Tag Archives: materiały konferencyjne

Next Page

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

 

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

Pod redakcją:
Waldemara Rozynkowskiego,
Małgorzaty Strzeleckiej,
Michała Targowskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr IIIA/109

„Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego” jest już trzecim tomem wydanym w ramach serii „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”.

Do tej pory ukazały się:

 • Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim (2013)
 • Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim (2014)
 • Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego (2015)

Seria jest pokłosiem konferencji naukowo-metodycznych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Zbiór studiów „Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego” składa się z referatów wygłoszonych podczas konferencji, jaka odbyła się 27 listopada 2014 roku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Autorami referatów byli uczeni akademiccy oraz nauczyciele praktycy.

Pierwsza naukowa część książki zawiera teksty badaczy, prezentujących wyniki swych poszukiwań i odkryć.

Druga metodyczna część została napisana przez nauczycieli historii i osoby związane z naszym regionem, które zaprezentowały swoje osiągnięcia i autorskie projekty.

CZEŚĆ HISTORYCZNA

Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski – Książę Kazimierz Konradowic – twórca księstwa kujawskiego

Sobiesław Szybkowski – Od jednowioskowego szlachcica do wojewody. Kariera wojewody brzeskiego Andrzeja z Pierowej Woli (Lubienia)

Tomasz Dziki – Z badań nad wizerunkiem burżuazji przemysłowej Włocławka w okresie zaborów (1815–1918)

Aneta Niewęgłowska – Dyrektorzy wyższej szkoły żeńskiej w Toruniu w dziewiętnastym stuleciu

Waldemar Rozynkowski – Z Łucka do Zamku Bierzgłowskiego – o Słudze Bożym ks. biskupie Adolfie Piotrze Szelążku (1865–1950)

Monika Pest – Korespondencja polskich typografów do Janiny i Zygfryda Gardzielewskich. Unikatowa pamiątka „czarnej sztuki” w regionie

CZEŚĆ METODYCZNA

Bartosz Kleist  – Kujawy w życiu i twórczości Jana Kasprowicza 

Agnieszka Laddach – Ks. prof. Janusz St. Pasierb w świadomości mieszkańców województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

Grzegorz Radomski, Jarosław Czarnomski – Pamięć o byłych nauczycielach jako forma kreowania wzorca osobowego w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu 

Grażyna Jaśniowska – Jan Kasprowicz – patron Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu

Dariusz Chrobak – Znani i nieznani mieszkańcy ziemi dobrzyńskiej w kształtowaniu postaw młodego pokolenia na przykładzie działań Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie 

Mateusz Głowacki – Józef Otto hr. Skarbek (1819–1900) – życie, działalność i spuścizna ostatniego dziedzica Osięcin z perspektywy edukacji historycznej i regionalnej

Szymon Wiśniewski – Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic na frontach II wojny światowej. W 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino

Maria Jadczak – Tajemnica Elżbiety Zawackiej. Czy „Zo” była Matą Hari? Próba lekcyjnego portretu psychologicznego

„Pogranicze Czarnych Orłów” – materiały pokonferencyjne

belkaniebieska2

07092016

„Pogranicze Czarnych Orłów”

Dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej

Materiały pokonferencyjne pod redakcją Andrzeja Cieśli i Tomasza Krzemińskiego

Wydawca: Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski 2013

Sygnatura SIRr VIb/6-31

belkaniebieska2

Konferencja „Pogranicze Czarnych Orłów” została zorganizowana 25 sierpnia 2012 roku w Aleksandrowie Kujawskim pod patronatem Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego, Zakładu Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii PAN, Polskiego Towarzystwa Historycznego w Inowrocławiu i Aleksandrowskiej Izby Historycznej.

W XIX wieku Kujawy zostały podzielone granicą prusko-rosyjską.

Po obu stronach kordonu w różnym tempie przebiegały procesy społeczne i rozwój gospodarczy, ale wszędzie doprowadziły do przeobrażenia społeczeństw z feudalnych w kapitalistyczne.

Kujawy niegdyś jednorodne podzieliły się na dwa odmienne organizmy pod względem stopnia rozwoju przemysłowego i kulturowego.

Dla Aleksandrowa Kujawskiego szczególne znaczenie miało powstanie linii kolejowej warszawsko-bydgoskiej w 1862 roku, który z pogranicznej osady przekształcił się w bardzo ważny węzeł komunikacyjny.

Różnice między Kujawami Wschodnimi i Zachodnimi powstałe w okresie rozbiorów utrzymywały się jeszcze w okresie międzywojennym a nawet po 1945 roku.

To samo wynika z porównania Wielkopolski, Galicji i Kongresówki.

Podziały zaborowe w skali całej Polski widać w odniesieniu do struktury gospodarstw rolnych, stopnia urbanizacji, rozbudowy infrastruktury kolejowej czy nawet w politycznych preferencjach wyborczych mieszkańców.

Zbiór składa się z 10 studiów:

 1. Aneta Niewęgłowska – Podzielona jedność. Zabór pruski i Królestwo Polskie w latach 1815-1918
 2. Anna Zglińska – Od kordonu sanitarnego do granicy niemiecko-rosyjskiej. Przemiany strefy pogranicza w XIX wieku na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej
 3. Marcin Przegiętka – Europa bez granic w XIX wieku? Refleksje na temat podróży kolejowych przed 1914 rokiem
 4. Andrzej Cieśla – Miasto na granicy. Z dziejów Aleksandrowa Pogranicznego w XIX i początkach XX wieku
 5. Piotr Miernik – Rozwój przestrzenny przygranicznej stacji i osady Aleksandrów
 6. Tomasz Krzemiński – Przemytniczym szlakiem. Zjawiska przestępcze na pograniczu prusko-rosyjskim w rejonie Kujaw w XIX i na początku XX wieku
 7. Tomasz Łaszkiewicz – Następstwa podziałów zaborowych dla regionu kujawskiego
 8. Szymon Komusiński – Losy stacji granicznych z czasów zaborów po 1918 roku
 9. Tomasz Padło – wpływ podziałów zaborowych na wybrane struktury przestrzenne polski
 10. Jacek Schmidt – Granica w naszych głowach. O społeczno-kulturowych konsekwencjach funkcjonowania dawnej granicy zaborowej w czasach najnowszych

belkaniebieska2

Dr Mariusz Balcerek – III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”

belkaniebieska2

06082016

Dr Mariusz Balcerek

III Międzynarodowy Kongres Naukowy
„Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”
Białystok, 30 IX – 2 X 2015 roku

Zapiski Historyczne

Tom 81 – Rok 2016 – zeszyt 1

s. 215-220

belkaniebieska2

Miło nam poinformować, że na łamach najnowszych „Zapisek Historycznych”  ukazała się relacja naszego kolegi dr Mariusza Balcerka, kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego, z III Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” , jaki odbył się w Białymstoku w dniach 30 września – 2 października 2015 r.

W trakcie 3-dniowej konferencji wygłoszono ponad 100 referatów.

Kongres odbywa się co trzy lata.

Jego organizatorem jest Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.

Wystąpienia prelegentów dotyczyły zagadnień z zakresu zabytków sztuki materialnej, literatury, archeologii, etnografii, archiwistyki, bibliotekoznawstwa i historii.

Szczególne miejsce na konferencji poświęcono badaniom nad Inflantami, cmentarzami na Kresach, historycznym technikom malarskim, archiwom i bibliotekom.

Kongres należy do największych w Polsce imprez naukowych.

Jego wielkim atutem jest zgromadzenie w jednym miejscu badaczy reprezentujących rozmaite dyscypliny naukowe.

belkaniebieska2