Tag Archives: krajobraz

Previous Page

Ochrona krajobrazu – Barbara Żarska

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Barbara Żarska

Ochrona krajobrazu

Wydawnictwo SGGW

Warszawa 2011

Sygnatura SIRi XVII/G-33

 

 

Autorem książki jest dr Hab. Barbara Żarska, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, specjalista w zakresie ochrony krajobrazu, ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu.

Część rozdziałów została napisana we współpracy z Małgorzatą Szymczak-Piątek.

Opracowanie traktuje o krajobrazie w jego trzech aspektach, po pierwsze jako o środowisku przyrodniczym, po drugie jako o środowisku kulturowym i po trzecie jako o środowisku kulturalnym.

Krajobraz jest syntezą tych trzech składników.

Z książki dowiemy się jakie przepisy krajowe, europejskie i międzynarodowe regulują kwestię ochrony krajobrazu.

Ochrona i kształtowanie krajobrazu jest szczególnie ważna dla Polski, gdyż jak się okazuje aż 32,3 % powierzchni naszego kraju zajmują obszary chronione.

Mamy w Polsce 23 parki narodowe, 1451 rezerwatów przyrody, 121 parków krajobrazowych i  384 obszarów chronionego krajobrazu.

Publikacja zawiera informacje na temat ekologicznych kryteriów kształtowania krajobrazu oraz na temat zasad wykonywania studium ochrony krajobrazu.

Osobny rozdział poświęcony jest etyce ekologicznej.

Książka jest kierowana przede wszystkim do studentów architektury krajobrazu, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i urbanistyki.