Tag Archives: katolicyzm

Next Page

Jak mam żyć, mając Boga w sercu? Rachunek sumienia z błogosławionym księdzem Stefanem Wincentym Frelichowskim

 

Józef Szamocki, Krzysztof Badowski, Joanna Grodzicka, Waldemar Rozynkowski

Jak mam żyć, mając Boga w sercu?
Rachunek sumienia z błogosławionym księdzem Stefanem Wincentym Frelichowskim

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 2018

Sygnatura IIIB/Frelichowski

W książce odwołano się do dziedzictwa duchowego bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Wykorzystano jego zapiski zawarte w „Pamiętniku” oraz w „Rozważaniach na tle Ewangelii”.

Rozważania mają pomóc w przygotowaniu się do sakramentu pojednania.

W książce znajdziemy biografię bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Zapoznamy się również ze słowami św. Jana Pawła II na temat bł. ks. Frelichowskiego.

Kolejne części publikacji stanowią:

  • Modlitwa przed spowiedzią
  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Postanowienie poprawy
  • Modlitwa po spowiedzi
  • Modlitwa oddania Matce Bożej

Akcja Katolicka – kwerenda

belkaniebieska2

kwerendaniebieska2Akcja Katolicka w Polsce powstała w 1930 roku.

Do wybuchu II wojny światowej  liczebność stowarzyszenia wzrosła do kilkuset tysięcy katolików świeckich.

W 1993 roku nastąpiło wznowienie działalności Akcji Katolickiej.

Podstawowym celem stowarzyszenia jest pogłębianie wiary chrześcijańskiej jego członków, pogłębianie życia religijnego, urzeczywistnianie wartości ewangelicznych.

W księgozbiorze Książnicy Kopernikańskiej zachowało się wiele publikacji dotyczących działalności Akcji Katolickiej, zwłaszcza z okresu międzywojennego.

1. Akcja katolicka : ostatnia szansa dla Polski / Stanisław Krajski. – Warszawa : Wydaw. Św[iętego] Tomasza z Akwinu, 1996.
Sygnatura MAG G 250974
2. Akcja Katolicka a ruch liturgiczny / Franciszek Marlewski. – Poznań : Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 1936.
Sygnatura MAG 21999
3. Akcja Katolicka i ukraińskie organizacje katolickie w Małopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym / Oleh Behen. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2009.
Sygnatura MAG TN 38163
4. Dogmatyczne podstawy Akcji Katolickiej / Ferdynand Machay. – Poznań : Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 1934.
Sygnatura MAG 21601
5. Działalność Akcji Katolickiej w diecezji chełmińskiej na przykładzie aktywności organizacji z parafii św. Katarzyny w Brodnicy w czasach Drugiej Rzeczypospolitej / Piotr Kurlenda. – Toruń : [s.n.], 2000.
Sygnatura SIRr XXXIV / 44
6. Dzwon na trwogę : wezwanie do walki z bezbożnictwem i obojętnością religijną w myśl współczesnej Akcji Katolickiej / Leon Pyżalski. – Kraków : OO Redemptoryści, 1936.
Sygnatura MAG 185125
7. Encyklika Jego Świątobliwości Pana Naszego Papieża Piusa XI do czcigodnych braci patryarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynarjuszów utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską : O „Akcji Katolickiej”. – Warszawa : Polska Katolicka Agencja Prasowa, 1931.
Sygnatura MAG TN 4961
8. Katolicki program społeczny w działalności Akcji Katolickiej Młodzieży / Edward Kozłowski. – Poznań : „Ostoja” : Katolicki Związek Młodz. Żeńsk.-Katol. Związek Młodz. Męsk., 1937.
Sygnatura MAG 22265
9. Kodeks Akcji Katolickiej / X. Guerry ; przekł. autoryz. – Poznań : Księg. Św. Wojciecha, [1929].
Sygnatura MAG TN 3498
10. Nadprzyrodzone podstawy Akcji Katolickiej / Kazimierz Kowalski. – Poznań : Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 1935.
Sygnatura MAG 21206
11. Najpilniejsze zadania Wielkopolskiej Akcji Katolickiej w chwili obecnej : referat programowy wygłoszony na inauguracyjnym zebraniu Archidiecezjalnej Rady Akcji Katolickiej w Poznaniu w dn. 23.3.1938 r. / Kazimierz Michalski. – [Poznań] : Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, [1938].
Sygnatura MAG 22649
12. O akcji katolickiej / Antoni Juljan Nowowiejski. – Płock : [s.n.], 1929.
Sygnatura MAG 20183
13. O Akcji Katolickiej w Polsce : przemówienie na Kursie Duszpastereskim we Lwowie dnia 26 września 1929 / Józef Teodorowicz. – Lwów : [s.n.], 1929.
Sygnatura MAG 13363
14. Papież Pius XI : żywot i rządy / skreślił Marjan Pachucki. – Poznań : nakł. Księgarni św. Wojciecha, [post 1929].
Sygnatura MAG 68040
15. Parafialna Akcja Katolicka / Stanisław Adamski. – Poznań : Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 1938.
Sygnatura MAG 22541
16. Petycje – prośby parafii diecezji włocławskiej z 1933 roku w sprawie wyniesienia na ołtarze królowej Jadwigi / Waldemar Rozynkowski. – Włocławek : WTN, 2001.
Sygnatura MAG G 260935
17. Petycje – prośby z terenu Diecezji Chełmińskiej w sprawie wyniesienia na ołtarze królowej Jadwigi w 1933 roku / Waldemar Rozynkowski. – Toruń : Toruńskie Towarzystwo Naukowe, 2002.
Sygnatura SIRr XXXIV / 50
18. Prawno-organizacyjne zagadnienia Akcji Katolickiej w świetle uchwał synodu / Władysław Padacz. – Poznań : [Druk. Kat. S. A. w Katowicach], 1938.
Sygnatura MAG 27826
19. Socjologiczne podstawy Akcji Katolickiej : próba syntezy / Edward Wojtusiak. – Poznań : Naczelny Instytut Akcji Katolickiej], 1934.
Sygnatura MAG 21254
20. Sprawozdanie z Czynności Katolickiego Związku Polek we Lwowie za Rok … – Lwów : Katolicki Związek Polek.
Sygnatura MAG 02814-1930
Sygnatura MAG 02608-1929
Sygnatura MAG 02608-1931/32
Sygnatura MAG 02608-1932/33
21. Statut Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet. – Poznań : Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 1934.
Sygnatura MAG 21607
22. Statut Katolickiego Stowarzyszenia Mężów. – Poznań : Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, [1934].
Sygnatura MAG 46008
Sygnatura MAG 21608
23. Statut Katolickiego Stowarzyszenia Mężów. – Poznań : Naczelny Instytut Akcji katolickiej, [1935].
Sygnatura MAG 21578
24. Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. – Poznań : Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 1934.
Sygnatura MAG 21609
25. Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. – Poznań : Spółka Akcyjna „Ostoja”, 1934.
Sygnatura MAG 18128
26. Wskazania Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej we Włocławku / [red. Stanisław Wojsa]. – Włocławek : Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.
Sygnatura MAG 03102-6
Sygnatura MAG 03102-7
27. Źródło mocy Akcji Katolickiej / Stefan Wyszyński. – Włocławek : [Druk. Diecezjalna], 1938.
Sygnatura MAG 26663

belkaniebieska2

Zdzisław Gogola OFMConv – Dzieje ruchu hippisowskiego

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Zdzisław Gogola OFMConv

Dzieje ruchu hippisowskiego

Wydawnictwo OO. Franciszkanów
„Bratni Zew”
http://www.bratnizew.pl/
Okładka: © Shutterstock

Kraków 2012

Sygnatura SIRi XVIc/SOC-8

 

 

Lata 60-te ubiegłego stulecia przyniosły eksplozję młodzieżowej kontestacji, której wyrazem był ruch hippisowski.

Bunt młodzieży rozlał się na całe Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią.
Dotarł nawet do Polski.

Wszędzie przyniósł ze sobą rewolucję w sferze moralnej i obyczajowej.

Pół wieku jakie minęło od narodzin i apogeum tego ruchu społecznego pozwala spojrzeć na jego historyczny fenomen spokojnie i z dystansu.

Wbrew pozorom nie ma zbyt wielu poważnych pozycji poświęconych „dzieciom-kwiatom”.

Lukę w piśmiennictwie uzupełnia książka franciszkanina Zdzisława Gogoli.

Monografia składa się z trzech części.

Rozdział I – Ruch hippisowski jako zjawisko społeczne

Zawiera definicję ruchu, omówienie okoliczności jego powstania i rozpowszechnienia się.
Autor opisał również późniejsze kierunki rozwoju ruchu hippisowskiego: „Ruch Jezusa” i „Kościół Zjednoczenia”. W rozdziale przedstawiono także dzieje hippisów w Polsce.

Rozdział II – Doktryna moralna ruchu hippisowskiego

W rozdziale przedstawiono poglądy głównych przywódców ruchu: Ralph „Sonny”Barger, Gridley Wright, Timothy Leary, Józef Pyrz. Omówiono również naczelny ideał moralny ruchu „satori – oświecenie”.

Rozdział III – Ruch hippisowski w świetle katolickiej teologii moralnej

Książkę zamyka porównanie doktryny hippisowskiej i katolickiej nauki moralnej.
Rozdział zawiera omówienie rewolucje moralną jaka dokonała się w latach 60-tych XX wieku. Autor przedstawia stanowisko Kościoła wobec hippisów oraz katolickie nauczanie moralne wobec wyzwań i problemów współczesnego świata. Prezentuje w końcu próby objęcia opieką duszpasterska grup subkulturowych.

Książka jest godna uwagi, gdyż porządkuje i systematyzuje nasza wiedzę o ruchu hippisowskim.

Autor analizuje również zagadnienia moralne i obyczajowe, jakie towarzyszyły młodzieżowym kontestatorom i buntownikom.

Rozszerza przy tym swe rozważania o konfrontację hippizmu z katolicką teologia moralną.