Tag Archives: krajobraz

Next Page

Jan Koprowski – Przyroda gminy Brzuze i okolic

 

Jan Koprowski

Przyroda gminy Brzuze i okolic

Wydawca: Drukarnia Laser-Graf
na zlecenie Gminy Brzuze

Brzuze 2017

Sygnatura SIRr XII/70

Gmina Brzuze znana jest z urody krajobrazu i malowniczego ukształtowania terenu.

Znajduje się tu 16 pięknych jezior.

Obok rozległych gruntów rolnych zachowały się też lasy.

Niezwykle cenne okazy flory i fauny mają swoje siedliska na marginalnych obszarach intensywnych upraw rolniczych – mokradłach i użytkach suchogruntowych.

Autor przedstawił środowisko geograficzne gminy Brzuze, jej przynależność regionalną i uwarunkowania klimatyczne.

Scharakteryzował aktualne krajobrazy gminy.

Zaprezentował krajobrazy przyrodnicze, obejmujące rzeźbę terenu, rzeki, jeziora, mokradła, szatę roślinną i świat zwierząt.

Przedstawił też krajobrazy przyrodniczo-kulturowe gminy – ślady historycznego osadnictwa, zagrody, użytki rolne, nieużytki podmokłe, nieużytki suche, zadrzewienia śródpolne, infrastrukturę techniczną, obiekty użyteczności publicznej, kościoły, kaplice, cmentarze, figurki i krzyże.

Ostatni rozdział monografii poświęcony jest ochronie i promocji przyrody.

Zawarte w opracowaniu materiały są efektem długoletnich badań i obserwacji terenowych.

Ksiąska jest też wyrazem pasji fotograficznej lokalnych miłośników przyrody.

Album liczy blisko 500 zdjęć.

 

Jan Koprowski – Krajobraz ziemi dobrzyńskiej

 

Jan Koprowski

Krajobraz ziemi dobrzyńskiej

Wydawnictwo Mantis

Olsztyn 2016

Sygnatura SIRr XII/69

Jan Koprowski jest autorem tekstu i zdjęć do książki-albumu „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej”.

Autor przedstawił krajobraz przyrodniczy i przyrodniczo-kulturowy regionu dobrzyńskiego.

Z jednej strony opisał rzeźbę terenu, rzeki, jeziora, mokradła, szatę roślinną i świat zwierząt.

Z drugiej strony zajął się śladami osadnictwa, miastami, wsiami, obiektami sakralnymi, śladami wojen, powstań i miejsc pamięci, infrastrukturą społeczną i techniczną, obiektami pozarolniczej działalności gospodarczej.

W książce ziemia dobrzyńska została przedstawiona jako region historyczny.

Ukazano jej środowisko geograficzne.

Przedstawiono podział administracyjny.

Scharakteryzowano tożsamość krajobrazu ziemi dobrzyńskiej.

Wymieniono również regulacje prawne i klasyfikacje krajobrazu.

Oprócz krajobrazu przyrodniczego i przyrodniczo-kulturowego osobne rozdziały poświęcono krajobrazowi nostalgicznemu i zanikającemu oraz krajobrazowi multisensorycznemu.

Omówiono w końcu zagadnienia związane z ochroną i kształtowaniem krajobrazu.

Opracowanie jest owocem wieloletniej rejestracji fotograficznej, obserwacji i badań terenowych.

Bożena Degórska – Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970)

 

Bożena Degórska

Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970) 

Wydawnictwo Akademickie Sedno
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Warszawa 2015

Sygnatura SIRr VIb/1-56

Dr Bożena Degórska z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk specjalizuje się w gospodarce przestrzennej, kształtowaniu środowiska i planowaniu przestrzennym.

W swojej monografii opisała procesy przekształcania krajobrazu, które przeanalizowała na podstawie dostępnych map i planów.

Na ich podstawie można prześledzić rozwój osad wiejskich i zmiany w użytkowaniu ziemi.

To właśnie przemiany agrarne stanowią główny czynnik transformacji krajobrazu na terenach wiejskich.

Skutkowały one konwersją gruntów leśnych na tereny uprawne.

Na przykład na terenie Pojezierza Chodeckiego aż 80% lasów zostało zamienionych na grunty orne.

Najintensywniej te procesy wystąpiły w drugiej połowie XIX wieku.

Autorka badaniami objęła obszar Kujaw wschodnich na przestrzeni dwóch stuleci (1770-1970).

Wykorzystano archiwalne mapy topograficzne i źródła statystyczne.