Tag Archives: materiały konferencyjne

Next Page

Budownictwo szkieletowe w Toruniu – pruski mur – nielubiane dziedzictwo

Budownictwo szkieletowe w Toruniu
Pruski mur – nielubiane dziedzictwo

Redakcja naukowa:
Katarzyna Kluczwajd

Seria: Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia

Wydawca: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXIIIb/153

Książka zawiera materiały z I sesji naukowej z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”, zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki 9 maja 2015 w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Zamiarem organizatorów było zwrócenie uwagi torunian na nowe zabytki rodem z XIX i XX wieku, które na naszych oczach znikają z pejzażu miasta, gdyż nie docenia się ich walorów historycznych, artystycznych i architektonicznych.

W czasie konferencji z referatami wystąpili nie tylko specjaliści, ale również pasjonaci i miłośnicy zabytków Torunia.

Należy podkreślić, że książka jest bardzo bogato ilustrowana.

Zamieszczono w niej następujące studia i artykuły:

Henryk Ratajczak – Pruski mur w Toruniu – niechlubne dziedzictwo? Uwarunkowania powstania, zasób i społeczna percepcja wartości budownictwa szkieletowego z przełomu XIX i XX wieku

Ulrich Schaaf – Przemysłowa architektura szkieletowa dziewiętnastowiecznych przedmieść Torunia. Kilka uwag na temat jej charakterystyki, zastosowania i znaczenia

Szymon Spandowski, Anna Zglińska – Na szlaku szkieletów. O nieistniejących domach przedsiębiorców budowlanych i nie tylko

Marcin Ceglarski, Jakub Polak – Dom przy ul. Bydgoskiej 32 – jego historia i analiza przekształceń

Wojciech Koczorowski, Katarzyna Kluczwajd – O znanym w Toruniu domu szkieletowym przy ul. Stromej 5

Jacek Bloch, Magdalena Olszta-Bloch – Mur pruski w sieci, czyli refleksje nad konstrukcjami szkieletowymi w Toruniu

Katarzyna Kluczwajd – Prusko-murowe impresje. Toruńskie Spacery Fotograficzne

Zbyszek Filipiak – Pierwsza pięciolatka Toruńskich Spacerów Fotograficznych (2010-2015)

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

 

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

Pod redakcją:
Waldemara Rozynkowskiego,
Małgorzaty Strzeleckiej,
Michała Targowskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr IIIA/109

„Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego” jest już trzecim tomem wydanym w ramach serii „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”.

Do tej pory ukazały się:

 • Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim (2013)
 • Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim (2014)
 • Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego (2015)

Seria jest pokłosiem konferencji naukowo-metodycznych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Zbiór studiów „Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego” składa się z referatów wygłoszonych podczas konferencji, jaka odbyła się 27 listopada 2014 roku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Autorami referatów byli uczeni akademiccy oraz nauczyciele praktycy.

Pierwsza naukowa część książki zawiera teksty badaczy, prezentujących wyniki swych poszukiwań i odkryć.

Druga metodyczna część została napisana przez nauczycieli historii i osoby związane z naszym regionem, które zaprezentowały swoje osiągnięcia i autorskie projekty.

CZEŚĆ HISTORYCZNA

Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski – Książę Kazimierz Konradowic – twórca księstwa kujawskiego

Sobiesław Szybkowski – Od jednowioskowego szlachcica do wojewody. Kariera wojewody brzeskiego Andrzeja z Pierowej Woli (Lubienia)

Tomasz Dziki – Z badań nad wizerunkiem burżuazji przemysłowej Włocławka w okresie zaborów (1815–1918)

Aneta Niewęgłowska – Dyrektorzy wyższej szkoły żeńskiej w Toruniu w dziewiętnastym stuleciu

Waldemar Rozynkowski – Z Łucka do Zamku Bierzgłowskiego – o Słudze Bożym ks. biskupie Adolfie Piotrze Szelążku (1865–1950)

Monika Pest – Korespondencja polskich typografów do Janiny i Zygfryda Gardzielewskich. Unikatowa pamiątka „czarnej sztuki” w regionie

CZEŚĆ METODYCZNA

Bartosz Kleist  – Kujawy w życiu i twórczości Jana Kasprowicza 

Agnieszka Laddach – Ks. prof. Janusz St. Pasierb w świadomości mieszkańców województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

Grzegorz Radomski, Jarosław Czarnomski – Pamięć o byłych nauczycielach jako forma kreowania wzorca osobowego w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu 

Grażyna Jaśniowska – Jan Kasprowicz – patron Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu

Dariusz Chrobak – Znani i nieznani mieszkańcy ziemi dobrzyńskiej w kształtowaniu postaw młodego pokolenia na przykładzie działań Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie 

Mateusz Głowacki – Józef Otto hr. Skarbek (1819–1900) – życie, działalność i spuścizna ostatniego dziedzica Osięcin z perspektywy edukacji historycznej i regionalnej

Szymon Wiśniewski – Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic na frontach II wojny światowej. W 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino

Maria Jadczak – Tajemnica Elżbiety Zawackiej. Czy „Zo” była Matą Hari? Próba lekcyjnego portretu psychologicznego

„Pogranicze Czarnych Orłów” – materiały pokonferencyjne

belkaniebieska2

07092016

„Pogranicze Czarnych Orłów”

Dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej

Materiały pokonferencyjne pod redakcją Andrzeja Cieśli i Tomasza Krzemińskiego

Wydawca: Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski 2013

Sygnatura SIRr VIb/6-31

belkaniebieska2

Konferencja „Pogranicze Czarnych Orłów” została zorganizowana 25 sierpnia 2012 roku w Aleksandrowie Kujawskim pod patronatem Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego, Zakładu Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii PAN, Polskiego Towarzystwa Historycznego w Inowrocławiu i Aleksandrowskiej Izby Historycznej.

W XIX wieku Kujawy zostały podzielone granicą prusko-rosyjską.

Po obu stronach kordonu w różnym tempie przebiegały procesy społeczne i rozwój gospodarczy, ale wszędzie doprowadziły do przeobrażenia społeczeństw z feudalnych w kapitalistyczne.

Kujawy niegdyś jednorodne podzieliły się na dwa odmienne organizmy pod względem stopnia rozwoju przemysłowego i kulturowego.

Dla Aleksandrowa Kujawskiego szczególne znaczenie miało powstanie linii kolejowej warszawsko-bydgoskiej w 1862 roku, który z pogranicznej osady przekształcił się w bardzo ważny węzeł komunikacyjny.

Różnice między Kujawami Wschodnimi i Zachodnimi powstałe w okresie rozbiorów utrzymywały się jeszcze w okresie międzywojennym a nawet po 1945 roku.

To samo wynika z porównania Wielkopolski, Galicji i Kongresówki.

Podziały zaborowe w skali całej Polski widać w odniesieniu do struktury gospodarstw rolnych, stopnia urbanizacji, rozbudowy infrastruktury kolejowej czy nawet w politycznych preferencjach wyborczych mieszkańców.

Zbiór składa się z 10 studiów:

 1. Aneta Niewęgłowska – Podzielona jedność. Zabór pruski i Królestwo Polskie w latach 1815-1918
 2. Anna Zglińska – Od kordonu sanitarnego do granicy niemiecko-rosyjskiej. Przemiany strefy pogranicza w XIX wieku na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej
 3. Marcin Przegiętka – Europa bez granic w XIX wieku? Refleksje na temat podróży kolejowych przed 1914 rokiem
 4. Andrzej Cieśla – Miasto na granicy. Z dziejów Aleksandrowa Pogranicznego w XIX i początkach XX wieku
 5. Piotr Miernik – Rozwój przestrzenny przygranicznej stacji i osady Aleksandrów
 6. Tomasz Krzemiński – Przemytniczym szlakiem. Zjawiska przestępcze na pograniczu prusko-rosyjskim w rejonie Kujaw w XIX i na początku XX wieku
 7. Tomasz Łaszkiewicz – Następstwa podziałów zaborowych dla regionu kujawskiego
 8. Szymon Komusiński – Losy stacji granicznych z czasów zaborów po 1918 roku
 9. Tomasz Padło – wpływ podziałów zaborowych na wybrane struktury przestrzenne polski
 10. Jacek Schmidt – Granica w naszych głowach. O społeczno-kulturowych konsekwencjach funkcjonowania dawnej granicy zaborowej w czasach najnowszych

belkaniebieska2