Tag Archives: Książnica Kopernikańska

Next Page

Zadanie „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

Zadanie „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920” przewiduje zdigitalizowanie, opracowanie, udostępnienie czasopism znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej (WBP-KK) w Toruniu.

Starannie wyselekcjonowany zbiór, obejmie unikatową prasę regionalną wydaną w latach 1920-1939.

Jest to okres szczególnie ważny dla historii regionu ze względu na 100. rocznicę powrotu Pomorza i Torunia do Macierzy.

Obecnie dostęp do tych wydań w formie analogowej jest bardzo ograniczony.

Zbiory zostaną udostępnione w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (KPBC), a dostęp do nich będzie całkowicie bezpłatny i przedstawiony w atrakcyjnej formie prezentacji dla zainteresowanych materiałem, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych cyfrowo.

Opis wybranej ścieżki digitalizacyjnej

Zdigitalizowane i opracowane w ramach zadania „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920” czasopisma wydane w latach 1920-1939 będą bezpłatnie udostępnione w formie cyfrowej w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (KPBC), pod adresem: https://kpbc.umk.pl/dlibra przy użyciu oprogramowania dLibra.

Udostępnienie zasobu będzie polegało na umieszczeniu kopii w formacie PDF z technologią OCR w KPBC.

Metadane zdigitalizowanego zasobu będą sporządzone w formacie Dublin Core, zostaną również osadzone w odpowiedniej strukturze oraz przypisane do kolekcji funkcjonujących w bibliotece cyfrowej.

Charakterystyka zasobu planowanego do udostępnienia i digitalizacji

Zasób biblioteczny przeznaczony do digitalizacji w ramach projektu „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920” wybrano kierując się przede wszystkim zamysłem uczczenia nadchodzącej rocznicy „100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski”.

Ponadto przy wyborze istotne były także kryteria unikatowości oraz stanu zachowania wybranych czasopism.

Rok 2020 będzie szczególnym, nie tylko dla torunian, ale również mieszkańców całego regionu, ponieważ będzie związany z szeregiem obchodów, mających upamiętnić to wydarzenie.

Jedną z form uczczenia takiej okazji może stanowić zdigitalizowanie w ramach projektu ” Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920″ istotnych dla dziejów miasta i regionu publikacji, zgromadzonych w WBP-KK w Toruniu.

Tak oryginalna forma uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Toruń, pozwoli na wielokrotne wykorzystanie utrwalonych w cyfrowej formie, wybranych zbiorów bibliotecznych przez długie lata.

Tym samym zapadnie to w pamięci wszystkich, którzy będą mogli bezpłatnie korzystać z cyfrowych zasobów, nie tylko na terenie kraju, ale nawet w odległych zakątkach świata.

Zbiory przeznaczone do digitalizacji to głównie gazety.

Czasopisma te są cennym źródłem informacji, w związku z tym, że były wydawane po powrocie do Macierzy na terenie Pomorza, najczęściej relacjonowały bieżące wydarzenia regionalne (zarówno społeczne, gospodarcze, kulturalne, jak i polityczne) oraz podawały informacje na temat kształtowania się na nowo państwowości.

Ponadto znajduje się w nich dużo interesujących wiadomości dotyczących także życia codziennego mieszkańców regionu, jak chociażby ogłoszenia i reklamy.

Stanowią one zatem bezcenne źródło informacji, dokumentujące ówczesny okres życia Polaków na tym terenie, które może nie tylko służyć do celów naukowych, edukacyjnych, popularyzacyjnych, ale także zainteresować osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę historyczną.

Wszystkie zamierzone w ramach projektu działania mają na celu odkrywanie wielkości historycznej dziejów Torunia i regionu oraz umacnianie miłości do „małej ojczyzny”.


Samorząd

Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zadanie pn.

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

finansowane ze środków Samorządu Województwa

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Regulamin Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu

 

Regulamin Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu 

opracował Zygmunt Mocarski

Wydawca: Kuratorjum Książnicy Miejskiej im. Kopernika

Toruń 1925

Sygnatura SIRr XXXVa/1

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/70998

 

Regulamin Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu z 1925 roku

1 ZBIORY KSIĄŻNICY miejskiej im. Kopernika są przeznaczone do badań naukowych.

2 Książnica miejska im. Kopernika jest otwarta dla czytelników codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt od godz. 9.30 rano do 12 w południe i od godz. 4 do 7.30 wieczorem.

3 Pragnący korzystać ze zbiorów Książnicy miejskiej im. Kopernika winni uzyskać od bibljotekarza, znajdującego się w czytelni kartę za stosowną opłatą, ważną na przeciąg jednego roku kalendarzowego. Imienną kartę bibljoteczną otrzymuje każdy, zgłaszający się do Książnicy za okazaniem dowodu osobistego. Czytelnik podpisuje zobowiązanie do szanowania zbiorów Książnicy, przestrzegania regulaminu oraz wymienia swój adres. Wszelkie zmiany adresu niezwłocznie zgłaszać należy.

4 Katalogi, książki działu podręcznego i czasopisma bieżące znajdujące się w czytelni są dostępne czytelnikom po uprzedniem zapisaniu się w księdze obecności i z zastosowaniem się do wskazówek Dyrekcji Książnicy miejskiej im Kopernika.

5 Dla zamówienia jakiegokolwiek dzieła należy po okazaniu karty bibljotecznej wypełnić rewers według wskazówek bibljotekarza.

6 Książki zamówione czytelnik w zasadzie otrzymuje najdalej w ciągu pół godziny od chwili zgłoszenia rewersu. Wobec szczupłej ilości pracowników bibljotecznych Dyrekcji Książnicy przysługuje prawo odłożenia zamówienia na dzień następny. Na żądanie czytelnika Książnica miejska im. Kopernika rezerwuje w czytelni będące w użyciu dzieła w przeciągu dni trzech.

7 Czytelnicy winni korzystać ze zbiorów Książnicy na miejscu. Wyjątki przewiduje $ 12.

8 Dyrekcja Książnicy miejskiej im. Kopernika na zgłoszone na piśmie przez czytelnika żądanie przeprowadza korespondencję z innemi bibijotekami krajowemi w sprawie wypożyczenia do Książnicy miejskiej im. Kopernika druków i rękopisów przez Książnicę miejską im. Kopernika nieposiadanych. W zgłoszonem żądaniu winna być wyrażona zgoda czytelnika na poniesienie kosztów przesyłki wypożyczonego druku, względnie rękopisu, do Książnicy miejskiej im. Kopernika i z powrotem. Książnica miejska im. Kopernika nie bierze odpowiedzialności za odmowę danej bibljoteki wypożyczenia druku, względnie rękopisu.

9 Książnica miejska im. Kopernika gwarantuje, że z wypożyczonych z innych bibljotek druków, względnie rękopisów, czytelnicy będą korzystali jedynie w gmachu Książnicy miejskiej im. Kopernika i pod dozorem bibljotekarzy i że dla ochrony wypożyczonych druków, względnie rękopisów, będą przedsięwzięte wszelkie środki zabezpieczające nieuszkodzenie objektów. Koszta połączone z wysyłką, na żądanie, zwraca Czytelnik za pośrednictwem Książnicy miejskiej im. Kopernika po otrzymaniu wypożyczonego dzieła. Dyrekcja bibljoteki wypożyczającej druk, względnie rękopis może zastrzec termin, w którym wypożyczone dzieło ma być zwrócone.

10 Książnica miejska im. Kopernika na zgłoszone przez bibljotekę krajową, instytucję naukową, państwową, samorządową i komunalną żądanie wypożycza druki i rękopisy będące w jej posiadaniu na warunkach analogicznych wymienionym w $ 9. Do żądania należy załączyć podpisany i zaopatrzony stemplem rewers, dotyczący wypożyczonego dzieła. Koszta przesyłki ponosi bibljoteka, względnie instytucja wypożyczająca. Dyrekcja Książnicy miejskiej im. Kopernika zastrzega sobie prawo odmowy w wysłaniu druku, względnie rękopisu, szczególnie o ile wartość naukowa i rzadkość objektu wymaga specjalnej opieki.

11 Wstęp do magazynów dla osób nienależących do personelu bibijotecznego jest wzbroniony. Zwiedzanie magazynów może się odbywać po porozumieniu się z Dyrektorem Książnicy miejskiej im. Kopernika.

12 Prawo wypożyczania druków ze zbiorów Książnicy miejskiej im. Kopernika przysługuje: Prezydentowi i Viceprezydentowi m. Torunia, członkom Kuratorjum Książnicy miejskiej im. Kopernika, Kierownikowi Wydziału Bibljotek Państwowych Ministerstwa W. R. i Oświecenia Publicznego, Kuratorowi Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Dyrektorowi męskiego Gimnazjum Państwowego w Toruniu, Prezesom Tow. Naukowego w Toruniu i Tow. Coppernicus-Verein f. W. u K., Dyrektorowi Książnicy miejskiej im. Kopernika i z jego upoważnienia innym urzędnikom Książnicy miejskiej im. Kopernika.

O ile zachodzi potrzeba wypożyczenia druków osobom pracującym naukowo, winny one złożyć podanie do Kuratorjum za pośrednictwem Dyrekcji Książnicy miejskiej im. Kopernika. Decyzję w sprawie powyższej wydaje Kuratorium w porozumieniu z Dyrektorem Książnicy miejskiej im. Kopernika. Rewersy wypożyczonego druku winny być opatrzone podpisem Dyrektora Książnicy miejskiej im. Kopernika, a w razie jego nieobecności podpisem urzędnika specjalnie przez Dyrektora upoważnionego. Dzieła wypożyczone czytelnicy są obowiązani zwracać niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia.

Rękopisy, druki przed 100 laty wydane, a z późniejszych zdaniem Dyrekcji Książnicy miejskiej im. Kopernika kosztowne, rzadkie i wyczerpane, książki prawem zakazane oraz dzieła z działu podręcznego w czytelni nie mogą być wypożyczane.

Przepisy te nie dotyczą $ 10.

13 Wypożyczanie przez czytelników karty bibljotecznej i książek innym osobom jest wzbronione. W razie niestosowania się do przepisów regulaminu Dyrekcji Książnicy miejskiej im. Kopernika przysługuje prawo odebrania karty bibliotecznej.

14 Zażalenia na działalność bibljotekarzy Książnicy miejskiej im. Kopernika czytelnicy mogą wnosić na piśmie za pośrednictwem bibljotekarza w czytelni do Dyrekcji Książnicy miejskiej im. Kopernika. Zażalenia na decyzje Dyrekcji Książnicy miejskiej im. Kopernika czytelnicy mogą wnosić za pośrednictwem Dyrekcji do Kuratorjum Książnicy miejskiej im. Kopernika.

„My. Wy. Oni” – autorski spektakl przygotowany w ramach projektu

 

„My. Wy. Oni”

Przedstawienie teatralne

Projekt
„Ruch – Wyobraźnia – Integracja.
Teatr bez barier”

5 czerwca 2019 r.

Mediateka – Filia 16
Książnicy Kopernikańskiej

 

W środę 5 czerwca 2019 roku w Mediatece Książnicy Kopernikańskiej (Filia 16) zlokalizowanej w III Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu przy ul. Raszei 1 odbył się autorski spektakl teatralny.

Przedstawienie pod tytułem „My. Wy. Oni.” zostało przygotowane w ramach projektu „Ruch – Wyobraźnia – Integracja. Teatr bez barier”.

Przedstawienie powstało pod kierunkiem Barbary Rogalskiej, aktorki filmowej i teatralnej, pedagoga teatralnego oraz Anety Tulisz-Skórzyńskiej, scenografki teatralnej.

Projekt „Teatr bez barier” był skierowany do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, ich opiekunów, nauczycieli i rodzin.

Wzięli w nim udział wychowankowie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Celem projektu była aktywizacja kulturalna młodzieży oraz integracja nastolatków, którzy przy powstaniu przedstawienia współpracowali z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

Projekt został zrealizowany przez Książnicę Kopernikańską dzięki dofinansowaniu  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W Filii 16 – Mediatece przy ul. Raszei 1 dostępna jest do końca czerwca wystawa fotograficzna, dokumentująca poszczególne etapy realizacji projektu.

Projekt był realizowany w okresie od 1 marca do 5 czerwca 2019 r.

Swym zakresem obejmował: warsztaty teatralne, udział w wydarzeniach kulturalnych przygotowywanych m.in. przez Teatr im. Horzycy w Toruniu i Operę Nova w Bydgoszczy; warsztaty scenograficzne i makijażu scenicznego; sesję zdjęciową, spotkania z Teatrem Japońskim Kamishibai oraz z Muzem Bajek, Baśni i Opowieści „MuBaBAO”.