Tag Archives: historia sztuki

Next Page

Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu

 

Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu

Redakcja naukowa: Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Elżbieta Pilecka

Wydawca: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/163

W serii „Dzieje i skarby kościołów toruńskich” ukazało się dotychczas sześć tomów:

 1. Dzieje i skarby Kościoła Świętojańskiego w Toruniu 
 2. Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu 
 3. Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza 
 4. Dzieje i skarby kościoła Świętojakubskiego w Toruniu 
 5. Kościół Świętojański w Toruniu – nowe rozpoznanie
 6. Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu 

Dominikański przyklasztorny kościół św. Mikołaja jest zaliczany do czwórki największych średniowiecznych kościołów Torunia.

Był charakterystycznym elementem nowożytnej panoramy miasta.

Jako jedyny z nich nie dotrwał do naszych czasów.

Został rozebrany po kasacie klasztoru w 1819 roku przez władze pruskie.

Wyposażenie kościoła przeniesiono w większości do innych toruńskich i pobliskich kościołów.

W 2016 roku Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizował dwudniową konferencje naukową poświęconą tej świątyni.

Polecana książka „Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu” jest pokłosiem tej konferencji.

Zamieszczone w zbiorze studia wyszły w większości spod pióra historyków sztuki.

1. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – Relikty architektury kościoła i klasztoru dominikańskiego w Toruniu w świetle badań archeologicznych

2. Jakub Adamski – Kościół dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie

3. Liliana Krantz-Domasłowska – Konteksty bliższe i dalsze – średniowieczny kościół dominikanów w Toruniu

4. Elżbieta Pilecka – Casus detalu architektonicznego kościoła dominikanów toruńskich a problem definiowania specyfiki sztuki regionalnej

5. Anna Błażejewska – Średniowieczne wyposażenie kościoła dominikanów w Toruniu w kontekście dominikańskiej duchowości i duszpasterstwa – głos w dyskusji

6. Anna Pacan – Kult maryjny w zakonie dominikanów w okresie średniowiecza – zarys problematyki

7. Joanna Utzig – wybrane problemy ikonograficzne czternastowiecznych kwater witrażowych z kościoła dominikanów w Toruniu

8. Aleksandra Kasprzak – Obrazy Męki Pańskiej z prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu – próba identyfikacji

9. Tomasz Wardzyński – Nagrobek Tylickich z kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu a geografia wpływów rzeźby gdańskiej i małopolskiej na północnych ziemiach Korony w 1. tercji XVII wieku

10. Teresa Tylicka – Kościół pw. św. Mikołaja i klasztor oo. dominikanów w Toruniu na rysunkach Georga Friedricha Steinera i kartach albumu tzw. Pseudo-Steinera jako przejaw zainteresowań kolekcjonerskich

11. Alicja Saar-Kozłowska – Plac dominikański w strukturze współczesnego miasta od XIX wieku

Katarzyna Kluczwajd – Dzieje sztuki Torunia – pytania i odpowiedzi

 

Katarzyna Kluczwajd

Dzieje sztuki Torunia
Pytania i odpowiedzi

Prelekcja

23. Toruński Festiwal Książki

Środa – 14 czerwca 2017

Dom Organizatora TNOiK

W środę 14 czerwca 2017 roku o godz. 16.00 w Domu Organizatora Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Toruniu przy Czerwonej Drodze 8 odbyła się kolejna impreza w ramach 23. Toruńskiego Festiwalu Książki.

Bohaterka spotkania była pani Katarzyna Kluczwajd – znana toruniarką, historyk sztuki, zabytkoznawcą, regionalistką, badaczką i popularyzatorką wiedzy o dziejach kultury i sztuki Torunia.

Jest ona pomysłodawczynią, organizatorką, redaktorką naukową, autorką i współautorką wielu wystaw, konferencji naukowych, serii wydawniczych, książek i artykułów.

Zobaczyliśmy interesująca prezentację, której autorka starała się znaleźć odpowiedź na pytanie „Sztuka Torunia jest… jaka?”.

Prelegentka opowiedziała o licznych publikacjach, które napisała, współtworzyła lub była ich redaktorką, żeby wymienić tylko niektóre z nich:

 • Dzieje sztuki Torunia
 • Toruń jest… jaki?
 • Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu
 • Dzieje i skarby kościoła Świętojakubskiego w Toruniu
 • Dzieje i skarby Kościoła Świętojańskiego w Toruniu
 • Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza
 • Kościół Świętojański w Toruniu – nowe rozpoznanie
 • Zabytki lewobrzeżnego Torunia : zachowane, nieistniejące, tylko zaplanowane
 • Budownictwo szkieletowe w Toruniu : pruski mur : nielubiane dziedzictwo
 • Historyzm toruński XIX-XX wieku : architektura, miejsca i codzienność
 • Toruński modernizm : architektura miasta 1920-1989
 • Opus temporis : toruńskiej katedry historia najnowsza
 • Toruńskie zegary i zegarmistrzowie

Bohaterka spotkania opowiadała jak zmieniała się wiedza na temat sztuki Torunia w trakcie powstawania tych publikacji.

Dowiedzieliśmy się o wielu niespodziewanych i ważnych odkryciach:
– o odkryciach dokonywanych przez konserwatorów pracujących w Katedrze św. Janów,
– o odkryciach toruński zegarów z XVII wieku w zagranicznych muzeach
– o odkryciach wedut – malarskich widoków Torunia z XVIII i XIX wieku na zagranicznych aukcjach

Wiedza o sztuce Torunia zmienia się również z zmianami naszej świadomości, z docenieniem sztuki XIX i XX wieku, z docenieniem dorobku niemieckich plastyków, z przywróceniem pamięci o wielokulturowości Torunia.

Niestety na naszych oczach ciągle znika wiele zabytków małej architektury, budynków przemysłowych, domów z pruskiego muru.

To tylko drobny ułamek i pobieżny przegląd bogatej tematyki spotkania, w czasie którego pani Katarzyna Kluczwajd dzieliła się z nami swoja wiedzą zdobytą w ciągu kilkudziesięciu lat badań i poszukiwań.

Sala konferencyjna Domu Organizatora była wypełniona po brzegi.

Moderatorem spotkania był Krzysztof Przegiętka.

Organizatorzy zadbali nawet o kawę dla słuchaczy.

Gwido Chmarzyński i jego dzieło „Sztuka w Toruniu”

 

Gwido Chmarzyński i jego dzieło „Sztuka w Toruniu”

pod redakcja Emanuela Okonia

Wydawca:
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XXXIIIb/156

Gwido Chmarzyński (1906-1973) był przed wojną kustoszem Muzeum Miejskiego w Toruniu, a po wojnie wykładowcą historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 1934 roku ukazała się jego rozprawa „Sztuka w Toruniu. Zarys dziejów” – monumentalne opracowanie historii artystycznej miasta na tle stosunków duchowo-religijnych i społeczno-gospodarczych.

Z okazji 80 rocznicy ukazania się  tego dzieła Muzeum Okręgowe w Toruniu i Towarzystwo Naukowe w Toruniu przygotowały jego reedycję.

Reedycja została złożona czcionką: Antykwa Toruńska.

Przedwojenny tekst został poprzedzony dwoma artykułami.

Są to studia poświęcone osobie Gwidona Chmarzyńskiego oraz analiza jego publikacji.

Bardzo ważną częścią wydawnictwa są ilustracje.

Redakcja skonfrontowała przedwojenne fotografie zamieszczone w albumie „Toruń dawny i dzisiejszy” Gwidona Chmarzyńskiego ze współczesnymi zdjęciami Andrzeja A. Skowrońskiego.

Spis treści:

 • Emanuel Okoń  – Wstęp
 • Józef Poklewski – Profesor Gwido Chmarzyński (1906-1973). Badacz – pedagog – organizator – człowiek
 • Elżbieta Pilecka – Dzieje sztuki Torunia – stare i nowe ujęcia problemu. Refleksje na marginesie opracowań sztuki miasta profesora Gwidona Chmarzyńskiego
 • Gwido Chmarzyński – Sztuka w Toruniu. Zarys dziejów
 • Ilustracje