrycznej. Realizacja wątku tematycznego „Gospodarka” w ramach przedmiotu „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”

belkaniebieska2

Świat w liczbach – 2013

belkaniebieska2

16112015Świat w liczbach – 2013
Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

Wybór i opracowanie:
Jan Kądziołka,
Kazimierz Kocimowski,
Edward Wołonciej

Wydanie XX zmienione (2013)

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi XVII/E-22

belkaniebieska2

Seria „Świat w liczbach” jest źródłem najbardziej aktualnych danych statystycznych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i liceów.

Informacje te można wykorzystywać na lekcjach geografii, ale i innych przedmiotów jak wiedza o społeczeństwie, astronomia, historia, przedsiębiorczość, ekologia.

Autorzy zebrali najnowsze dane opublikowane w opracowaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu.

Książka zawiera ponad 300 tabel i 18 map.

Opracowanie dzieli się na dwie części: Świat i Polska.

Część pierwsza zawiera dane o Ziemi jako planecie, o ludności świata i warunkach życia, o światowej gospodarce, przemyśle, rolnictwie, rybołówstwie, leśnictwie, transporcie, handlu międzynarodowym.

Część druga poświęcona Polsce zawiera informacje o położeniu, powierzchni i ukształtowaniu geograficznym naszego kraju, o jego wodach i klimacie, dane na temat ochrony środowiska, ludności, zatrudnienia, wiadomości dotyczące finansów Polski, naszego przemysłu, gospodarki mieszkaniowej, szkolnictwa, kultury, łączności i turystyki, informacje o rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, transporcie i handlu zagranicznym Polski.

Książkę zamyka rozdział poświęcony podziałowi administracyjnemu Polski i poszczególnym województwom.

belkaniebieska2