Tag Archives: miasta

Next Page

Nowe : dzieje starego miasta – pod redakcją Krzysztofa Halickiego i Zbigniewa Lorkowskiego

 

Nowe : dzieje starego miasta

pod redakcją Krzysztofa Halickiego i Zbigniewa Lorkowskiego

Wydawcy:
Urząd Gminy w Nowem
Wydawnictwo Region

Nowe – Gdynia 2016

Sygnatura SIRr VIII/In-138

Jest to całościowe opracowanie dziejów miasta Nowe, powstałe w 750 rocznicę założenia miasta.

Historia miasta sięga swymi początkami 1266 roku.

Wówczas to kronikarz krzyżacki Piotr z Dusburga opisał walki pomorsko-krzyżackie w okolicach Nowego.

Monografia jest dziełem zbiorowym – efektem pracy historyków z regionu Kujaw i Pomorza.

W książce znalazło się również dużo fotografii ilustrujących rozważania naukowców.

Tom historii Nowego składa się z następujących rozdziałów:

– Anetta Głowacka-Penczyńska – Dzieje Nowego od czasów najdawniejszych do 1772 roku

– Tomasz Krzemiński – Nowe pod berłem Hohenzollernów (1772-1918)

– Krzysztof Halicki – Nowe nad Wisłą w okresie międzywojennym

– Sylwia Grochowina – Miasto Nowe nad Wisłą podczas okupacji niemieckiej 1939-1945

– Krzysztof Halicki – Nowe nad Wisłą w latach 1945-1989

– Marek Śliwa – Dzieje Nowego po 1989 roku. Nowe gminą samorządową

Tomasz Krzemiński – Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku

 

Tomasz Krzemiński

Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku
Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości

Wydawca: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Warszawa 2017

Sygnatura SIRr VIb/6-36

Dr hab. Tomasz Krzemiński, jest profesorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu).

Prowadzi badania nad historią społeczną XIX i XX wieku, dziejami politycznymi zachodnich ziem Polski, historią życia codziennego, zagadnieniami modernizacji społecznej w XIX i XX stuleciu, historią prasy pomorskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są jego następujące publikacje:

1. Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku (Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości), Warszawa 2017.
2. Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865–1935), Toruń 2008.
3. Odbiór społeczny kinematografii na Pomorzu Nadwiślańskim w początkach XX wieku, „Zapiski Historyczne”, t. 80, 2015, z. 3, s. 222–242.
4. Dawny Aleksandrów / Jerzy Erwiński, Tomasz Krzemiński, Jerzy Trescher, Aleksandrów Kujawski 2004
5. K-Brot, marmolada i ziemniaki. Pożywienie mieszkańców Prus Zachodnich w czasie pierwszej wojny światowej, „Zapiski Historyczne”, t. 79, 2014, z. 2, s. 55–72.
6. Der Alltag in den kleinen und mittelgrossen Städten  von Pommerellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Gegenstand der historischen Analyse (Probleme und Forschungsvorschläge), „Zapiski Historyczne”, t. 78, 2013, z. 4, s. 40–54.
7. „Pogranicze Czarnych Orłów” : dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli i Tomasza Krzemińskiego, Aleksandrów Kujawski 2013
8. W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego, Toruń 2017
9. Historia Pomorza. T. 5, (1918-1939) : Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk. Cz. 2, Polityka i kultura / opracowali Elżbieta Alabrudzińska, Marek Andrzejewski, Ewa Gawrońska, Przemysław Hauser, Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz, Bogusław Mansfeld, Przemysław Olstowski, Wiktor Pepliński, Janusz Skuczyński, Robert Stopikowski, Jan Walkusz, Mariusz Wołos, Toruń 2018

Dysertacja „Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości” przedstawia społeczeństwo pomorskie w dobie wielkich przeobrażeń cywilizacyjnych i społecznych.

Przemiany te objęły kulturę materialną i życie społeczne, oddziaływały na poziom i styl życia mieszkańców pomorskich miasteczek.

Autor przedstawił obraz małomiejskiej, powiatowo-prowincjonalnej codzienności na tle szerokich przemian społeczno-politycznych przełomu XIX i XX wieku.

Analiza obejmuje zarówno okres zaboru pruskiego jak i dwudziestolecie międzywojenne.

Na kartach książki opisano przekształcenia przestrzeni publicznej i prywatnej, poziom życia i zdrowotność mieszkańców, przyzwyczajenia żywieniowe, zagadnienia aprowizacyjne, życie rodzinne, pracę zarobkową, zróżnicowane stosunki etniczne i wyznaniowe.

Rozprawa podzielona została na kilka obszernych części.

I. Modernizacja – przeobrażenia – polityka

II. Małomiasteczkowy pejzaż przestrzeni publicznej i prywatnej

III. Higiena i zdrowie

IV. Kultura kulinarna – zwyczaje żywieniowe – aprowizacja

V. Rodzina – małżeństwo – płeć

VI. Praca – zawód – utrzymanie

VII. Relacje – współzależności – odniesienia społeczne

VIII. Wolny czas – świętowanie – rekreacja – uczestnictwo w kulturze

Toruń tam i z powrotem

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Toruń tam i z powrotem
Szkice z antropologii miasta

Pod redakcją: Artur Trapszyc,
Violetta Wróblewska

Wydawca:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Oddział w Toruniu

Toruń 2011

Sygnatura SIRr VIII/T-162

 

Oddział toruński Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego wydal już wcześniej
dwie książki poświęcone Toruniowi:
– Z trzeciego brzegu Wisły (2007) – sygnatura SIRr XXIXa/37
– Do Torunia kupić kunia (2008) – sygnatura SIRr IX/33

Bohaterami książki są toruńczycy i to zarówno postacie indywidualne,
jak i grupy społeczne.

Publikacja podzielona jest na dwie części.

Część pierwsza przedstawia indywidualne losy osób, których życie związało się z Toruniem; malarza, fotografa, kapeluszników, przemytnika, muzyka, wodniaków.

Część druga będąca po części owocem studenckiej sesji” Współczesny folklor Torunia” opisuje dzisiejszy miejski folklor Torunia: uliczne graffiti, kibiców sportowych, żebraków, studentów.

CZĘŚĆ I – TORUŃCZYKÓW PORTRET KRAŚNY.
BIOGRAFICZNY ZAPIS HISTORII MIASTA

 • Justyna Słomska-Nowak
  Brnąć przez zieleń i jej odcienie… Tadeusz Gapiński i jego malarstwo.
 • Aleksandra Jarysz
  Namalowany światłem i dopowiedziany przez historię portret Alexandra Jacobiego, XIX-wiecznego fotografa toruńskiego
 • Żaneta Kopczyńska
  Historia z kapelusza. O zakładzie modniarskim przy ulicy Szewskiej w Toruniu
 • Hubert Czachowski
  W pułapce mitu. Historia jednego zbrodniarza
 • Natalia Lutomierska, Marcin Lutomierski
  Przystanek Toruń. O wędrownym muzyku indiańskim
 • Artur Trapszyc
  Na wodzie i na ladzie. Z życia toruńskich Wasserpolaków
 • Ryszard Bieńkowski
  Toruń, czyli tam i z powrotem

CZĘŚĆ II – TORUŃCZYKÓW SŁOWO PRZAŚNE.
FOLKLORYSTYCZNE OPISANIE MIASTA

 • Violetta Wróblewska
  Głos „młodych gniewnych”, czyli współczesny folklor Torunia
 • Mariusz Szybko
  O czym mówią nam napisy na ścianach?
 • Olga Wachcińska
  O graffiti na toruńskich dworcach kolejowych
 • Paulina Bobecka
  Twórczość słowna kibiców Klubu Sportowego Toruń Unibax SA
 • Weronika Krajniak
  „O Apatorze mój!”, czyli folklor toruńskich kibiców żużlowych
 • Monika Zaremba
  O czym się plotkuje w mieście Kopernika? Toruńskie legendy miejskie
 • Bartosz Filipczyk
  Żebracy w Toruniu, czyli co dziś zostało z dziadów
 • Martyna Bokiniec
  Hande made w stylu etno wśród studentów UMK w Toruniu