Tag Archives: ochrona środowiska

Next Page

Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

03032015Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy
W oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców

Pod redakcją: Janiny Drążek,
Juliana Chmiela, Michała Kupczyka

Stowarzyszenie Ekologiczne
w Barcinie

Barcin 2012

Sygnatura SIRr XII/52

 

Książka jest owocem III Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców”, jaka odbyła się 21 listopada 2011 roku w Pałacu w Lubostroniu.

Wydawnictwo zawiera 25 artykułów poświęconych przyrodzie Pałuk.

Autorzy zwrócili uwagę na rozmaite aspekty przyrodnicze, takie jak na przykład ochrona krajobrazu, zrównoważony rozwój, zarządzanie zasobami przyrodniczymi, geologia, torfowiska, zbiorniki wodne, walory turystyczne, szata roślinna, parki dworskie i miejskie, nauczanie przyrody, formy ochrony przyrody.

Wydawnictwo jest dowodem na energiczną działalność Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie, za którego to sprawą wśród mieszkańców regionu, władz samorządowych i środowisk naukowych coraz więcej zwolenników zyskuje idea utworzenia Pałuckiego Parku Krajobrazowego.

belka

Wybrane problemy ochrony mokradeł – pod redakcją Andrzeja Łachacza

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

13012014

 

Wybrane problemy ochrony mokradeł

Pod redakcją Andrzeja Łachacza

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Olsztyn 2012

Sygnatura SIRi XVII/G-34

 

 

Przedmiotem opracowania są mokradła i torfowiska, a dokładne problematyka ich ochrony w związku z nasilającymi się współcześnie procesami przekształcania środowiska przyrodniczego.

Tekst zawiera zarówno globalne jak i lokalne ujęcie zagadnienia.

Książka jest zbiorem referatów wygłaszanych podczas wykładów otwartych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Autorami referatów są dr. inż. Arkadiusz Bieniek, dr inż. Jan Koprowski, prof. dr hab. Krzysztof Lipka, prof. dr hab. Andrzej Łachacz, prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski, dr hab. inż. Ryszard Oleszczuk, prof. dr hab. Jan Siuta, dr inż. Joanna Stabryła, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, mgr inż. Bogusław Żukowski.

Monografia podzielona jest na sześć rozdziałów.

Rozdział I – Krzysztof Lipka, Joanna Stabryła
Wielofunkcyjność mokradeł w Polsce i świecie

Rozdział II – Kazimierz Tobolski
Ochrona europejskich torfowisk

Rozdział III – Waldemar Mioduszewski
Zjawiska ekstremalne w przyrodzie – susze i powodzie

Rozdział IV – Ryszard Oleszczuk
Wielkość emisji gazów cieplarnianych i sposoby jej ograniczenia z torfowisk użytkowanych rolniczo

Rozdział V – Jan Koprowski, Andrzej Łachacz
Potorfia w krajobrazie rolniczym Pojezierza Dobrzyńskiego

Rozdział VI – Arkadiusz Bieniek, Andrzej Łachacz
Ewolucja gleb murszowych w krajobrazie sandrowym

Rozdział VII – Jan Siuta, Bogusław Żukowski
Wykonanie rekultywacji gruntów w latach 1975-2009

belka

Ochrona krajobrazu – Barbara Żarska

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Barbara Żarska

Ochrona krajobrazu

Wydawnictwo SGGW

Warszawa 2011

Sygnatura SIRi XVII/G-33

 

 

Autorem książki jest dr Hab. Barbara Żarska, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, specjalista w zakresie ochrony krajobrazu, ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu.

Część rozdziałów została napisana we współpracy z Małgorzatą Szymczak-Piątek.

Opracowanie traktuje o krajobrazie w jego trzech aspektach, po pierwsze jako o środowisku przyrodniczym, po drugie jako o środowisku kulturowym i po trzecie jako o środowisku kulturalnym.

Krajobraz jest syntezą tych trzech składników.

Z książki dowiemy się jakie przepisy krajowe, europejskie i międzynarodowe regulują kwestię ochrony krajobrazu.

Ochrona i kształtowanie krajobrazu jest szczególnie ważna dla Polski, gdyż jak się okazuje aż 32,3 % powierzchni naszego kraju zajmują obszary chronione.

Mamy w Polsce 23 parki narodowe, 1451 rezerwatów przyrody, 121 parków krajobrazowych i  384 obszarów chronionego krajobrazu.

Publikacja zawiera informacje na temat ekologicznych kryteriów kształtowania krajobrazu oraz na temat zasad wykonywania studium ochrony krajobrazu.

Osobny rozdział poświęcony jest etyce ekologicznej.

Książka jest kierowana przede wszystkim do studentów architektury krajobrazu, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i urbanistyki.