Tag Archives: historia

Next Page

Pomorze i Ziemia Chełmińska w przeszłości

 

Pomorze i Ziemia Chełmińska w przeszłości

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Historii

Poznań 1927

Sygnatura SIRr VIb/1-8

W okresie międzywojennym centrum naukowym ziem zachodnich był Poznań, który wziął na siebie rolę obrońcy prawdy historycznej o polskości Wielkopolski, Pomorza i Śląska w sporze z historykami niemieckimi.

Główna rolę pełnił Uniwersytet im. Adama Mickiewicza utworzony w 1919 roku.

Popularyzacja wyników badań akademickich zajmowało się Towarzystwo Miłośników Historii Ziem Zachodnich powołane w Poznaniu w 1922 roku.

Dzięki współpracy profesorów poznańskich z działającymi w Toruniu Instytutem Bałtyckim i Towarzystwem Naukowym w Toruniu udało się w 1927 roku wydać pierwsza synteza historyczna poświęcona Pomorzu pod tytułem „Pomorze i Ziemia Chełmińska w przeszłości”.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/72118

Monografia była dziełem zbiorowym i  składała się z następujących studiów:

1 – Józef Kostrzewski – Czasy przedhistoryczne Pomorza

2 – Kazimierz Tymieniecki – pomorze za Bolesławów

3 – Teodor Tyc – Pomorze polskie a Krzyżacy

4 – Kazimierz Tymieniecki – Upadek rządów krzyżackich na Pomorzu

5 – Kazimierz Ślósarczyk – Sprawa zespolenia Prus Królewskich z Koroną za Jagiellonów (1454-1572)

6 – Władysław Konopczyński – Prusy Królewskie w unji z Polską (1569-1772)

7 – Władysław Konopczyński – Polska polityka bałtycka

8 – Marjan Kniat – Życie gospodarcze Pomorza (Prus Królewskich) w czasach Rzeczpospolitej

9 – Tadeusz Grabowski – Literatura polska na Pomorzu

10 – Andrzej Wojtkowski – Zabór pruski (Do kongresu wiedeńskiego)

11 – Ks. Alfons Mańkowski – Pod rządami pruskimi (1815-1918)

Ludwik Kolankowski : dzieło i życie : indywidualny przypadek historiograficzny – red. Piotr Oliński, Wojciech Piasek

 

Ludwik Kolankowski
Dzieło i życie – indywidualny przypadek historiograficzny

red. Piotr Oliński, Wojciech Piasek

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Kolankowski Ludwik

Książka „Ludwik Kolankowski : dzieło i życie : indywidualny przypadek historiograficzny” jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej „Scientia – Universitas – Memoria”, która poświęcona będzie historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ludwik Kolankowski był wybitnym polskim historykiem i pierwszym rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Poświęcona mu książka dotyczy zarówno biografii profesora, jak też zajmuje się jego dorobkiem naukowym.

Monografia jest zbiorem ośmiu artykułów naukowych.

  1. Anna Brzezińska – historyk jako świadek historii. Ludwik Kolankowski w świetle Zapisków pamiętnikarskich
  2. Joanna Gierowska-Kałłaur – Między polityką a nauką. Ludwik Kolankowski w pierwszym półroczu 1919 roku
  3. Przemysław M. Żukowski – Uniwersytety we Lwowie, Krakowie i Wilnie na naukowej drodze Ludwika Kolankowskiego. Życie naukowe Ludwika Kolankowskiego do 1939 roku
  4. Robert Stokowiecki – Działalność Ludwika Kolankowskiego jako dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (1949-1955)
  5. Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec – Początki idei Jagiellońskiej (o problemie badania konceptu „misji cywilizacyjnej” w myśli historycznej oraz praktyce badawczej Karola Szajnochy)
  6. Tomasz Kempa – Ludwik Kolankowski jako badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Jagiellonów z perspektywy współczesnej polskiej historiografii
  7. Piotr Oliński – Osobowości Jagiellonów w opiniach Ludwika Kolankowskiego
    ­
  8. Wojciech Piasek – Historiograficzno-metodologiczna diagnoza pisarstwa historycznego Ludwika Kolankowskiego – historyk nieortodoksyjnego historyzmu

Nowe : dzieje starego miasta – pod redakcją Krzysztofa Halickiego i Zbigniewa Lorkowskiego

 

Nowe : dzieje starego miasta

pod redakcją Krzysztofa Halickiego i Zbigniewa Lorkowskiego

Wydawcy:
Urząd Gminy w Nowem
Wydawnictwo Region

Nowe – Gdynia 2016

Sygnatura SIRr VIII/In-138

Jest to całościowe opracowanie dziejów miasta Nowe, powstałe w 750 rocznicę założenia miasta.

Historia miasta sięga swymi początkami 1266 roku.

Wówczas to kronikarz krzyżacki Piotr z Dusburga opisał walki pomorsko-krzyżackie w okolicach Nowego.

Monografia jest dziełem zbiorowym – efektem pracy historyków z regionu Kujaw i Pomorza.

W książce znalazło się również dużo fotografii ilustrujących rozważania naukowców.

Tom historii Nowego składa się z następujących rozdziałów:

– Anetta Głowacka-Penczyńska – Dzieje Nowego od czasów najdawniejszych do 1772 roku

– Tomasz Krzemiński – Nowe pod berłem Hohenzollernów (1772-1918)

– Krzysztof Halicki – Nowe nad Wisłą w okresie międzywojennym

– Sylwia Grochowina – Miasto Nowe nad Wisłą podczas okupacji niemieckiej 1939-1945

– Krzysztof Halicki – Nowe nad Wisłą w latach 1945-1989

– Marek Śliwa – Dzieje Nowego po 1989 roku. Nowe gminą samorządową