Tag Archives: Niemcy

Previous Page

Tomasz Wąsik – Zapomniana bitwa Wielkiej Wojny : walki pod Włocławkiem 11-13 listopada 1914 r.

 

Tomasz Wąsik

Zapomniana bitwa Wielkiej Wojny
Walki pod Włocławkiem 11-13 listopada 1914 r.

Wydawca:
Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku

Włocławek 2014

Sygnatura SIRr XXV/51

Tomasz Wąsik jest kierownikiem Muzeum Historii Włocławka.

Jego książka jest poświęcona największej w dziejach bitwie do jakiej doszło na Kujawach.

W bitwie włocławskiej brało udział 35 tysięcy żołnierzy rosyjskich i 100 tysięcy niemieckich.

Autor omówił na wstępie historię garnizonu kawaleryjskiego we Włocławku w XIX i na początku XX wieku.

Następnie porównał armie carskiej Rosji i kajzerowskich Niemiec w przededniu wybuchu I wojny światowej.

Opisane zostały pierwsze działania wojenne latem i jesienią 1914 roku na Kujawach.

Zasadniczą częścią monografii jest szczegółowa rekonstrukcja przebiegu bitwy włocławskiej.

Ostatni rozdział poświęcony jest pochówkom żołnierzy i cmentarzom wojennym.

Książkę uzupełniają też ważne załączniki takie jak ordre de bataille bitwy, stany oddziałów, biogramy dowódców.

Wielkim walorem opracowania są liczne stare fotografie i dokumenty ilustrujące historyczno-wojskowa analizę.

Do publikacji dołączone są również cztery mapy przedstawiające położenie stron bitwy pod Włocławkiem w dniach 10-13 listopada 1914 roku.

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim – IV konferencja naukowo-metodyczna

belkaniebieska2

04112015

 

 

IV Konferencja naukowo-metodyczna z cyklu „Region kujawsko-pomorski w przeszłości” zatytułowana: „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim”

belkaniebieska2

W czwartek 29 października 2015 roku odbyła się IV edycja konferencji naukowo-metodycznej z cyklu „Region kujawsko-pomorski w przeszłości” zatytułowana: „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim”. Jej gospodarzem był Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK, a jego członkami: dr Małgorzata Strzelecka i dr Michał Targowski.

Jak co roku, obrady odbywały się w Sali Rady Wydziału Nauk Historycznych im. Profesora Karola Górskiego, która całkowicie się wypełniła słuchaczami. Wśród zgromadzonych znaleźli się pracownicy naukowi UMK, nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy zainteresowani regionalną tematyką.

Konferencję otworzył organizator, dr hab. Rozynkowski. Następnie głos zabrali: prodziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr hab. Wiesław Sieradzan oraz mgr Alicja Bartnicka z Koła Naukowego Badaczy Białych Plam, działającego przy UMK. Prodziekan zwrócił uwagę na potrzebę badań regionalnych, natomiast mgr Bartnicka zaprosiła zebranych na wykład Marcina Ogdowskiego – blogera wojennego, zatytułowany: „Polacy w Afganistanie – zwycięstwo czy klęska?”, które odbędzie się 24 listopada. Potem dr hab. Rozynkowski zaprezentował książkę: Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego, która jest efektem zeszłorocznego spotkania.

Obrady konferencji podzielone zostały na 2 części, podczas których wygłaszano referaty i rozmawiano o nich, oraz panel dyskusyjny: „Mniejszości narodowe i etniczne w regionie w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie”. W pierwszej części obrad mogliśmy wysłuchać 5 wystąpień:

  • dr Michał Targowski (UMK) – „Przybysze na Kujawach i Pomorzu – migracje i obce osadnictwo na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na przestrzeni dziejów
  • dr hab. Maciej Krotofil (UMK) – Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy na Kujawach i Pomorzu w okresie międzywojennym”
  • dr Aneta Niewęgłowska (UMK) – Przynależność narodowo-wyznaniowa uczennic średnich szkół żeńskich w Prusach Zachodnich w XIX w.”
  • dr hab. Sylwia Grochowina (UMK) – Losy kobiet żydowskich z podobozu KL Stutthof – Baukommando Weichsel. Aktualny stan wiedzy”
  • mgr Maciej Mazurkiewicz (Toruń) – Żydzi w międzywojennym Toruniu. Historia, dziedzictwo, pamięć”

Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja. Dr hab. Sylwię Grochowinę pytano o straty Baukommando „Weichsel”, konsekwencje jakie spotkały strażników oraz o działające na tym terenie Baukommando „Ostland”. Drugim pytanym referentem był mgr Maciej Mazurkiewicz, który musiał zmierzyć się z kwestiami, czy Towarzystwo Ochrony Zwierząt można uznać za organizację antyżydowską oraz czy bojkot polskich lub niemieckich firm należy traktować jako działalność antypolską lub antyniemiecką?

Po dyskusji i krótkiej przerwie kawowej wznowiono obrady konferencji. W drugiej jej części wysłuchaliśmy kolejnych 5 referatów:

  • mgr Paweł Madaliński (UMK) – Mniejszość niemiecka wobec odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Na przykładzie miasta Świecia i powiatu świeckiego”
  • dr Tomasz Dziki (Włocławek) – Wielokulturowość Włocławka w XIX stuleciu”
  • mgr Dariusz Chrobak (Czernikowo) –Mniejszości narodowe na ziemi dobrzyńskiej i pamięć o nich”
  • mgr Robert Stodolny (Aleksandrów Kujawski) –Stosunki narodowościowe w Aleksandrowie Kujawskim do 1945 roku – wybrane aspekty”
  • Mateusz Głowacki (UMK) – Sztetl, który zniknął bez śladu. Społeczność żydowska w Osięcinach na Kujawach od początku XIX w. do 1942 roku”

Po wygłoszeniu ostatniego referatu odbyła się dyskusja. Mgr Robert Stodolny z drem Tomaszem Dzikim dyskutowali o prawosławiu na terenie Królestwa Polskiego, dr hab. Waldemar Rozynkowski z mgrem Robertem Stodolnym o rosyjskości Aleksandrowa Kujawskiego, dr Michał Targowski z mgrem Dariuszem Chrobakiem o efektach nauczania na temat mniejszości narodowych w regionie, a mgr Maria Jadczak z Mateuszem Głowackim o nie do końca idealnym obrazie żołnierzy wyklętych.

Po zakończeniu rozmów nad wygłoszonymi referatami miał miejsce osobny panel dyskusyjny zatytułowany: „Mniejszości narodowe i etniczne w regionie w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie”. Jego moderatorami byli: mgr Maria Jadczak, dr Ewa Puls i dr Małgorzata Strzelecka.

belkaniebieska2