Tag Archives: krajobraz

Bożena Degórska – Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970)

 

Bożena Degórska

Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970) 

Wydawnictwo Akademickie Sedno
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Warszawa 2015

Sygnatura SIRr VIb/1-56

Dr Bożena Degórska z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk specjalizuje się w gospodarce przestrzennej, kształtowaniu środowiska i planowaniu przestrzennym.

W swojej monografii opisała procesy przekształcania krajobrazu, które przeanalizowała na podstawie dostępnych map i planów.

Na ich podstawie można prześledzić rozwój osad wiejskich i zmiany w użytkowaniu ziemi.

To właśnie przemiany agrarne stanowią główny czynnik transformacji krajobrazu na terenach wiejskich.

Skutkowały one konwersją gruntów leśnych na tereny uprawne.

Na przykład na terenie Pojezierza Chodeckiego aż 80% lasów zostało zamienionych na grunty orne.

Najintensywniej te procesy wystąpiły w drugiej połowie XIX wieku.

Autorka badaniami objęła obszar Kujaw wschodnich na przestrzeni dwóch stuleci (1770-1970).

Wykorzystano archiwalne mapy topograficzne i źródła statystyczne.

Ochrona krajobrazu – Barbara Żarska

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Barbara Żarska

Ochrona krajobrazu

Wydawnictwo SGGW

Warszawa 2011

Sygnatura SIRi XVII/G-33

 

 

Autorem książki jest dr Hab. Barbara Żarska, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, specjalista w zakresie ochrony krajobrazu, ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu.

Część rozdziałów została napisana we współpracy z Małgorzatą Szymczak-Piątek.

Opracowanie traktuje o krajobrazie w jego trzech aspektach, po pierwsze jako o środowisku przyrodniczym, po drugie jako o środowisku kulturowym i po trzecie jako o środowisku kulturalnym.

Krajobraz jest syntezą tych trzech składników.

Z książki dowiemy się jakie przepisy krajowe, europejskie i międzynarodowe regulują kwestię ochrony krajobrazu.

Ochrona i kształtowanie krajobrazu jest szczególnie ważna dla Polski, gdyż jak się okazuje aż 32,3 % powierzchni naszego kraju zajmują obszary chronione.

Mamy w Polsce 23 parki narodowe, 1451 rezerwatów przyrody, 121 parków krajobrazowych i  384 obszarów chronionego krajobrazu.

Publikacja zawiera informacje na temat ekologicznych kryteriów kształtowania krajobrazu oraz na temat zasad wykonywania studium ochrony krajobrazu.

Osobny rozdział poświęcony jest etyce ekologicznej.

Książka jest kierowana przede wszystkim do studentów architektury krajobrazu, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i urbanistyki.