Tag Archives: nowożytność

Next Page

Dariusz Chyła – Opieka społeczna na Kujawach w latach 1577-1772

 

Dariusz Chyła

Opieka społeczna na Kujawach w latach 1577-1772

Wydawca: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Lublin 2015

Sygnatura SIRr XXVI/24

Dariusz Chyła jest doktorem nauk humanistycznych.

Specjalizuje się w historii nowożytnej Polski, historii kultury materialnej i w historii medycyny.

Dysertacja doktorska „Opieka społeczna na Kujawach w latach 1577-1772” wypełnia luki w naszej wiedzy na temat nowożytnych Kujaw i historii szpitalnictwa.

Pomoc ludziom ubogim była prowadzona dawniej przez władze kościelne.

Szpitale pełniły również rolę przytułków.

Autor oparł się przed wszystkim na dokumentach kościelnych, aktach normatywnych, relacjach do Rzymu, wizytacjach.

Najwięcej źródeł przechowywanych jest w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie i w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku.

W rozprawie opisano sieć szpitali, ich liczbę, majątek.

Przeanalizowano życie wewnętrzne w szpitalach, warunki lokalowe i żywieniowe pensjonariuszy.

Monografia dzieli się na siedem rozdziałów:

  1. Czynniki kształtujące rozwój szpitalnictwa w archidiakonatach kruszwickim i włocławskim w latach 1577-1772
  2. Sieć i fundatorzy szpitali
  3. Budynki szpitalne
  4. Uposażenie szpitali
  5. Pensjonariusze
  6. Zarząd nad szpitalami
  7. Inne formy wspierania ubogich

Michał Kargul – Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…

 

Michał Kargul

Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…
Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny

Gdańsk 2012

Sygnatura SIRr XVI/99

Michał Kargul jest doktorem nauk historycznych.

To historyk, regionalista, działacz społeczny i nauczyciel.

Redaguje regionalny rocznik „Teki Kociewskie”.

Prowadzi audycje na antenie Tczewskiego Radia Fabryka.

Jest autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat historii leśnictwa i pomorskiego ruchu regionalnego publikowanych na łamach „Act Cassubiana”, „Rydwana”, „Pomeranii”.

W 2009 roku obronił na Uniwersytecie Gdańskim pracę doktorską pod tytułem „Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772”.

Badania autora dowiodły, że jeszcze przed nastaniem pruskiej administracji na Pomorzu zaczęły się rozwijać nowoczesne formy gospodarki leśnej.

Leśnictwo na Pomorzu ukazane jest na szerokim tle zagospodarowania lasów w Europie.

Omówiono gospodarkę leśną w lasach królewskich, w lasach kościelnych, szlacheckich i miejskich.

Przedstawiono wykształcenie się nowoczesnych form urządzania, hodowli i użytkowania lasów.

Opisano formy ochrony lasu.

W końcu scharakteryzowano znaczenie gospodarcze i pozagospodarcze lasów pomorskich w XVI, XVII i XVIII wieku.

Ks. Bogusław Dygdała – Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Ks. Bogusław Dygdała

Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku

Roczniki TNT – Rocznik 93 – Zeszyt 3
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
http://www.tnt.torun.pl/
Uniwersytet Mikołaja Kopernika http://www.wydawnictwoumk.pl
Projekt okładki: Monika Pest
Toruń 2009
Sygnatura SIRr XXXIV/129

 

Ks. dr Bogusław Dygdała poświęcił swoją dysertację badaniom
nad dziejami kościoła, a w szczególności nad funkcjonowaniem struktur parafialnych.

Podstawą źródłową pracy są akta wizytacji od najstarszych zachowanych kompletnie z 1647 roku do przeprowadzanych
w latach 80-tych XVIII stulecia.

Książka podzielona została na cztery rozdziały.

Rozdział I – Diecezja chełmińska i jej wizytacje w epoce potrydenckiej

Rozdział II – Zmiany sieci dekanalnej i parafialnej

Rozdział III – Duchowieństwo

Rozdział IV – Świątynie i ich wyposażenie

W XVII i XVIII wieku struktura parafialna bardzo ewoluowała.

Liczba parafii spadała w związku z postępami reformacji i przejmowaniem kościołów
przez protestantów oraz w związku ze zniszczeniami świątyń dokonywanymi
przez wojska szwedzkie.

Dopiero u schyłku XVII wieku rozpoczęło się powolne rekonstruowanie struktury parafialnej, odzyskiwanie świątyń od protestantów i odbudowywanie zniszczonych
przez obce wojska kościołów.

Lektura opracowania pozwala zapoznać się również z danymi na temat liczby ludności katolickiej i praktykami religijnymi wiernych.

Akta wizytacji udostępniają wiedzę o duchowieństwie parafialnym, jego wieku, wykształceniu i dochodach.

W końcu dowiadujemy się o wyposażeniu świątyń w ołtarze, organy, szaty
i księgi liturgiczne.

Co ciekawe większość kościołów w diecezji chełmińskiej była murowana, co było jednak dziedzictwem czasów krzyżackich.

Do rozprawy dołączono dwie mapy przedstawiające strukturę parafialną diecezji chełmińskiej:
1. według wizytacji Jana Ludwika Strzesza (1667-1672)
2. według tabel bpa Karola Hohenzollerna (1785)